Od Štajerske do sveta

Na obronkih Pohorja so prve železarne (fužine) zrasle v 18. stoletju. Do sredine 19. stoletja so na tem območju delovale štiri železarne, med njimi tudi zreška. Delovale so predvsem kot večje kovačnice, ki so na ročni način izdelovale poljedelsko in obrtniško orodje.

Leta 1919

je bila ustanovljena Štajerska železoindustrijska družba z omejeno zavezo. Kovaški obrat s skrajšanim nazivom Štajerska Zreče, je pred drugo svetovno vojno zaposloval že 250 delavcev. Izdelovali so kovano ročno orodje za kmetijstvo, gozdarstvo in različne obrti.

Leta 1950

je v vojni požgan, v letih po vojni pa deloma že obnovljen obrat z novim imenom Tovarna kovanega orodja Zreče (TKO) prešla v družbeno last. Temeljita rekonstrukcija tovarne, usmerjene v izdelavo ročnega orodja, je bila povezana z novo tehnologijo ameriškega načina utopnega kovanja. Nove zmogljivosti (orodjarna in obrat za mehansko obdelavo ročnega orodja) so osnova za razvoj dveh proizvodnih programov: ročnega orodja in utopno kovanih odkovkov. Kupci ročnega orodja iz Zreč so zlasti avtomehanične in druge delavnice, obrtniki in gospodinjstva, kasneje pa tudi industrija. Potrebam industrije so namenjeni tudi utopno kovani odkovki, ki se vse bolj uveljavljajo v proizvodnji avtomobilov, traktorjev, mopedov, koles, motorjev z notranjim izgorevanjem ipd.

V 70-ih letih

tovarna z novimi vizijami razvoja dobi tudi novo ime: Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. Novo ime je skovanka besedne zveze Univerzalno orodje, po katerem je tovarna že dobro znana. Nove vizije pa so povezane z vzpostavljenim trdnim sodelovanjem z evropskimi, zlasti zahodnonemškimi podjetji.Po njihovem vzoru Unior uvaja nove proizvodne rešitve, povečuje zmogljivosti in produktivnost.

Sredi 70-ih let Unior prične z izgradnjo klimatskega zdravilišča in olimpijskega središča Rogla na bližnjem Pohorju, nekaj let kasneje pa še z Zdraviliščem Terme v samih Zrečah. S kasnejšo postavitvijo večjega števila smučarskih vlečnic, hotelov in drugih bivalnih in športnih objektov Rogla postane eden od največjih športno rekreacijskih turističnih centrov v Sloveniji, Terme Zreče pa z novimi zmogljivostmi eno najbolj priljubljenih ciljev v Sloveniji močno razvitega zdraviliškega turizma.

V 80-ih letih

se Unior uveljavi kot pomemben partner evropske avtomobilske industrije – to je kot eden večjih evropskih proizvajalcev lažjih odkovkov in eden največjih evropskih proizvajalcev ojnic za bencinske motorje, s katerimi sodi med glavne dobavitelje koncernov kot so VW, BMW in drugi.

Prvi razvoj je omogočila pogodba s koncernom Renault, na osnovi katere je bil v Zrečah zgrajen joint-venture obrat za proizvodnjo odkovkov, hkrati pa sta se razvijali proizvodnja homokinetičnih zglobov in strojegradnja, sprva namenjena predvsem lastnim potrebam.

V 90-ih letih

Unior prične s širitvijo izvoza ročnega orodja z ustanavljanjem razvejane distribucijske mreže po vsem svetu, v kateri so še zlasti pomembna Uniorjeva distribucijska podjetja za trženje in prodajo v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Španiji, Grčiji, Makedoniji in Singapurju.

Leta 1996

16.decembra je UNIOR prejel 2. soglasje Agencije za prestrukturiranje in lastninsko preoblikovanje in postal delniška družba v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Leta 1997

je bilo uspešno slovensko podjetje s trdnimi mednarodnimi partnerstvi preoblikovano v delniško družbo Unior. Podjetje je že tedaj poslovalo v skladu z zahtevami standarda sistema kakovosti ISO 9001.

Pomembnejši dogodki v času od lastninskega preoblikovanja

Leto 1996

16.decembra je UNIOR prejel 2. soglasje Agencije za prestrukturiranje in lastninsko preoblikovanje in postal delniška družba v skladu z Zakonom o lastninškem preoblikovanju podjetij.

Leto 1997

15. aprila je podjetje UNIOR Kovaška industrija Zreče registrirano na sodišču kot delniška družba. V jeseni je bila zaključena rekonstrukcija strehe in izgradnja nadstreška v kovačnici. 12. decembra je bila prva skupščina družbe UNIOR d.d., na kateri je bil izvoljen nadzorni svet, ki je imenoval štiričlansko upravo: predsednik uprave Janez Špes, namestnik predsednika Gorazd Korošec in člana Viljem Brvar in Robert Ribič. V mesecu decembru je bila zaključena obnova hotela Planja in ski servisa na Rogli.

Leto 1998

1. julija je bila ustanovljena družba UNIOR Hellas. Novembra je bila predana v uporabo štirisedežnice Jurgovo. Na področju ravnanja z okoljem smo zmanjšali vpliv hrupa v okolje iz obrata Kovačnica. Leto 1999 5.maja je bila ustanovljena družba UNIOR Italia. Julija je  UNIOR d.d. pridobil 20 % delež v družbi INEXA Štore d.o.o. Julija je bila končana izgradnja hotela Terme 2000 v Zrečah. Uveden je bil sistem zagotavljanja kakovosti po zahtevah ISO 9001;1994 za UNIOR d.d. Zgrajena je bila čistilna naprava za odpadne vode iz tehnologije Galvane.  

Leto 2000 

Zgrajena je bila nova hala in nakup opreme za obrat Sinter. 10.novembra je UNIOR d.d. postal 65% lastnik družbe LUMAR-HIŠE d.o.o. Gomilsko, ki se je v letu 2004 preimenovala v BIVA-HIŠE d.o.o. Uveden je bil sistem zagotavljanja kakovosti po zahtevah avtomobilske industrije QS 9000 za obrat Kovačnica.    

Leto 2001

7. aprila je izbruhnil požar v Termah Zreče. 12.aprila je bil izveden nakup družbe MPP Inženiring d.o.o. Maribor. 25. aprila smo sklenili pogodbo o nakupu družbe MPP Tehnološka oprema d.o.o. Maribor. 4.julija je bila sklenjena pogodba o nakupu družbe UNIOR Espana v Španiji. 17.oktobra je bila ustanovljena družba UNIOR Deutschland v Nemčiji. V mesecu decembru je bila zaključena obnova Term po požaru.    

Leto 2002

Uveden je bil sistem vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001; 2000 za UNIOR d.d. V oktobru je bila končana izgradnja koče na Jurgovem. 4.decembra je bila ustanovljena družba UNIOR Werkzeugmaschinen v Nemčiji. V jeseni je bila končana postavitev nove kovaške linije Lasco. 12.decembra je potekel mandat upravi, nadzorni svet je imenoval novo upravo v sestavi: predsednik Gorazd Korošec, namestnik predsednika Robert Ribič in člana Marjan Korošec ter Darko Hrastnik. Uprava je dobila mandat 13. decembra 2002 za dobo petih let.    

Leto 2003

20.januarja smo prodali 48,89% delež v družbi Orbis-Werk GmbH firmi Knipex-Werk v Nemčiji. V uporabo sta bila predana bazenski kompleks in wellnes center v hotelu Planja na Rogli. V uporabo so bile predane stiskalnica Komage in škarje za razrez materiala Ficep. Zaključena je bila prenova skladišča gotovih izdelkov. Za obrat Lenart je  nabavljena varilna robotska celica. 6.maja smo prodali 33,5% delež v družbi Rhydcon d.o.o. firmi Hansa-flex Armerding Gmbh Bremen. Uveden je bil sistem zagotavljanja kakovosti po zahtevah avtomobilskeindustrije VDA 6.1 in QS 9000 za program Odkovki. Uveden je bil sistem po zahtevah HACCP. V juliju je bil odkupljen delež od švedskega partnerja v Inexi Štore in preimenovanje družbe v Štore Steel d.o.o. V mesecu novembru smo prevzeli v upravljanje Cankarjeve ribnike na Stranicah. Meseca decembra je končana izgradnja štirisedežnice Planja.   

Leto 2004

1. januarja je g. Darku Hrastnik prenehala funkcija člana uprave;od takrat dalje je uprava  tričlanska. 9.junija je UNIOR d.d. prevzel družbo RTC Krvavec d.d. Končana je bila obnova depandans Brinje in Jelka. Nabavljeno je bilo hidravlično kladivo z nadpritiskom v programu Odkovki. Zaključena je bila rekonstrukcija hale Obdelovalnica. Nabavili smo aparat za magnetno resonanco. Končana je bila izgradnja čistilne naprave za odpadni grafit iz tehnologije kovanja. Uveden je bil sistem vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001; 2000 za PE Strojna oprema Maribor. Uveden je bil sistem ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001;1996 za UNIOR d.d. 2.septembra je UNIOR d.d. vstopil v družbo MRC - medicinsko rehabilitacijski center z namenom oživitve Rimskih Toplic.

V mesecu oktobru je bilo na Rogli zgrajeno letno-zimsko sankališče. 1.novembra smo prevzeli v lastno upravljanje kočo na Pesku. V mesecu decembru je bil končana izgradnja čistilne naprave na Rogli in Jurgovem. 7.decembra je bila ustanovljena družba UNIOR Bionic d.o.o. za proizvodnjo in trženje medicinskih pripomočkov. 31.decembra je bilo ustanovljeno podjetje za proizvodnjo odkovkov UNIDAL d.o.o. v Vinkovcih na Hrvaškem z deležem Uniorja 49,5 % in deležem Dalekovoda  50,5%.   

Leto 2005

11.februarja je bil podpis pogodbe z Daimler Chryslerjem za ustanovitev mešanega podjetja za proizvodnjo sestavnih delov avtomobila STARKOM d.o.o. v Mariboru, ki je bilo registrirano v mesecu juniju. 25.februarja je bilo ustanovljeno podjetje UNIOR AQUA d.o.o. v Prištini na Kosovem s 60% deležem in dejavnostjo proizvodnja in prodaja mineralne vode in osvežilnih pijač. Nakup novega hidravličnega kladiva v obratu Kovačnica. 1.aprila je bila ustanovitev podjetja UNIOR USA Corporation s sedežem v državi Illinois in v 100% lasti Uniorja za namen prodaje ročnega orodja na ameriškem trgu. Končana obnova linije Galvana v obratu Obdelovalnica. Maja 2005 je bila ustanovitev podjetja UNIOR PROFESIONAL TOOLS s sedežem v St. Peterburgu v Rusiji s 55% lastniškim deležem družbe UNIOR d.d. za namene prodaje in promocije orodja blagovne znamke UNIOR. V maju je UNIOR d.d. postal 25,99 % lastnik družbe Zlati grič d.o.o. Zaključek prenove negovalnega oddelka v Termah Zreče. 19.julija je bilo registrirano podjetje UNIOR Australia Tool Company Co. PTY Ltd. v Melbournu z 51% lastniškim deležem družbe UNIOR d.d. in z namenom prodaje ročnega orodja. 1.septembra je družba UNIOR d.d. odkupila 79,56% lastniški delež v družbi UNIOR Components d.o.o. v Kragujevcu v Srbiji in Črni gori. Zagon novega obdelovalnega centra Status v obratu Maribor. 7.septembra je družbo UNIOR d.d. obiskal predsednik vlade in se skupaj z gospodarskim ministrom sestal z vodstvom družbe Tersi ogledal del proizvodnje. 28. oktobra je bilo ustanovljeno podjetje Ningbo Unior ForgingsCo.Ltd. v Yuyau na Kitajskem z 50% lastniškim deležem družbe UNIOR d.d. in dejavnostjo kovačnice s štirimi kovaškimi linijami.    

Leto 2006

V mesecu aprilu je bilo ustanovljeno podjetje UNIOR TEPID S.R.L. v Romuniji. Na Stranicah je bila zgrajena polnilnica vode. V mesecu oktobru je razstavni prostor družbe UNIOR v Splitu obiskal predsednik Hrvaške g. Mesič. Fleksibilna celica FPZ-250 je bila na predstavitvi podjetniških inovacij in izumov v okviru prireditve Hevreka 06 izbrana v skupino 50 inovacij. V mesecu novembru je bila otvoritev polnilnice vode UNIOR AQUA na Kosovu. 15. decembra je bil dosežen letni plan – odkovanih 70. milijonov kosov odkovkov. V mesecu decembru je bila končana izgradnja šeste sedežnice na Krvavcu in 15. decembra predana v uporabo.    

Leto 2007

UNIOR d.d. je s 1.1.2007 prešel na poslovanje v valuti evro.

S 1. januarjem smo v družbi UNIOR d.d. za poslovanje skupaj z evro prehodom implementirali programsko opremo Oracle EBS. Upoštevajoč vse zakonske določbe ter zahteve kupcev predvsem avtomobilske industrije in zahvaljujoč kakovostni implementaciji ustrezne programske opreme smo že prve dni v novem letu zagotovili nemoteno poslovanje.

V začetku februarja je Unior d.d. odkupil 28 – odstotni delež v podjetju Bul Tool d.o.o. v Bolgariji. Ustanovljena je družba z nazivom Unior Bulgaria Ltd. s sedežem v Sofiji.

30. marca je bila v Beogradu podpisana pogodba za nakup 20% deleža v družbi Teos Alati in ustanovljena družba Unior Teos Alati d.o.o. s sedežem v Beogradu.

V mesecu septembru je bilo v reviji Manager objavljeno, da je Unior d.d. največji in tretji najintenzivnejši štipenditor v Sloveniji.

Na Bledu je 2. septembra Unior d.d. prejel priznanje za najboljšo inovacijo za ključ za demontažo verižnika in napere na kolesu, žepna izvedba.

10. septembra je Ministrstvo za gospodarstvo izdalo sklep o sofinanciranju izgradnje novega hotela v Zrečah v višini 4 milijone evrov.

Nadzorni svet je 4. oktobra podaljšal mandat predsedniku uprave g. Gorazdu Korošcu za mandatno obdobje petih let.

Nadzorni svet UNIOR d.d. je zaradi prehoda na evro s pooblastilom 10. skupščine z dne 19. julija 2006 izvedel preračun osnovnega kapitala družbe, ki je naveden v statutu v znesku 4.676.828.000 tolarjev v evre po tečaju zamenjave 239,640 slovenskih tolarjev za 1 evro. Okrožno sodišče v Celju je spremembo osnovnega kapitala zaradi uvedbe evra in spremembo statuta v zvezi s tem vpisalo v sodni register na podlagi sklepa Srg. 2007/01594 z dne 25. oktobra 2007.

V mesecu novembru je bila podpisana družbeniška pogodba z družbo Weba Austria GmbH o ustanovitvi mešanega  podjetja  Weba  Maribor d.o.o., z  deležem Uniorja  26 %.

5. decembra je bila na Poljskem podpisana kupoprodajna pogodba za nakup podjetja Coframa Polska od francoske družbe Aprolis in ustanovljena družba Unior Coframa d.o.o. z 51% lastniškim deležem Uniorja.

V mesecu decembru je bila na Rogli predstavitev nove blagovne znamke Unitur in predan namenu 1400 m dolg Fun park na Mašinžagi.  

Leto 2008

S 1. 1. 2008 je Sinter postal samostojen program, pred tem je deloval v sklopu programa Odkovki. 18. marca 2008 je Center za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede predstavil lestvico 25 največjih slovenskih multinacionalk. Unior je na njej zasedel 11. mesto. Lestvica je sestavljena po mednarodni metodologiji v sodelovanju s programom za mednarodne investicije na Columbia University iz New Yorka.

V mesecu marcu 2008 je program Ročno orodje dosegel rekordno prodajo in prvič presegel mejo 4 milijonov EUR.

Smučišče Rogla je prejelo zlato priznanje na področju Fun & Action v Bolzanu, v Sloveniji pa zasedlo drugo mesto za naj smučišče 2007/08.

11. junija 2008, je potekala 3. konferenca dneva dobaviteljev v Hotelu Dobrava v Zrečah. Udeležilo se je je preko 100 dobaviteljev družbe UNIOR, d.d.

V času od 2. do 8. julija 2008 je v Atenah potekala 15. konferenca Uniorjevih trgovskih družb. Udeležili so se je predstavniki 13 Uniorjevih trgovskih družb iz Evrope, Rusije in Daljnega vzhoda ter predstavniki programa Ročno orodje.

22. 7. 2008 je v Termah Zreče potekala skupščina delniške družbe Unior. Udeležilo se je je 81,22 % delničarjev.

Standard VDA 6.4:2005 v programu Strojna opremaKonec avgusta je bila v programu Strojna oprema izvedena recertifikacijska presoja in hkrati prehod na novo verzijo standarda avtomobilske industrije VDA 6.4:2005, ki je namenjen proizvajalcem proizvodne opreme v avtomobilski industriji

Revija Manager je 3. 9. 2008 objavila: Delniška družba Unior je že drugič zapored največji in tretji najbolj intenziven štipenditor (za štipendije daje največ v primerjavi s stroški dela).

Program Ročno orodje se je s prodajnim programom kolesarskega orodja predstavil na kolesarskem sejmu EUROBIKE, ki je potekal od 4. do 9. septembra v Friedrichshafnu.

Do zdaj največja presoja s strani Bureau Veritas Certification je bila uspešno izvedena sredi oktobra. Izvedena je bila recertifikacija sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 in razširjen obseg sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 na obrata Lenart in Stari trg. Na programih Odkovki in Sinter je potekala kontrolna presoja po standardu avtomobilske industrije ISO/TS 16949.

29. 11. 2008 se je začela smučarska sezona na Rogli.

3. 12. 2008 je bila v okviru množičnega zbiranja sugestij izvedena okrogla miza na temo Trajnostni razvoj.

Leto 2009

Zaradi zmanjšanja naročil in poglabljanja gospodarske krize je v januarju bil uveden 36 urni delovni teden, z marcem 32 urni delovni teden, v mesecu juliju pa se je družbe vključila v vladni ukrep začasnega čakanja na delo.

Nadzorni svet je imenoval za člana uprave g. Darka Hrastnika za mandatno obdobje od 1.6.2009 do 31.5.2014.Prodaja hčerinske družbe UNIOR Aqua d.o.o. na Kosovem.

Skupščina družbe je dne 22.7.2009 sprejela sklep o dokapitalizaciji družbe.

Skupščina družbe je izvolila nov šestčlanski nadzorni svet z mandatnim obdobjem štirih let od

13. 12. 2009 do 12. 12. 2013. UNIOR je bil uspešen na javnem razpisu Neposredne spodbude za skupne razvojno investicijske projekte RIP 09. Pri projektu z akronimom FOKKS (Fleksibilna Obdelava Komponent Krmilnega Sistema) je izdajatelj združili interese in znanja s podjetjem Hidria Rotomatika d.o.o. Projekt je bil odobren in ocenjen z zelo visokimi ocenami. Projekt bo sofinanciran v višini okrog 2,6 milijona EUR, od tega za Unior okrog 1,2 ter za Hidrio Rotomatiko 1,4 milijona EUR.

Unior Turizem je v mesecu avgustu pridobili sredstva za dodatno turistično promocijo na razpisu, ki ga je razpisalo Ministrstvo RS za gospodarstvo. S pridobljenimi sredstvi bo izdajatelj, v okviru povezovanja turističnih ponudnikov v destinaciji Rogla – Pohorje na nivoju, ki bo gostom in obiskovalcem zagotavljal prijetnejše, aktivnejše in bolj izpopolnjeno preživljanje prostega časa, izvedel promocijo na slovenskem trgu, na trgih v sosednjih držav (Hrvaška, Madžarska), pa tudi v nekaterih novih destinacijah (Grčija). Obenem bo izdajatelj gostom iz oddaljenejših destinacij predstavili Slovenijo, kot enotno destinacijo, ki zagotavljaraznolikost in pestrost na relativno majhnem geografskem prostoru.V mesecu oktobru je izdajatelj prejel okoljevarstveno dovoljenje - Integrated Pollution Prevention and Control. Dovoljenje se je pridobilo na podlagi Evropske direktive o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (96/91/ES) in uredbe o vrsti dejavnosti in napravah, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.V mesecu novembru je UNIOR prodal delež v naložbi Weba Maribor d.o.o.. UNIOR je bil uspešen na javnem razpisu Dozidava hotela v Zrečah. Projekt bo sofinanciran v višini 2.536.750 EUR.

Leto 2010

Uspešno izvedena dokapitalizacija, v kateri je bila prodana celotna izdaja 500.000 delnic v skupni vrednosti 10 milijonov EUR.Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je 16. 4. 2010 obiskal družbo UNIOR d. d. Seznanil se je s podjetjem, ki uspešno posluje že devet desetletij, in s prihodnjimi razvojnimi projekti ter načrti. Minister si je nato ogledal še proizvodnjo programov Odkovki in Sinter.

Predsednik republike, dr. Danilo Türk, je 21. 4. 2010 obiskal delniško družbo UNIOR. Predstavili smo mu poslovanje podjetja, poslovni načrt in ukrepe, s katerimi je UNIOR blažil nastali gospodarski položaj in omogočil učinkovito odzivanje naokoliščine poslovanja v preteklem obdobju.

22. 4. 2010 je v hotelu Dobrava potekal Dan dobaviteljev – četrti po vrsti. Dneva se je od 110 povabljenih udeležilo več kot 90 dobaviteljev.V Nemčiji smo zaradi racionalizacije poslovanja in zmanjšanja stroškov združili družbi UNIOR Werkzeugmaschinen GmbH in UNIOR Deutschland GmbH.

 Dokapitalizirali smo hčerinske družbe Štore Steel d. o. o., Sinter a. d. Užice UNIOR Components a. d., Unidal d. o. o., in Rimske Terme d. o. o.

 Delež v družbi Zlati grič d. o. o., smo prodali družbi Kompas Kapital. V avgustu se je začela gradnja prizidka k hotelu v Zrečah. Gradnja bo zaključena do jeseni 2011. Delež sofinanciranja države znaša 25 %.

 V začetku julija je potekala konferenca distributerjev za program Ročno orodje.V začetku septembra je program Turizem uspešno organiziral prvo mednarodno tekmovanje v odbojki na mivki v Zrečah.

 25. septembra je na startno-ciljnem prostoru tekaškega poligona na Rogli potekala položitev temeljnega kamna.

 V oktobru je v kovačnici v Zrečah začela delovati nova kovaška linija, ki je namenjena razširitvi zmogljivosti kovanja ojnic za avtomobilsko industrijo.10. 10. 2010 je bila na Rogli slovesnost blagoslovitve nove cerkve.

 18. 10. 2010 je bila slavnostna podelitev nagrad »naj inovator 2010«.

Leto 2011

14. aprila 2011 smo prodali 25-odstotni delež v družbi Unior Formingtools d.o.o. v Srbiji, in sicer ga je odkupil dosedanji družbenik Unior Components a.d., prav tako iz Srbije. Novi lastniški delež družbe Unior d.d. je 49 odstotkov.

18. aprila 2011 smo prodali 25,1-odstotni lastniški delež v družbi Štore Steel d.o.o. Delež so odkupili obstoječi družbeniki, novi lastniški delež družbe Unior d.d. je 29,253 odstotka.

20. aprila 2011 je bil registriran razvojni center – RC SIMIT d.o.o., v katerem imamo 20-odstotni lastniški delež. Razvojni center predstavlja povezavo več slovenskih podjetij, in sicer: Talum, Cimos, Unior, Iskra ISD, LTH Ulitki, SwatyComet, Amit, Ortotip, Roboteh, TC Livarstvo, HTS IC, Tecos, Zavod za livarstvo, Telkom-OT, Inštitut za kovinske materiale in Institut Jožef Stefan.

22. aprila 2011 smo kupili 100-odstotni lastniški delež v družbi Rogla Investicije d.o.o., ki ima v lasti zemljišča na Rogli.

3. maja 2011 smo v Innsbrucku v okviru mednarodnega sejma za smučarsko in žičničarsko opremo Interalpin prejeli priznanja v kategorijah za najboljšo ponudbo za otroke, urejenost smučarskih prog ter priznanje za kakovostno wellness ponudbo. Še posebej ponosni smo na priznanje za Fun & Action, saj je Fun Park Rogla za domiselno zgrajen in kakovostno vzdrževan park ter odmevne dogodke prejel zlato priznanje.

8. aprila 2011 smo prodali 25,1-odstotni lastniški delež v družbi Štore Steel d.o.o. Delež so odkupili obstoječi družbeniki, novi lastniški delež družbe Unior d.d. je 29,253 odstotka.

20. aprila 2011 je bil registriran razvojni center – RC SIMIT d.o.o., v katerem imamo 20-odstotni lastniški delež. Razvojni center predstavlja povezavo več slovenskih podjetij, in sicer: Talum, Cimos, Unior, Iskra ISD, LTH Ulitki, SwatyComet, Amit, Ortotip, Roboteh, TC Livarstvo, HTS IC, Tecos, Zavod za livarstvo, Telkom-OT, Inštitut za kovinske materiale in Institut Jožef Stefan.

22. aprila 2011 smo kupili 100-odstotni lastniški delež v družbi Rogla Investicije d.o.o., ki ima v lasti zemljišča na Rogli.

3. maja 2011 smo v Innsbrucku v okviru mednarodnega sejma za smučarsko in žičničarsko opremo Interalpin prejeli priznanja v kategorijah za najboljšo ponudbo za otroke, urejenost smučarskih prog ter priznanje za kakovostno wellness ponudbo. Še posebej ponosni smo na priznanje za Fun & Action, saj je Fun Park Rogla za domiselno zgrajen in kakovostno vzdrževan park ter odmevne dogodke prejel zlato priznanje.

18. avgusta 2011 so se delnice družbe Unior d.d. uvrstile v standardno kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. S tem smo uresničili sklep 14. redne seje skupščine družbe, ki je 21. julija 2010 sprejela sklep, da se delnice družbe Unior d.d. uvrstijo na organizirani trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze. Družba je 13. julija 2011 pridobila odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z opr. št. 40200-10/2011-6. Prospekt je bil javno objavljen 16. avgusta 2011, delnica pa je bila 18. avgusta 2011 uvrščena na trg Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Prvi trgovalni dan je bil 22. avgust 2011.

7. septembra 2011 je revija Manager objavila lestvico največjih in najintenzivnejših štipenditorjev, na kateri je družba Unior d.d. dosegla naziv »Drugi največji štipenditor v državi« v absolutnem znesku in tudi drugo mesto po deležu štipendij v primerjavi s stroški dela. S štipendiranjem skuša družba pridobiti predvsem študente in dijake deficitarnih poklicev, kot so gostinstvo, strojništvo in fizioterapija.

17. in 18. decembra 2011 je na Rogli poteklo tekmovanje za svetovni pokal v teku na smučeh za ženske in moške – Rogla Open 2011. To je bilo že drugo tekmovanje za svetovni pokal, ki ga je organizirala družba Unior d.d., s tem pa je Rogla uvrščena na koledar tekem za svetovni pokal vsako drugo leto.

23. decembra 2011 je družba Unior d.d. odkupila 25-odstotni delež v družbi BS Tehna d.o.o. v Sarajevu za namen prodaje ročnega orodja v Bosni in Hercegovini. Družba se je preimenovala v Unior Tehna d.o.o.

Decembra je bil predan namenu novi hotel Atrij v Zrečah. S tem smo pridobili sto dodatnih ležišč v kategoriji superior (****), s čimer lahko zadovoljimo zahtevnejše goste. Pridobili pa smo tudi novo restavracijo ter wellness in spa center Idila.

Leto 2012

Nakup družbe Energometall Kft. na Madžarskem

1. januarja 2012 je bil z dokapitalizacijo družbe Energometall Kft. pridobljen 70% delež v tej madžarski družbi za prodajo ročnega orodja. Nova družba v Skupini Unior se imenuje Unior Hungaria Kft.

Odprtje hotela Atrij v Zrečah

2. marca 2012 je bilo slovesno odprtje novozgrajenega hotela Atrij v Zrečah. Namenu so bili predani tudi prostori novega Wellness & Spa centra Idila. Pri odprtju je bil prisoten tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav. Nova pridobitev pomeni 100 dodatnih ležišč, 173 sedežev v restavraciji, nove seminarske prostore ter 440 kvadratnih metrov površin welnesa.

Prodaja deleža v družbi Starkom d. o. o.

Z nemškim partnerjem Daimler AG smo 20. marca 2012 podpisali pogodbo o prodaji 49 % lastništva v družbi Starkom d. o. o., hkrati pa tudi dolgoročno najemno pogodbo za najem prostorov na lokaciji v Mariboru za potrebe družbe Starkom d. o. o., ki je zdaj v 100% lasti družbe Daimler AG.

Najetje posojila pri SID banki d. d.

25. aprila 2012 sta upravi družbe Unior d. d. in uprava SID banke d. d. sklenili pogodbo o odobritvi 10-letnega posojila v skupni vrednosti 16,8 milijona evrov za financiranje razvojnih projektov. Družba Unior d. d. bo lahko skladno z dinamiko razvojnih dejavnosti črpala posojilo postopoma do aprila 2014, in sicer leta 2012 10,3 milijona, leta 2013 4,5 milijona in leta 2014 2 milijonaevrov.

Najetje posojila pri SID banki d. d.

25. aprila 2012 sta upravi družbe Unior d. d. in uprava SID banke d. d. sklenili pogodbo o odobritvi 10-letnega posojila v skupni vrednosti 16,8 milijona evrov za financiranje razvojnih projektov. Družba Unior d. d. bo lahko skladno z dinamiko razvojnih dejavnosti črpala posojilo postopoma do aprila 2014, in sicer leta 2012 10,3 milijona, leta 2013 4,5 milijona in leta 2014 2 milijonaevrov.

Nov član nadzornega sveta

Na skupščini družbe je bil z mandatnim obdobjem od 11. julija 2012 do 12. decembra 2013imenovan nov član nadzornega sveta družbe mag. Franc Dover. V nadzornem svetu je nadomestil dr. Karla Kuzmana, ki je 19. decembra 2011 podal odstopno izjavo s prošnjo za razrešitev na prvi skupščini leta 2012. Na seji nadzornega sveta 17. avgusta 2012 je bil mag. Franc Dover imenovan za namestnika predsednika nadzornega sveta.

Sprememba v upravi družbe

Nadzorni svet družbe je s predsednikom uprave Gorazdom Korošcem 17. avgusta 2012 podpisal sporazum, na podlagi katerega mu z dnem podpisa predčasno preneha funkcija predsednika uprave. Na podlagi tega sporazuma ga je nadzorni svet predčasno odpoklical. Do imenovanja novega predsednika uprave je le-ta enočlanska, zastopa jo Darko Hrastnik.

Izbor finančnega svetovalca

Vodstvo družbe Unior je sprejelo ukrepe za prilagoditev spremenjenemu tržnemu okolju, zato je za finančnega svetovalca izbralo družbo PricewaterhouseCoopers, ki nam je v pomoč pri pripravi in izvajanju vseh finančnih in vsebinskih ukrepov za zagotavljanje pozitivnega učinka na poslovanjedružbe in sposobnosti preživetja ter kratkoročnega in dolgoročnega razvoja družbe. Končni cilj naših dejavnosti bo doseganje vzdržne kapitalske strukture, optimalne korporativne organizacije in izboljšanje poslovne uspešnosti s poudarkom na dobičkonosnosti in denarnem toku.

Nova uprava družbe

Nadzorni svet je na svoji seji 14. novembra 2012 imenoval Darka Hrastnika za predsednika uprave družbe Unior d. d. za mandat od 15. novembra 2012 do 31. maja 2014 in Branka Bračka za člana uprave družbe Unior d. d. za mandat od 15. novembra 2012 do 14. novembra 2017.

Leto 2013

Združitev programov Odkovki in Sinter

Zaradi racionalizacije poslovanja smo skladno z usmeritvami prestrukturiranja s 1.1.2013 združili programa Odkovki in Sinter.

Zamenjava vodstva programa Turizem

11.2.2013 je vodenje programa Turizem prevzela ga. Simona Mele, ki je na mestu direktorice nasledila g. Damjana Pintarja.

Prodaja deleža v družbi Solion Ltd

28.5.2013 je bila sklenjena pogodba o prodaji 20% lastniškega deleţa v pridruženi družbi Solion Ltd v Rusiji.

Prodaja deleža v družbi Roboteh d.o.o.

30.5.2013 je bila sklenjena pogodba o prodaji 24,97% lastniškega deleža v pridruženi družbi Roboteh d.o.o..

Zaprtje družbe UNIOR Australia Tool

19.6.2013 smo zaradi premajhnega obsega poslovanja zaprli odvisno družbo UNIOR Australia Tool.

Skupščina družbe UNIOR d.d.

17.7.2013 je bila 17. redna seja skupščine, delničarji pa so na njej:

 • obravnavali informacijo o letnemu poročilu, mnenju revizorja in pisnemu poročilu nadzornega sveta o letnem poročilu,
 • odločali o bilančni izgubi in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
 • imenovali nove člane nadzornega sveta in
 • spremenili poslovnik o delu skupščine.

Podpisana Generalna pogodba o finančnem prestrukturiranju

22.7.2013 je družba z vsemi poslovnimi bankami podpisala Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, ki družbi do leta 2019 zagotavlja stabilen denarni tok, pogoje za doseganje zastavljenih ciljev in dolgoročno poslovno stabilnost družbe.

Izredna skupščina družbe UNIOR d.d.

21.8.2013 je bila 2. izredna seja skupščine, delničarji pa so na njej:

 • imenovali revizijsko družbo za leto 2013.

Zamenjava vodstva programa Turizem

1.9.2013 je vodenje programa Turizem prevzela ga. Barbara Soršak, ki je na mestu direktorice nasledila go. Simono Mele.

Prodaja deleža v družbi Unior Bionic d.o.o.

21.10.2013 je bila sklenjena pogodba o prodaji 91,592% delež v družbi Unior Bionic d.o.o., ki se bo na novega kupca prenesel s 1.1.2014.

Nov nazorni svet družbe

13.12.2013 je nastopil štiriletni mandat nov nadzorni svet sestavi mag. Branko Pavlin, predsednik nadzornega sveta, mag. Franc Dover, namestnik predsednika in člani prof.dr. Marko Pahor, g. Drago Rabzelj, mag. Marjan Adamič in g. Darko Dujmović.

Sprememba pomembnega deleža v lastništvu družbe

16.12.2013 je družba prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev in sicer iz obvestila izhaja, da je družba Štore Steel d.o.o. dne 11.12.2013 pridobila 245.689 delnic UKIG in, da ima tako skupaj v lasti 346.182 delnic UKIG, kar predstavlja 12,1963% vseh delnic UKIG. Prenos delnic na novega imetnika je odložen do dokončnega plačila kupnine, najkasneje do konca maja 2014.

Leto 2014

Otvoritev Hotela Natura na Rogli

(svečano odprtje 21.06.2014)

Nov hotel, kategorije 4*. Pridobitev 16 sob, 30 ležišč,120 sedežev v restavraciji,bogata wellness ponudba, seminarski prostor, namenski prostori za smučarje tekače (tuši, garderobe, izposoja in servis opreme).

Praznovali smo 95-let podjetja Unior d.d.

Leto 2015

Objava sklica skupščine
8. maja 2015 je bil na spletni strani Ajpes, SEOnet-u in na spletni strani družbe objavljen sklic 19. seje skupščine delničarjev.

Skupščina družbe
10. junija je bila 19. seja skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., delničarji pa so na njej:

 

 • obravnavali informacijo o letnemu poročilu, mnenju revizorja in pisnemu poročilu
 • nadzornega sveta o letnem poročilu,
 • odločali o dobičku za poslovno leto 2014, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
 • svetu,
 • odločali o imenovanju revizijske družbe za leto 2015,
 • odločali o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe UNIOR d.d. ter
 • odločali o plačilu članom nadzornega sveta.

 

Sprememba pomembnega deleža v lastništvu družbe
21.7.2015 je družba prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev s strani Slovenskega državnega holdinga, d.d.. Iz obvestila izhaja, da je SDH, d.d. s 1.7.2015 pripojila družbo PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d. in kot univerzalni pravni naslednik postala imetnica 1.053.418 delnic UKIG. Tako ima družba SDH, d.d. skupaj v lasti 1.119.079 delnic UKIG, kar predstavlja 39,4262% vseh delnic UKIG.

Ukinitev spin-off podjetij
04.11.2015 je družba UNIOR d.d. kot družbenik ukinila štiri v letu 2014 ustanovljena spin-off podjetja za raziskave in razvoj v okviru razvojnega centra RC Simit d.o.o. in sicer gre za podjetja Caok d.o.o., Preun d.o.o., Tekoh d.o.o. in Ustvarjalec d.o.o..

Leto 2016

Izbris spin-off podjetij iz sodnega registra
01.02.2016 je družba UNIOR d.d. prejela sklep o izbrisu spin-off podjetiji Tekoh d.o.o. in Caok d.o.o., 17.02.2016 pa za spin-off podjetji Preun d.o.o. in Ustvarjalec d.o.o., iz sodnega registra RS.

Objava sklica skupščine
6. maja 2016 je bil na spletni strani Ajpes-a, na SEOnet-u in na spletni strani družbe objavljen sklic 20. seje skupščine delničarjev.

Skupščina družbe
8. junija je bila 120. seja skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., delničarji pa so na njej:

 • obravnavali informacijo o letnemu poročilu, mnenju revizorja in pisnemu poročilu nadzornega sveta o letnem poročilu,
 • odločali o dobičku za poslovno leto 2015, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
 • odločali o imenovanju revizijske družbe za leto 2016 ter
 • odločali o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe UNIOR d.d..

Postopek prodaje turistične dejavnosti
Z družbo Alta Skupina, upravljanje družb, d.d., Ljubljana smo podpisali Pogodbo o opravljanju storitev vodenja prodajnega postopka pri prodaji 98,56 odstotka lastništva vseh delnic družbe RTC Krvavec d.d., z družbo KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. pa Pogodbo o vodenju prodajnega postopka pri prodaji dejavnosti programa Turizem.

Pridobitev sindiciranega posojila
19. decembra je družba s šestimi slovenskimi bankami podpisala pogodbo o dolgoročnem sindiciranem posojilu v višini 112,8 milijonov evrov, s katerim je družba poplačala stare kredite, zmanjšala število bank posojilodajalk, poenostavila postopke soglasij, dosegla boljše pogoje financiranja, odprla možnosti za nadaljnjo rast podjetja in tako zagotovila enega od pogojev da družba ostaja vrhunska v obdelavi kovin in turizmu. Konzorcij bank, ki je družbi zagotovil posojilo sestavljajo: Nova Ljubljanska banka d.d. v vlogi agenta in organizatorja, Abanka d.d. Nova KBM d.d., Gorenjska banka d.d., Banka Koper d.d. in Sberbank banka d.d..

Leto 2017

Objava sklica skupščine
5. maja 2017 je bil na spletni strani Ajpes-a, na SEOnet-u in na spletni strani družbe objavljen sklic 21. seje skupščine delničarjev, ki je bila 7. junija 2017.

Imenovanje člana uprave
30. maja 2017 je nadzorni svet družbe na svoji V-24. redni seji za člana uprave UNIOR d.d. za mandatno obdobje od 15.11.2017 do 14.11.2022 ponovno imenoval g. Bračko Branka.

Skupščina družbe
7. junija 2017 je bila 21. seja skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., delničarji pa so na njej:

 • obravnavali informacijo o letnemu poročilu, mnenje revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu,
 • odločali o bilančni izgubi za poslovno leto 2016 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter
 • odločali o imenovanju revizijske družbe za leto 2017.

Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta
9. junija 2017 je bil na podlagi sklepa nadzornega sveta objavljen Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Objava delitvenega načrta
19. julija 2017 je družba javno objavila Delitveni načrt prenosne družbe UNIOR d.d. v zvezi z nameravano izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe – gre za prenos opravljanja turistične dejavnosti v novo družbo UNITUR d.o.o. v 100 odstotni lasti družbe UNIOR d.d.

Objava sklica skupščine
20. julija 2017 je bil na spletni strani Ajpes-a, na SEOnet-u in na spletni strani družbe objavljen sklic 3. izredne seje skupščine delničarjev z datumom 23. avgusta 2017.

3. izredna skupščina družbe
23. avgusta 2017 je bila 3. izredna seja skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., delničarji pa so na njej:

 • podali soglasje k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe – gre za prenos turistične dejavnosti v novo družbo UNITUR d.o.o. v 100 odstotni lasti družbe UNIOR d.d. ter
 • izvolili štiri nove člane nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., ki so mandat nastopili 13.12.2017 in sicer go. Razvornik Škofič Simono, g. Golobič Jožeta, mag. Pavlin Branka in g. Stanković Rajka.

Izčlenitev turistične dejavnosti
23. avgusta je skupščina družbe UNIOR d.d. sprejela odločitev o izčlenitvi turistične dejavnosti v novoustanovljeno družbo UNITUR d.o.o.

Izpodbojna tožba
15. septembra 2017 je bila družbi preko Okrožnega sodišča v Celju vročena izpodbojna oziroma ničnostna tožba tožnika Vseslovensko združenje malih delničarjev iz Ljubljana, zaradi razveljavitve ter podrejeno zaradi ničnosti sklepa skupščine družbe o sprejetem soglasju k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe za turistično dejavnost. Glede vložene tožbe še ni bil opravljen prvi narok za glavno obravnavo in sodišče o njej tudi še ni odločalo.

Registracija UNITUR d.o.o.
7. novembra 2017 je bila v sodni register vpisana družba UNITUR d.o.o. s sedežem Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, ki je v 100 odstotni lasti družbe UNIOR d.d..

Pogodba o prodaji RTC Krvavec d.d.

11. decembra 2017 je bila podpisana pogodba o prodaji 98,56 odstotnega lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d. s kupcem Alpska investicijska družba d.o.o. iz Ljubljane. Za prenos delnic mora kupec izpolniti še nekatere odložne pogoje.

Konstituiranje novega nadzornega sveta
19. decembra 2017 se je na svoji 1. redni seji sestal nov nadzorni svet družbe. Za predsednika nadzornega sveta je bil imenovan mag. Branko Pavlin, za namestnico predsednika nadzornega sveta pa ga. Simona Razvornik Škofič. 

Leto 2018

Nakup družbe UNIDAL d.o.o.

4. januarja 2018 je na podlagi plačila kupnine družba UNIOR d.d. pridobila 100 odstotni lastniški delež v družbi UNIDAL d.o.o. na Hrvaškem. Pogodba o prodaji 44,65 odstotnega lastniškega deleža s prodajalcem Dalekovod d.d. iz Zagreba je bila podpisana 28. decembra 2017. Družba se je z vpisom spremembe v sodni register preimenovala v UNIOR Vinkovci d.o.o.

Dokončanje registrskih postopkov

Vseslovensko združenje malih delničarjev je zoper sklep o vpisu izčlenitve UNITUR d.o.o. pri družbi UNIOR d.d. vložilo pritožbo, ki ji je bilo iz procesnih razlogov ugodeno, nato pa je registrsko sodišče dne 05. marca 2018 zopet odločilo enako v korist UNIOR d.d. Zoper sklep izdan 05. marca 2018 se je Vseslovensko združenje malih delničarjev vnovič pritožilo. Zoper sklep o registraciji ustanovitve družbe UNITUR d.o.o. z izčlenjenim premoženjem s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev pritožba ni bila vložena in je pravnomočen.

Prodaja družbe RTC Krvavec d.d.

9. aprila 2018 je kupec Alpska investicijska družba d.o.o., Ljubljana izpolnil vse v decembra podpisani pogodbi navedene odložne pogoje za izpolnitev pravnega posla, zato je bil na ta dan v KDD Centralno klirinški depotni družbi d.d. izveden prenos delnic, ki so predstavljale 98,56 odstotnega lastništva družbe RTC Krvavec d.d., na novega lastnika Alpska investicijska družba d.o.o.

Objava sklica skupščine

4. maja 2018 je bil na spletni strani Ajpes-a, na SEOnet-u in na spletni strani družbe objavljen sklic 22. seje skupščine delničarjev, ki je bila 6. junija 2018.

Informacija o izpodbojni tožbi

6. junija je bila družba seznanjena, da je Višje sodišče v Celju sprejelo Sklep o zavrnitvi pritožbe Vseslovenskega združenja malih delničarjev zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju s katerim je to vpisalo izčlenitev turistične dejavnosti v novoustanovljeno družbo Unitur d.o.o. S to odločitvijo Višjega sodišča v Celju je pravnomočno zaključeno prebitje registrske zapore in veljaven vpis izlčenitve pri družbi Unior d.d. Skupščina družbe 6. junija je bila 22. seja skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., delničarji pa so na njej:

 • obravnavali informacijo o letnemu poročilu, mnenju revizorja in pisnem poročilu nadzornega sveta o letnem poročilu,
 • odločali o bilančnem dobičku za poslovno leto 2017, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
 • odločali o imenovanju revizijske družbe za leto 2018 ter
 • odločali o plačilu članom nadzornega sveta.

Imenovanje predsednika uprave

29. novembra je nadzorni svet družbe na svoji VI-6. redni seji za predsednika uprave UNIOR d.d. za mandatno obdobje 1.6.2019 do 31.5.2024 ponovno imenoval g. Darka Hrastnika.

Prodaja družbe Rhydcon d.o.o.

13. decembra 2018 je družba s kupcem Hansa-Flex Armerding GmbH podpisala pogodbo o prodaji 33,5 odstotnega poslovnega deleža v družbi Rhydcon d.o.o. Šmarje pri Jelšah. S prodajo poslovnega deleža je družba v celoti izstopila iz lastništva družbe Rhydcon d.o.o.

Leto 2019

UNIOR praznuje častitljivi stoletni jubilej

Z javno objavo 18. januarja 2019 je družba UNIOR d.d. vstopila v jubilejno leto poslovanja družbe, saj družba v letu 2019 praznuje 100-letnico svojega obstoja.

Prejetje sodbe v gospodarskem sporu

18. oktobra 2019 je družba prejela sodbo Višjega sodišča v Celju, po kateri mora družba UNIOR d.d. družbi Rhydcon d.o.o. plačati 2.264.814,00 evrov z zamudnimi obrestmi in stroški pravdanja, družba Rhydcon d.o.o. pa družbi UNIOR d.d. izročiti 88.268 delnic družbe UNIOR d.d. S prejeto sodbo se je dne 25. oktobra 2019 na izredni seji seznanil tudi nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

Prodajni postopek za prodajo lastniškega deleža v družbi Unitur d.o.o.

S finančnim svetovalcem je oktobra družba sklenila pogodbo za vodenje prodajnega postopka prodaje 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi Unitur d.o.o. Prodajni postopek bi po predvideni časovnici zaključili junija 2020.

Pridobitev lastnih delnic

Družba UNIOR d.d. je 19. in 21. novembra 2019 ter 19. decembra na podlagi dokončnih izpolnitev svojih obveznosti do tožeče stranke Rhydcon d.o.o., izhajajoč iz prejetih sodb Višjega sodišča v Celju ter Vrhovnega sodišča v Ljubljani, s strani tožeče stranke Rhydcon d.o.o. prejela v last 69.784 lastnih delnic, kar predstavlja 2,4586 odstotka vseh izdanih delnic.

Leto 2020

Prejetje tožbe

Družba je 20. 2. prejela tožbo s strani Okrožnega sodišča v Celju, ki je bila vložena 30. 12. 2019, v zadevi gospodarskega spora med družbama Rhydcon d.o.o. in UNIOR d.d. za plačilo 754.938 evrov skupaj z obrestmi, kar po navedbi tožeče stranke Rhydcon d.o.o. predstavlja zadnji, peti obrok, v zameno s strani Rhydcon d.o.o. družbi UNIOR d.d. že izročene delnice na podlagi sodbe prejete, 18. 10. 2019.

Epidemija koronavirusa

Družba je 23. 3. objavila spremembe v poslovanju izhajajoče iz epidemije koronavirusa, in sicer je zaradi hitro spreminjajočih se razmer na trgu, zmanjšanega ali ustavljenega povpraševanja s strani kupcev ter v skrbi poskrbeti za zdravje in varnost vseh zaposlenih delavcev bila prisiljena omejiti obseg proizvodnje. Proizvodnja na programu Odkovki je bila pretežno ustavljena, na programu Ročno orodje se je proizvodnja zagotavljala do izgotovitve izdelkov, ki so jih potrebovali naši kupci, medtem ko je programu Strojegradnja, kjer izdelujemo investicijsko opremo za avtomobilsko industrijo, proizvodnja zaradi nespremenjenega naročniškega stanja ostala normalna.

Prekinitev prodajnega postopka za prodajo hčerinske družbe UNITUR d.o.o.

21. 4. je družba zaradi epidemije koronavirusa začasno, predvidoma do 1. 9. 2020, prekinila prodajni postopek za prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža v hčerinski družbi UNITUR d.o.o., ki ga je začela v oktobru 2019.

10. 9. je družba objavila, da bo prodajni postopek za prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža v hčerinski družbi UNITUR d.o.o., ki je bil prekinjen 21. 4. 2020, ostal prekinjen do konca leta 2020 ter da načrtuje, da bo s prodajnim postopkom predvidoma nadaljevala v januarju 2021. Prodajnih postopek se v letu 2021 ni nadaljeval, o čemer je družba javnost obvestila 1. 2. 2021.

Prodaja nepremičnine v Mariboru

21. 10. je družba podpisala pogodbo o prodaji nepremičnin na lokaciji v Mariboru. Kupec je dolgoletni obstoječi najemnik proizvodnih hal in zemljišč v skupni površini 31.529 m2 na lokaciji poslovno proizvodne cone Tezno v Mariboru. Družba UNIOR d.d. je za prodajo nepremičnin predhodno pridobila soglasje Nadzornega sveta družbe in Bank upnic podpisnic Sindicirane kreditne pogodbe. Za namene prodaje je družba pridobila cenitev nepremičnine, ki jo je izdelal cenilec stvarnega premoženja – nepremičnine z licenco SIC GRAS. Kupnina za prodano nepremičnino je skladna z opravljeno cenitvijo in znaša 8,5 milijona evrov. Kupnina je bila poravnana 6. 11. 2020 in je bila v celoti namenjena za zmanjšanje zadolženosti na podlagi Sindicirane kreditne pogodbe. Družba UNIOR d.d. je zaradi prevrednotenja nepremičnin na pošteno vrednost ustvarila negativni učinek na poslovni izid v višini 4,3 milijona evrov zaradi nižje ocenjene vrednosti, kot pa je bila vrednost naložbene nepremične v poslovnih knjigah.

Leto 2021

PREKINITEV PRODAJNEGA POSTOPKA ZA PRODAJO ODVISNE DRUŽBE UNITUR d.o.o.

1. 2. 2021je družba objavila, da bo prodajni postopek za prodajo100-odstotnega lastniškega deleža v odvisni družbi UNITUR d.o.o., ki ga je začela v oktobru 2019, ostal prekinjen zaradi epidemije virusne bolezni COVID-19 in da družba načrtuje, da bo s prodajnim postopkom predvidoma nadaljevala do konca leta 2021 oziroma ko se bodo razmere, vezane na virusno bolezen COVID‑19, izboljšale.

 

POZIV K VLOŽITVI KANDIDATUR ZA ČLANA/ČLANICO NADZORNEGA SVETA UNIOR d.d.

8. 3. 2021 je družba na podlagi sklepa Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. objavila Poziv kandidatom za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., s katerim je povabila zainteresirane kandidate k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta UNIOR d.d. – predstavnike kapitala za mandatno obdobje štirih let s pričetkom mandata dne 13. 12. 2021.

 

PRODAJA ODVISNE DRUŽBE UNIOR FRANCE S.A.S. V FRANCIJI

Dne 8. 3. 2021 je bila med družbama UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, Slovenija in H.J.P. ROSIER HOLDING B.V., Alphen aan der Rijn, Nizozemska, podpisana pogodba o prodaji 100‑odstotnega lastniškega deleža v podjetju UNIOR FRANCE S.A.S., Melun, Francija, za dogovorjeno kupnino 450.000 evrov.

Pogoji za prenos lastništva celotnega deleža na kupca so bili:

 • nakazilo celotne kupnine na transakcijski račun družbe UNIOR d.d. v višini 450.000 evrov v roku 30 dni od podpisa pogodbe;
 • zavarovanje odprtih in bodočih odprtih terjatev, ki se izvede s tihim odstopom terjatev družb Unior France in H.J.P. Rosier Holding, zavarovanjem z nepremičninami družbe H.J.P. Rosier Holding, zavarovanjem s premičninami (zaloge v podjetjih Unior France in H.J.P. Rosier Holding) in zavarovanjem z lastniškim deležem v podjetju H.J.P. Rosier Holding.

 

Kupnina v višini 450.000 evrov je prispela na transakcijski račun družbe UNIOR d.d. dne 26. 3. 2021, vsa zavarovanja pa so bila dokončno urejena do 30. 6. 2021, zato je s tem dnem lastništvo 100‑odstotnega lastniškega deleža v podjetju Unior France S.A.S. prešlo na kupca, družbo H.J.P. Rosier Holding B.V.

Prodaja podjetja Unior France je imela v konsolidiranem izkazu poslovnega izida Skupine UNIOR v obdobju januar–junij 2021 pozitivni učinek iz naslova finančnih prihodkov iz deležev v višini 755.820 evrov, bilančna vsota Skupine UNIOR pa se je povečala za 412.166 evrov. Finančni učinek odtujitve na Skupino UNIOR je izračunan na dan prenehanja obvladovanja in izključitve iz skupine. V posamičnem izkazu poslovnega izida družbe UNIOR d.d. v obdobju januar–junij 2021 pa je bil ustvarjen pozitivni učinek iz naslova finančnih prihodkov iz deležev v višini 450.000 evrov, v izkazu finančnega položaja družbe UNIOR d.d. pa so se za enak znesek povečala denarna sredstva.

 

PREJEM ODLOČBE AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV O PREKRŠKU

10. 3. 2021 je družba UNIOR d.d. javno objavila, da je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero je agencija odločila, da sta UNIOR Kovaška industrija d.d. in njena odgovorna oseba odgovorni za storitev prekrška po tretji točki prvega odstavka 528. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov s tem ko vmesno poročilo, ki je bilo del Nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju za obdobje januar–junij 2019 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR, objavljeno na SEOnet-u dne 30. 8. 2019, ni vsebovalo vseh podatkov iz petega odstavka 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, konkretno informacij o bistvenih vrstah tveganj in negotovosti v zvezi s preostalimi šestimi meseci poslovnega leta 2019 ali navedbe, da bistvenih tveganj ni. Družba je kršitev, za katero je prejela navedeno odločbo na podlagi odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, odpravila v skladu z rokom in načinom, navedenim v odredbi že 31. 8. 2020 s tem, ko je v Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za obdobje januar–junij 2020 družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR vključila opis bistvenih vrst tveganj in negotovosti v zvezi s preostalimi šestimi meseci tekočega poslovnega leta. Na podlagi odprave kršitve je s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev družba UNIOR d.d. prejela tudi odločbo, v kateri je Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotovila, da je družba UNIOR d.d. odpravila ugotovljeno kršitev. Družba je na podlagi Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev v zakonsko določenem roku poravnala globo v znesku 57.500 evrov.

 

POLITIKA UPRAVLJANJA DRUŽBE UNIOR d.d. ter POLITIKA RAZNOLIKOSTI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE UNIOR d.d.

26. 4. 2021 je družba objavila spremenjeno Politiko upravljanja družbe UNIOR d.d., ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet na svoji VI.-21 redni seji. Na isti seji je bila sprejeta tudi Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

 

OBJAVA SKLICA SKUPŠČINE

7. 5. 2021 je bil na spletni strani Ajpes-a, na SEOnet-u in na spletni strani družbe objavljen sklic 25. seje skupščine delničarjev, ki je potekala 9. 6. 2021.

 

SKUPŠČINA DRUŽBE

9. 6. 2021 je potekala 25. seja skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., delničarji pa so na njej:

 • se seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila ter prejeli informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020;
 • odločali o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020, ki je znašal 5.873.510,77 evrov in je po odločitvi delničarjev ostal nerazporejen;
 • odločali o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu;
 • izvolili štiri nove člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev, in sicer so bili za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2021, imenovani: ga. Simona Razvornik Škofič, ga. Andreja Potočnik, g. Boštjan Napast in g. Franc Dover ter
 • dopolnili Statut družbe UNIOR d.d.

 

PRENOS DEJAVNOSTI SKLADIŠČA GOTOVIH IZDELKOV PROGRAMA ROČNO ORODJE NA ZUNANJEGA IZVAJALCA

Z dnem 1. 7. 2021 je bila na zunanjega izvajalca, specialista za logistične procese, podjetje Saubermacher Outsourcing d.o.o., Slovenija, prenesena dejavnost skladišča gotovih izdelkov na programu Ročno orodje z večino svojih procesov, pri čemer je bilo k novemu delodajalcu prezaposlenih 30 sodelavcev. Dejavnost ostaja na isti lokaciji kot doslej, v Zrečah, v prostorih UNIOR d.d. Sprememba zagotavlja razvoj, trajnost in odličnost logističnih procesov, ki se za področje dejavnosti ročnega orodja v zadnjih letih bistveno spreminjajo. Posledično se bo program Ročno orodje še bolj osredotočal na razvoj prodaje in novih izdelkov ter optimiranje proizvodnih procesov. S prenosom dejavnosti bodo doseženi naslednji učinki: ustrezen in pravočasen servis trga in kupcev, zmanjšanje potreb po investicijskih sredstvih in preusmerjanje le-teh v osnovne dejavnosti, optimizacija stroškov in predvsem razvoj programa Ročno orodje kot celote.

 

SODNA PORAVNAVA Z DRUŽBO RHYDCON d.o.o.

24. 9. 2021 je družba UNIOR d.d. z družbo Rhydcon d.o.o. kot tožečo stranko v gospodarskem sporu, ki se vodi pod opr. št. I Pg 602/2019 pred okrožnim sodiščem v Celju, sklenila sodno poravnavo, v kateri se je dogovorila za plačilo zadnjega obroka kupnine za lastne delnice, ki jih je družba UNIOR d.d. pridobila dne 19. 12. 2019 kot izpolnitev svojih obveznosti na podlagi sodb Višjega sodišča v Celju opr. št. Cpg 64/2019 z dne 24. 9. 2019 in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opr. št. III Ips 48/2019 z dne 19. 11. 2019. Na podlagi navedene sodne poravnave je družba UNIOR d.d. tožeči stranki Rhydcon d.o.o. plačala znesek 700.000 evrov, s čimer so bile izpolnjene vse obveznosti družbe UNIOR d.d. iz predmetnega gospodarskega spora. Na podlagi sklenjene sodne poravnave se število lastnih delnic, ki jih ima v lasti družba UNIOR d.d. ni spremenilo.

 

SID BANKA, d.d. V DRUŽBI UNIOR d.d. FINANCIRA PROJEKT RAZVOJA NOVEGA PROIZVODNEGA PROGRAMA ZA PREOBLIKOVANJE ALUMINIJA

19. 10. 2021 je družba UNIOR d.d. s Slovensko izvozno in razvojno banko d.d. (v nadaljevanju SID banka, d.d.) podpisala pogodbo, s katero je SID banka, d.d. družbi UNIOR d.d. odobrila 12-letno posojilo, s šest-letnim moratorijem na odplačilo glavnice, v vrednosti 5,7 milijona evrov za financiranje razvoja novega proizvodnega programa za preoblikovanje aluminija.

Družba UNIOR d.d. je skladno s poslovnim načrtom in predvideno strategijo pristopila k razvoju novega proizvodnega programa za preoblikovanje aluminija. Uvedba novega programa je na eni strani odziv na v zadnjem času pospešen razvoj električnih in hibridnih vozil, na drugi strani pa odgovor na številne pobude in pridobljena povpraševanja po izdelkih iz aluminija s strani obstoječih kupcev naših proizvodov, ki so najuglednejša podjetja avto industrije.

Celotna investicija za vzpostavitev novega programa na lokaciji obnovljenih obstoječih proizvodnih prostorov v lasti družbe v Vitanju je 13,5 milijona evrov. Financiranje pridobljeno s strani SID banke d.d. je namenjeno financiranju postavitve prve kovaške linije s pripadajočo opremo, katere vrednost znaša 7,6 milijona evrov in bo zaključena v letu 2023. Investicija v drugo kovaško linijo bo izvedena v letih 2025 in 2026. Po projekcijah bo z novim programom družba v letu 2027, ko bosta polno obratovali obe kovaški liniji, dosegla prodajo v višini 17,9 milijona evrov.

 

NOV NADZORNI SVET DRUŽBE UNIOR d.d.

13. 12. 2021 je funkcijo nastopil nov nadzorni svet družbe UNIOR d.d. in sicer za mandatno obdobje do 12. 12. 2025 v naslednji sestavi: predsednik nadzornega sveta g. Franc Dover, namestnica predsednika nadzornega sveta ga. Simona Razvornik Škofič ter člani g. Boštjan Napast, ga. Andreja Potočnik, ga. Saša Koren in g. Boris Brdnik. Nadzorni svet je oblikoval tudi dve komisiji nadzornega sveta in sicer Revizijsko komisijo in Kadrovsko komisijo.

2022

SPREMEMBA IMENA ODVISNE DRUŽBE ROGLA INVESTICIJE d.o.o.

Odvisna  družba  ROGLA  INVESTICIJE  d.o.o.,  ki  je  v  100-odstotni  lasti  družbe  UNIOR d.d.,  je  dne 28. 2. 2022 spremenila svoje poslovno ime v UNIOR IN, predelava kovanih in sintranih izdelkov d.o.o., na podlagi Akta o ustanovitvi z dne 17. 2. 2022. Družba bo opravljala enostavnejša dela na področju proizvodnje, kontrole in storitev, predvideno pa je, da se bo preoblikovala v invalidsko podjetje.

 

VZPOSTAVITEV PROIZVODNJE IZDELKOV IZ ALUMINIJA

V  skladu  s  Poslovnim  načrtom  in  napovedmi  smo  konec  prvega  kvartala  vzpostavili  pogoje  za proizvodnjo  v  novem  proizvodnem  programu  za  preoblikovanje  aluminija.  Na  prvi  proizvodni  liniji s pripadajočo opremo smo izdelali prve serije novih izdelkov.

 

PREKINITEV  PRODAJNEGA  POSTOPKA  ZA  PRODAJO  ODVISNE  DRUŽBE UNITUR d.o.o.

11. 4. 2022 je družba objavila, da prekinja prodajni postopek za prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža v odvisni družbi UNITUR d.o.o. Družba je 2. 12. 2019 javno objavila, da je pričela s prodajnim postopkom za prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža v hčerinski družbi UNITUR d.o.o., ki je leta 2017 nastala z izčlenitvijo dejavnosti programa Turizem v samostojno pravno osebo. Prodajni postopek je bil zaradi epidemije virusne bolezni COVID–19, 21. 4. 2020 začasno prekinjen. Družba UNIOR d.d. je načrtovala, da bo s prodajnim postopkom predvidoma nadaljevala do konca leta 2021 oziroma, ko se bodo razmere vezane na virusno bolezen COVID–19 izboljšale. Glede na trajanje pandemije COVID-19, kar povzroča negotovosti v turistični dejavnosti in dodatno še novih razmer na turističnem trgu, ki so nastopile  zaradi  vojne  v  Ukrajini,  kar  vnaša  nove  in  dodatne  negotovosti  in vse  bistveno vpliva  na doseganje ustrezne cene za 100-odstotni lastniški delež v družbi UNITUR d.d., je družba UNIOR d.d. prekinila  prodajni  postopek.  O  morebitnem  začetku  novega  prodajnega  postopka  se  bo  odločalo  v prihodnosti, ko se bodo negotove razmere uredile in bo možno predvidevati in računati na normalno in ustaljeno poslovanje.

 

IMENOVANJE ČLANA UPRAVE

26. 5. 2022 je nadzorni  svet  za  člana  uprave  UNIOR d.d.  za  mandatno  obdobje  15. 11. 2022  do 26. 11. 2027 imenoval g. Branka Bračka.

 

OBJAVA SKLICA SKUPŠČINE

3. 6. 2022 je bil na spletni strani AJPES-a, na SEOnetu ter na spletni strani družbe objavljen sklic 26. seje skupščine delničarjev. 16. 6. 2022 je bila na enak način objavljena dopolnitev dnevnega reda z dodatnima točkama dnevnega reda. 

 

PRODAJA NALOŽBE V PRIDRUŽENI DRUŽBI UNIOR TEPID SRL, ROMUNIJA

15. 6. 2022 je bila s  kupcem  Dặbuleanu  Dan,  Brașov  podpisana  pogodba  o  prodaji  49-odstotnega poslovnega deleža v družbi UNIOR TEPID SRL, Romunija za kupnino 2,5 milijona evrov, ki je presegala ocenjeno vrednost iz cenitve.

 

SREDNJEROČNI POSLOVNI NAČRT UNIOR 2022–2026

20. 6. 2022 je bil s strani nadzornega sveta sprejet Srednjeročni poslovni načrt UNIOR 2022–2026, ki za  leto  2026  predvideva  212,7  milijona  evrov  prodaje  in  20,7  milijona  evrov  EBITDA  za  družbo UNIOR d.d. ter 304,2 milijona evrov prodaje in 40,4 milijona evrov EBITDA za Skupino UNIOR.

 

POROČILO  O  OKOLJSKO  TRAJNOSTNIH  GOSPODARSKIH  DEJAVNOSTIH  IN NALOŽBAH SKUPINE UNIOR V LETU 2021

24. 6. 2022 je bil javno objavljen dokument Poročilo o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih in naložbah Skupine UNIOR v letu 2021, na podlagi uredbe EU o taksonomiji.

 

SKUPŠČINA DRUŽBE

6. 7. 2022 je bila 26. seja skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., delničarji pa so se na njej:

 • seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021;
 • seznanili in potrdili Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021;
 • odločali o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021, ki je znašal 8.780.057,76 evrov in je po odločitvi delničarjev ostal nerazporejen;
 • podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021;
 • seznanili in odobrili Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.;
 • imenovali pooblaščeno  revizijsko  družbo  MAZARS,  družba  za  revizijo,  d.o.o.  za  revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024;
 • spremenili točko 6.10. Statuta družbe v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1);
 • spremenili 5. člen poslovnika o delu skupščine v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1);
 • zavrnili predlog odločitve o povrnitvi škode družbi UNIOR d.d. zaradi kršitev dolžnosti v zvezi z vodenjem poslov v zadevi Rhydcon d.o.o.;
 • zavrnili predlog odpoklica in imenovanje člana nadzornega sveta družbe.

 

POROČILO  O  PREJEMKIH  ČLANOV  UPRAVE  IN  NADZORNEGA  SVETA  DRUŽBE UNIOR d.d. V POSLOVNEM LETU 2021

 1. 7. 2022 je bil javno  objavljen  dokument  Poročilo  o  prejemkih  članov  uprave  in nadzornega  sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021 skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Dokument so potrdili delničarji na 26. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 6. 7. 2022.

 

POLITIKA PREJEMKOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE UNIOR d.d.

6. 7. 2022 je bil javno objavljeno dokument Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Dokument so potrdili delničarji na 26. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 6. 7. 2022.

 

ODSTOP ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

5. 10. 2022 je bila javno objavljena informacija, da je družba prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe g. Boštjana Napasta, s katero g. Napast odstopa s funkcije člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

 

PRIDOBITEV  5-ODSTOTNEGA  LASTNIŠKEGA  DELEŽA  V  ODVISNI  DRUŽBI  UNIOR ITALIA S.R.L. 

5. 10. 2022 je bil pridobljen 5-odstotni lastniški delež v odvisni družbi UNIOR ITALIA S.R.L., za kar je bila nakazana kupnina v višini 6.500 evrov. S tem je družba UNIOR d.d. postala 100-odstotni lastnik v tej odvisni družbi v Italiji.

 

ODSTOP ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

20. 10. 2022 je bila javno objavljena informacija, da je družba prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delavcev g. Borisa Brdnika, s katero g. Brdnik zaradi nasprotja interesov opravljanja funkcije člana  nadzornega  sveta  družbe  UNIOR d.d.  in  direktorja  odvisne  družbe UNIOR IN d.o.o.  odstopa  s  funkcije  člana  nadzornega  sveta  družbe  –  predstavnika delavcev UNIOR d.d.

 

ZAHTEVA ZA SKLIC SKUPŠČINE

25. 10. 2022 je bila javno objavljena informacija, da je družba prejela Zahtevo delničarjev ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Društvo MDS, PORT NALOŽBE d.o.o. in dr. Tomaža Subotiča za sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d.

 

NADOMESTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

7. 11. 2022 je bila  javno  objavljena  informacija,  da  je  družba  prejela  sklep  Sveta  delavcev  družbe UNIOR d.d.  z  dne  28. 10. 2022,  da  je  slednji  za  člana  nadzornega  sveta  družbe  UNIOR d.d.  – predstavnika delavcev imenoval g. Milana Potočnika za obdobje od 1. 11. 2022 od 22. 7. 2025.

 

SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE

7. 11. 2022 je bil na spletni strani AJPES-a, na SEOnetu ter na spletni strani objavljen sklic 4. izredne seje  skupščine  družbe  UNIOR  Kovaška  industrija  d.d.,  za  v  četrtek,  8. 12. 2022  ob  12.  uri  v  Rdeči dvorani hotela Atrij v Zrečah. 

 

UNIOR IN d.o.o. PRIDOBIL STATUS INVALIDSKEGA PODJETJA

Odvisna družba UNIOR IN, predelava kovanih in sintranih izdelkov d.o.o., je z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 9. 11. 2022 pridobila status invalidskega podjetja in bila vpisana v Register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji.

 

IZREDNI DOGODEK V DRUŽBI UNIOR d.d.

26. 10. 2022 je v obratu Obdelovalnica prišlo do izpusta par iz kadi za galvanizacijo v bližnjo okolico obrata.  Družba  je  ob  zaznanem  izpustu  nemudoma  ustavila  proizvodnjo  in  o  izrednem  dogodku obvestila inšpektorja Republike Slovenije za okolje in prostor. Škoda je nastala na avtomobilih naših sodelavcev in okoliških prebivalcev. Ta škoda bo povrnjena s strani zavarovalnice. Meritve emisij snovi v zrak in v tleh so skladne z zakonodajo in zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja. Rezultati meritev kažejo, da ni bilo škodljivih vplivov na okolje in ljudi.

 

LIKVIDACIJA DRUŽBE UNIOR HUNGARIA Kft.

2. 12. 2022 je bila zaključena likvidacija družbe UNIOR HUNGARIA Kft. na Madžarskem, tako da družba ni več vključena v Skupino UNIOR. Likvidacija ni imela negativnih učinkov na poslovni izid družbe in skupine UNIOR v letu 2022, saj je bila vrednost naložbe v celoti oslabljena že v preteklih poslovnih letih.

 

NAKUP LASTNIŠKEGA DELEŽA V DRUŽBI UNIOR PROFESSIONAL TOOLS Ltd.

Družba UNIOR d.d. je 5. 12. 2022 sklenila pogodbo o odkupu 9-odstotnega lastnega deleža v družbi UNIOR Professional Tools Ltd., s čimer je postala 64-odstotna lastnica odvisne družbe. S sorazmerno razdelitvijo preostalih 9 odstotkov lastnega deleža pa se je delež družbe UNIOR d.d. v tej odvisni družbi povečal na 70,3 odstotka.

 

IZREDNA SKUPŠČINA DRUŽBE

8. 12. 2022 je bila 4. izredna seja skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., delničarji pa so se na njej:

 • seznanili z odstopom člana nadzornega sveta družbe g. Boštjana Napasta;
 • seznanili z odstopom člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delavcev g. Borisa Brdnika in  z  imenovanjem  nadomestnega  člana  nadzornega  sveta  –  predstavnika  delavcev Milana Potočnika;
 • imenovali dr. Tomaža Subotiča za člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let;
 • zavrnili sklep za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic.

2022

UGOTOVITVE V ZVEZI Z IZREDNIM DOGODKOM V DRUŽBI UNIOR d.d.  
 
Vezano na izredni dogodek v obratu Obdelovalnica, ko je prišlo do izpusta par iz kadi za galvanizacijo
v  bližnjo okolico  obrata  dne  26.  10. 2022,  se  je  nadzorni  svet  družbe  UNIOR  d.d.  dne  23.  3.  2023 seznanil s poročilom o izrednem revizijskem pregledu dogodka, ki ga je izvedel Inštitut Jožef Stefan, ki je glede  posledic izrednega dogodka ugotovil, da na srečo ni  imel posledic  za  zdravje zaposlenih v družbi ali zdravje ljudi izven obrata. Dogodek prav tako ni imel nesprejemljivih vplivov na tla v obratu ali izven njega. Družba UNIOR d.d. je dne 24. 3. 2023 od Inšpektorata RS za okolje in energijo prejela Sklep o ustavitvi postopka v zadevi »Emisije snovi v zrak na izpustu iz galvanske linije Z54  – izredni nadzor«. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da zavezanec (družba UNIOR d.d.) izvaja dejavnost skladno z veljavno zakonodajo. Ugotovljeno je bilo, da zavezanec ni kršil Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) oz. predpisov izdanih na njegovi podlagi.
 
 
ENERGETSKA POMOČ ZA GOSPODARSTVO
 
V  skladu  z  Zakonom  o  pomoči  gospodarstvu  za  omilitev  posledic  energetske  krize  (ZPGOPEK)  je obvladujoča družba Skupine UNIOR v poslovnem letu 2023 prejela 601 tisoč evrov nepovratne državne pomoči  na  podlagi  zahtevka  vloženega  konec  marca  2023,  ki  je  bila  skladno  z  določili  zakona sorazmerno razdeljena na mesečna izplačila v letu 2023. Zakon tudi določa, da mora upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo, če je pri njem od uveljavitve zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačil dividend, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva  mora  vrniti  v  30  dneh  po  vročitvi  odločbe,  ki  jo  izda  pristojni  organ,  skupaj  z  zakonskimi zamudnimi obrestmi.
 
 
SKLENITEV NOVE SINDICIRANE KREDITNE POGODBE
 
Družbi UNIOR d.d. in UNITUR d.o.o. sta dne 25. 4. 2023 s sindikatom štirih poslovnih bank sklenili novi sindicirani  kreditni  pogodbi  za  obdobje  sedmih  let.  S  tem  je  vzpostavljeno  dolgoročno  stabilno ravnovesje med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi obveznostmi, ki je bilo po stanju 31. 12. 2022 in tudi 31. 3. 2023 porušeno zaradi dejstva, da je končna zapadlost v letu 2016 refinanciranih finančnih obveznosti skupine in družbe bila 30. 6. 2023 in sta skupina in družba izkazali večino svojih finančnih obveznosti kot kratkoročnih. Dejanska odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti Skupine UNIOR so v poslovnem  letu  2023  znašala  10.236.747  evrov  ne  pa  66.570.347  evrov,  kot  je  izkazano  v konsolidiranem izkazu finančnega položaja in pojasnilom k izkazu v Letnem poročilu 2023 v primerjalnih podatkih za leto 2022. Dejanska odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti družbe UNIOR d.d. so v poslovnem letu 2023 znašala 7.636.096 evrov ne pa 55.737.337 evrov, kot je izkazano v ločenem izkazu finančnega položaja in pojasnilom k izkazu v Letnem poročilu 2023 v primerjalnih podatkih za leto 2022.
S  podpisanima  sindiciranima  kreditnima  pogodbama  sta  skupina  in  družba  pridobili  tudi  dodatna potrebna likvidna sredstva za optimiziranje potreb po obratnem kapitalu ter si zagotovili tudi financiranje v prihodnjih obdobjih potrebnih investicij za obnovo in povečanje proizvodnih zmogljivosti. Na podlagi tega imata skupina in družba zagotovljene osnovne predpogoje za rast in razvoj skladno z zastavljenimi cilji.

 

POLITIKA UPRAVLJANJA
 
Dne 3. 5. 2023 je družba na SEOnetu in na svojem spletnem mestu javno objavila spremenjeno Politiko upravljanja družbe UNIOR d.d., ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet družbe. Spremenjena Politika upravljanja  družbe  UNIOR  d.d.  je  aktualizirana  glede  navedbe  upoštevanja  referenčnih  kodeksov upravljanja ter trajnostnega delovanja družbe.  
 
 
DIVIDENDNA POLITIKA  
 
Dne  31. 5. 2023  je  družba  na  SEOnetu  in  na  svojem  spletnem  mestu  javno  objavila  spremenjeno Dividendno politiko družbe UNIOR d.d., ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet družbe. Spremenjena Dividendna  politika  družbe UNIOR d.d. je usklajena z zavezami v sindicirani kreditni pogodbi, ki jo je družba s sindikatom štirih poslovnih bank sklenila 25. 4. 2023, vključuje pa tudi odložne pogoje, vezane na prejem državnih pomoči.  
 
 
ODPRODAJA NALOŽB DRUŽBE UNIOR d.d.
 
Dne  31. 5. 2023  je  družba  na SEOnetu in na svojem spletnem mestu  javno  objavila,  da  je pričela s postopkom izbire finančnih svetovalcev za prodajo naložb družbe UNIOR d.d., in sicer 100-odstotnega lastniškega  deleža  v  družbi  UNITUR  d.o.o.,  Zreče,  Slovenija;  100-odstotnega  lastniškega  deleža  v družbi UNIOR Components d.o.o., Kragujevac, Srbija in 29,253-odstotnega lastniškega deleža v družbi Štore Steel d.o.o., Štore, Slovenija. Začetek prodajnega postopka je skladen s sprejetim in potrjenim Poslovnim načrtom družbe UNIOR d.d., ki sta ga potrdila uprava in nadzorni svet družbe. Dejavnosti družb, za katere  je sprejeta odločitev o  pričetku  postopka  za prodajo, niso neposredno  povezane  z osrednjimi dejavnostmi družbe UNIOR d.d.
 
 
OBJAVA SKLICA SKUPŠČINE
 
Dne 2. 6. 2023 je družba na spletnem mestu Ajpesa, na SEOnetu ter na spletnem mestu družbe objavila sklic 27.  seje skupščine delničarjev.  Dne 12. in 13. 6. 2023 ter 3. 7. 2023  je  na enak  način objavila razširitev dnevnega reda in prejete nasprotne predloge predlaganih sklepov.
 
 
ODSTOP ČLANICE NADZORNEGA SVETA
 
Dne 6. 6. 2023 je družba na SEOnetu in na spletnem mestu družbe javno objavila informacijo, da je družba prejela  odstopno  izjavo članice  nadzornega  sveta  ge. Simone  Razvornik Škofič, s  katero  ga.  Simona Razvornik Škofič zaradi osebnih razlogov odstopa s funkcije članice nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.
 
 
PREJETJE SKLEPA USTAVNEGA SODIŠČA
 
Družba  UNIOR  d.d.  je  13. 6. 2023  prejela  sklep  Ustavnega  sodišča  v  zadevi  Up-121/20  (zadeva Rhydcon),  s  katerim  je  Ustavno  sodišče  odločilo,  da  se  ustavna  pritožba  zoper  sodbo  Vrhovnega sodišča št. III Ips 4/2019 z dne 19. 11. 2019 ne sprejme v obravnavo.
 
 
POJASNILO UPRAVE V ZVEZI Z RAZŠIRITVIJO DNEVNEGA REDA 27. SEJE SKUPŠČINE  
 
Dne 27. 6. 2023 je uprava družbe UNIOR d.d. vezano na predlog delničarjev za razširitev dnevnega
reda 27. seje skupščine družbe, ki je bil tudi razširjen s točko »Posebna revizija v zadevi Rhydcon d.o.o.–  imenovanje  posebnega  revizorja  in  pooblaščenca  družbe  UNIOR  d.d.«,  v  katerem  predlagatelji navajajo, da je družba UNIOR d.d. zaradi izgubljenih tožb in s tem povezanih neugodnih izvensodnih poravnav plačala približno 4 milijone evrov družbi Rhydcon d.o.o., zaradi razjasnitve pravne situacije vezano na to zadevo objavila pravno mnenje Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., ki ugotavlja, da ni podana odškodninska odgovornost organov upravljanja in nadzora ter izračun  finančnih  učinkov  predmetne  zadeve,  ki  izkazuje,  da  družba  ob  upoštevanju  in  spoštovanju ugotovitev v sodbah ni utrpela finančne škode.
 
 
SKUPŠČINA DRUŽBE
 
Dne 5. 7. 2023 je bila izvedena 27. seja skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., delničarji pa so se
na njej:

•  seznanili  z letnim  poročilom za poslovno  leto 2022  in pisnim poročilom  nadzornega  sveta  o
rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022;
•  seznanili s Poročilom  o prejemkih članov uprave  in  nadzornega sveta  družbe UNIOR d.d.  v
poslovnem letu 2022 in ga potrdili;
•  odločali o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022, ki je znašal 14.246.268,92 evra in
je po odločitvi delničarjev ostal nerazporejen;
•  podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022;
•  zavrnili odpoklic člana nadzornega sveta dr. Tomaža Subotiča;
•  zavrnili  posebno  revizijo  v  zadevi  Rhydcon  d.o.o.  –  imenovanje  posebnega  revizorja  in
pooblaščenca delničarjev družbe UNIOR d.d.;
•  seznanili z odstopom članice nadzornega sveta ge. Simone Razvornik Škofič;
•  odpoklicali članico nadzornega sveta go. Andrejo Potočnik in člana nadzornega sveta g. Franca
Dovra;
•  imenovali  nove  člane  nadzornega  sveta  in  sicer  g.  Roberta  Vugo,  go.  Katjo  Potočar  in
g. Marijana Penška.
 
 
POROČILO O PREJEMKIH ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE UNIOR d.d.  
 
Dne 5. 7. 2023 je družba na SEOnetu in spletnem mestu družbe javno objavila dokument Poročilo o
prejemkih  članov  uprave  in  nadzornega  sveta  družbe  UNIOR  d.d.  v  poslovnem  letu  2022  skupaj  s Poročilom neodvisnega revizorja o opravljenih dogovorjenih postopkih preveritve poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022, ki ga je izdelala revizijska družba Mazars, družba za revizijo d.o.o. Dokument so potrdili delničarji na 27. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 5. 7. 2023.
 
 
NAKNADNO VPLAČILO V KAPITAL ODVISNE DRUŽBE UNITUR d.o.o.
 
Na podlagi pridobljenega soglasja nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. je uprava družbe sprejela sklep uprave in sklep edinega družbenika na podlagi Akta o ustanovitvi družbe UNITUR d.o.o. o naknadnem vplačilu v odvisno družbo v nedenarni obliki v višini 7.098.550,43 evra.
 
 
OBJAVA SODBE VRHOVNEGA SODIŠČA
 
Glede na vprašanja delničarjev družbe UNIOR d.d. na 27. seji skupščine družbe UNIOR d.d., ki je bila
izvedena  dne  5. 7. 2023,  je  družba  na  SEOnetu  in  svojem  spletnem  mestu  javno  objavila  sodbo Vrhovnega sodišča III Ops 48/2019 z dne 19. 11. 2019.

 

NOVA SESTAVA NADZORNEGA SVETA
 
Dne 20. 7. 2023 je nadzorni svet družbe UNIOR d.d. na 4. redni seji za predsednika nadzornega sveta imenoval g. Roberta Vugo, za namestnico predsednika nadzornega sveta pa go. Katjo Potočar in sicer za mandatno obdobje od 20. 7. 2023 do 5. 7. 2027. Nadzorni svet je oblikoval revizijsko komisijo nadzornega sveta v sestavi g. Tomaža Subotiča kot predsednika komisije in g. Marijana Penška ter ge. Saše Koren kot članov komisije. Prav tako je imenoval kadrovsko komisijo v sestavi ge. Katje Potočar kot predsednice komisije ter g. Tomaža Subotiča, g. Roberta Vuge in g. Milana Potočnika kot članov komisije.
 
 
UJME V SLOVENIJI
 
Družba UNIOR d.d. in Skupina UNIOR v ujmah, ki so prizadele Slovenijo v začetku avgusta, nista utrpeli pomembnejše škode. Prav tako naši zaposleni ne prihajajo z območij, kjer so bile najhujše poplave zato smo lahko nemoteno poslovali. Tudi naši neposredni dobavitelji niso utrpeli večje škode, tako da ujme in poplave  niso  imele  neposrednega  vpliva  na  poslovanje  družbe  in  Skupine  UNIOR.  Kot  družbeno odgovorno podjetje smo se v prvih dneh po ujmi odzvali na nesrečo, tako ljudi kot podjetij. Donirali smo denarna sredstva in pitno vodo več občinam iz Savinjske in Mežiške doline ter širše. Prav tako smo nekaj zelo  prizadetim  podjetjem  v  času  sanacije  priskočili  na  pomoč  z  opremo,  našim  ročnim  orodjem  in strokovnimi ekipami.
 
 
NOV NEODVISNI ZUNANJI ČLAN REVIZIJSKE KOMISIJE
 
Nadzorni  svet je  z  dnem 7.  8. 2023 soglasno  razrešil  neodvisno zunanjo članico  revizijske komisije nadzornega  sveta  UNIOR  d.d.  mag.  Blanko  Vezjak  in  za  novega  neodvisnega  zunanjega  člana revizijske  komisije  nadzornega  sveta  UNIOR  d.d.  soglasno  imenoval  prof.  dr.  Simona  Čadeža  za mandatno obdobje od 8. 8. 2023 do 4. 7. 2027.
 
 
FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNEGA PROJEKTA S KREDITOM SID BANKE d.d.
 
Družba UNIOR d.d. je s SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., Ljubljana 6. 9. 2023 podpisala pogodbo, s katero je SID banka, d.d. družbi UNIOR d.d. odobrila 12-letno posojilo v vrednosti 10 milijonov evrov  za  financiranje  tehnološko-razvojnega  projekta  »Uvedba  novih  tehnologij,  digitalizacija, avtomatizacija,  modernizacija  in  ergonomska  ureditev  proizvodnih  procesov  ter  razvoj  trajnostnih  in pametnih izdelkov s poudarkom na energetski učinkovitosti in znižanem ogljičnem odtisu«. Kredit je bil odobren  v  okviru  »Tretjega  razvojno-spodbujevalnega  programa  SID  banke  za  financiranje tehnološko-razvojnih projektov«. Zaradi ugodnih pogojev financiranja spada kredit med dovoljeno državno pomoč  na podlagi  Posebnih pogojev  financiranja tehnološko-razvojnih  projektov  (št.  priglasitve  BE01- 5665493-2014), višina  državne pomoči  pa znaša  1.880.791,85 evrov. Vlaganja v  tehnološko-razvojne projekte so vključena v odobren Srednjeročni poslovni načrt UNIOR 2022–2026, prav tako v Poslovni načrt UNIOR za leto 2023. Dodatna zadolžitev na podlagi sklenjene kreditne pogodbe je skladna s sindicirano kreditno pogodbo, ki jo je družba sklenila s konzorcijem bank v aprilu 2023. Vključena je tudi v napovedi poslovanja,  ki  so  bile  osnova  za  refinanciranje  obstoječega  dolga,  prav  tako  je  dodatna  zadolžitev vključena v napovedi poslovanja v Poslovnem načrtu UNIOR za leto 2023. Pridobljen kredit bo družbi UNIOR d.d. omogočil napredek in investiranje v skladu s sprejetimi poslovnimi načrti. Na dan 31. 12. 2023
je bil kredit v celoti črpan.

 

POSTOPEK ODPRODAJE FINANČNIH NALOŽB DRUŽBE UNIOR d.d.
 
Za finančnega svetovalca pri prodaji družb UNITUR d.o.o. in UNIOR Components d.o.o. je bila izbrana
mednarodna  svetovalna  družba  KPMG  poslovno  svetovanje  d.o.o.  Za  prodajo  deleža  v  družbi  Štore Steel d.o.o. je bila za finančnega svetovalca izbrana NLB d.d. Prodajna postopka za družbi UNITUR d.o.o. in UNIOR Components d.o.o. že potekata in se bosta predvidoma zaključila v drugi polovici leta 2024. Pri prodajnem  postopku  deleža  v  družbi  Štore  Steel  d.o.o.  potekajo  aktivnosti  za  oblikovanje  širšega konzorcija prodajalcev. Časovnica prodajnega postopka deleža v družbi Štore Steel d.o.o. bo pripravljena po oblikovanju konzorcija. Z doseženo pričakovano kupnino želi Skupina UNIOR zmanjšati zadolženost in povečati sposobnost financiranja razvojnih projektov in poslovnih priložnosti.
 
 
KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU ODVISNIH DRUŽB
 
Družba  UNIOR  d.d.  je  11. 10. 2023  zaradi  potreb  prodajnega  postopka  in  razkrivanja  podatkov potencialnim kupcem objavila ključne podatke o poslovanju za odvisni družbi UNITUR d.o.o. in UNIOR Components  d.o.o.,  ki  sta  v  100-odstotni  lasti  družbe  UNIOR d.d.  Objavljeni  so  bili  ključni  podatki  o poslovanju v prvem polletju leta 2023 in oceni poslovanja v poslovnem letu 2023 za družbo UNITUR d.o.o. ter ključni podatki o poslovanju v prvem polletju leta 2023 za družbo UNIOR Components d.o.o.
 

OBJAVA NEREVIDIRANE OCENE POSLOVANJA SKUPINE UNIOR
 
Konec oktobra je družba UNIOR d.d. pripravila nerevidirano oceno poslovanja Skupine UNIOR v letu
2023 ter javno objavila strnjene izkaze ter ključne kazalnike poslovanja Skupine UNIOR.
 
 
MANDAT PREDSEDNIKA UPRAVE
 
Predsednik uprave g. Hrastnik Darko je 24. 11. 2023 nadzorni svet družbe UNIOR d.d. seznanil, da ne
namerava kandidirati za ponovni položaj predsednika uprave po poteku mandata 31. 5. 2024.
 
 
ODSTOP PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA
 
Predsednik  nadzornega  sveta  družbe  UNIOR  d.d.  g.  Robert  Vuga    je  12. 12.  2023  z  nepreklicno odstopno izjavo odstopil s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.
 
 
IMENOVANJE NOVEGA PREDSEDNIKA UPRAVE
 
Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na svoji redni seji dne 12. 12. 2023 za novega predsednika uprave družbe UNIOR d.d. soglasno imenoval g. Roberta Vugo, in sicer za mandatno obdobje 5 let z nastopom mandata 1. 6. 2024.
 
 
IMENOVANJE NOVE PREDSEDNICE NADZORNEGA SVETA
 
Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na svoji redni seji 21. 12. 2023 za predsednico nadzornega sveta
družbe UNIOR d.d. za mandatno obdobje od 21. 12. 2023 do 4. 7. 2027 imenoval go. Katjo Potočar, za namestnika predsednice nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. za mandatno obdobje od 21. 12. 2023 do 4. 7. 2027 pa g. Marijana Penška. Nadzorni svet je za člana kadrovske komisije nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. imenoval g. Marijana Penška.