Zaradi neprestane želje po napredku smo vse, s čimer se lahko pohvalimo, dosegli zaradi inovacij. Te lahko nastanejo iz majhnih ali velikih zamisli in prav vsaka je pomembna za naš razvoj. Zato verjamemo v svoje zaposlene ter zaupamo njihovi motiviranosti in ustvarjalnosti ter želji po izboljšanju proizvodnih postopkov, delovnih razmer in kakovosti ponudbe.Pri tem jih spodbujamo na vse možne načine, tudi prek notranjega sistema za predloge, imenovanega Sugi. Predloge lahko da kdor koli, neodvisno od vrste in stopnje izobrazbe ali dela ter nalog, ki jih opravlja – to velja tudi za študente in tiste, ki pri nas opravljajo prakso.

Poslanstvo

Kot razvojni partner zaradi krepitve ustvarjalnosti, inovativnosti in družbene odgovornosti podjetja ter soustvarjanja učinkovitega in uspešnega podjetniškega okolja organizirano spodbujamo:

 • pripravo (skupnih) RR-projektov za prijavo na javne razpise ter pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev, upravljanje skupnih RR in drugih strateških projektov,
 • vzpostavitev ustvarjalne, inovacijske in podjetniške kulture zaposlenih,
 • povezovanje med organizacijskimi enotami podjetja in tudi z
  drugimi organizacijami zaradi doseganja dopolnjevalnih učinkov,
 • spremljanje novosti in globalnih poslovnih trendov industrije ter
 • obvladovanje tveganj.

Razvojni projekti

PARRIZ

V okviru JAVNEGA RAZPIS »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2« delniška družba Unior izvaja projekt Podpora aplikativnih raziskav za razvoj inovativnih proizvodov (PARRIZ).

RRI projekt je razdeljen na dva podprojekta,s katerima razvijamo in izdelujemo dva sklopa proizvodov: (1) odkovki iz Al-zlitin na osnovi tehnologije preoblikovanja v toplem stanju in (2) nova ročna orodja. Projektne dejavnosti obsegajo pet RRI faz: (a) razvoj koncepta tehnologij in proizvodov, (b) razvoj tehnologije in proizvodov, (c) uvedba tehnologij in izdelava prototipov, (d) potrjevanje prototipov in (e) komercializacija proizvodov.  

RRI projekt PARRIZ je v celoti usklajen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa, saj

 1. spodbuja, krepi in širi raziskovalno-razvojno-inovativno dejavnost v podjetju, in sicer tako, da bodo zaradi tehnoloških, organizacijskih in metodoloških inovacij v prihodnjem dveletnem obdobju razviti in uvedeni na tržišče novi inovativni proizvodi,
 2. krepi konkurenčnost podjetja UNIOR v obstoječih in novih verigah vrednosti z vidika pred razvojnega dobavitelja, ki se je sposoben pravočasno odzvati na želje in zahteve kupcev in odjemalcev. Pri tem bo največji poudarek na krepitvi ključnih pristojnosti podjetja,
 3. se bodo naložbe v RRI dejavnost okrepile v skladu s srednjeročnim poslovnim načrtom in trenutno ugodnimi gospodarskimi trendi,
 4. bomo z novo razvitimi proizvodi vstopili na nova tržišča in v nove tržne niše, kar pomeni širitev tržnega potenciala v smeri, ki še niso bile raziskane z namenom ugotavljanja razvojnih poslovnih priložnosti,
 5. gre za uveljavljanje srednjeročnih poslovnih strategij, ki imajo pretežno opravka z diferenciacijo in diverzifikacijo proizvodov,
 6. se nanaša na tri prednostna področja Pametne specializacije: (1) mobilnosti, (2) tovarne prihodnosti in (3) razvoj materialov kot končnih produktov,
 7. bodo cilji RRI projekta ne zgolj razviti in uvesti na trg nove proizvode, pač pa prav tako razviti in uvesti nove izdelovalne procese in sodobne tehnologije,
 8. bodo potekale dejavnosti RRI projekta tako v okviru raziskovalno-razvojnih oddelkov v podjetju, kakor tudi v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami zunaj.

 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj« 

http://www.eu-skladi.si

 

ROBKONCEL

UNIOR sodeluje kot partner v projektu za razvoj Integriranega sistema za celovito kontrolo kakovosti v proizvodnji z rekonfigurabilno robotsko celico ter interligentim sistemom za nadzor procesov. Pri projektu sodelujejo s SSM Maribor (prijavljitelj in vodja projekta) ter partnerji Gorenje Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informativo Univerze v Mariboru.

Ime projekta: Inteligentni sistem za celovito kontrolo kakovosti v proizvodnji z rekonfigurabilno robotsko kontrolno celico ter inteligentnim sistemom za nadzor procesov

Akronim projekta: ROBKONCEL

Naročnik projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Časovni okvir: 1.10.2018 - 30.09.2021

Vrednost projekta: 3.296.650,00 €

Višina sofinanciranja: 1.957.537,50 €

Nosilec projekta na UM FERI: Prof. ddr. Denis Đonlagić

Koordinator projekta: SMM PROIZVODNI SISTEMI D.O.O.

Sodelujoče organizacije: DEWESOFT d.o.o. izdelava programske opreme in proizvodnja elektronskih komponent, UNIOR Kovaška industrija d.d., GORENJE gospodinjski aparati, d.d., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI), Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (UM FS)

Prednostno področje SPS: Tovarne prihodnosti

Povzetek projekta:

Namen RR projekta je do faze TRL 6 razviti inteligenten samoučeč sistem za kontrolo kakovosti v proizvodnji, ki bo sposoben nadzirati parametre proizvodnih procesov, izvajati kontrolne postopke in korelacijo podatkov iz obeh faz ter z vključevanjem velike količine zgodovinskih podatkov sam nakazati možne vzroke napak in tudi ustrezno ukrepati. Sistem bo sestavljen iz dveh delov:

 • inteligentnega sistema za nadzor procesnih parametrov, shranjevanje leteh v podatkovno bazo in za analizo teh podatkov z uporabo metod umetne inteligence;
 • rekonfigurabilne robotske kontrolne celice za 100 % kontrolo kakovosti na montažni ali drugi proizvodni liniji.

Na nivoju nadzora procesa bo razvit nov koncept zajemanja podatkov na nivoju obdelovalnih orodij, za kar se bo prilagodila in uporabila tehnologija mikrooptičnih senzorjev, kar bo pri agresivnih procesih, kot je npr. proces kovanja in naknadnih obdelav, omogočilo zajemanje procesnih parametrov tam, kjer nastajajo.

Razvita rekonfigurabilna robotska kontrolna celica bo sposobna izvajati postopke za končno preverjanje kakovosti in delovanja izdelkov, ki bodo vključevali kontrolo kakovosti z vizualnim učenja, ki vključuje aktivno sodelovanje robota in človeka. Celica se bo lahko hitro prilagodila na spremenjene pogoje oziroma za spremenjene izdelke. To je ena ključnih lastnosti, s katero bo omogočena kontrola izdelkov tudi na linijah, ki proizvajajo različne tipe končnih izdelkov, brez ali z minimalnim posegom človeka.

S pomočjo algoritmov umetne inteligence bo sistem sam odkrival problematične relacije ob napaki oz. napovedal predvideno težavo v bodočnosti in s tem ključno pomagal pri odpravljanju težav. Pokrival bo vse faze proizvodnje od izdelave polizdelkov do montaže in končne kontrole. pregledovanjem površin in izvajanjem manipulativnih robotskih funkcij. V te namene bodo razvite in uporabljene nove metode robotskega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

THINK XR

Projekt Think XR je usmerjen v vzpostavitev kuriluluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti. Tehnologije razširjene resničnosti predstavljajo nov, sodoben digitalen in interaktiven medij ter so v Evropi prepoznane kot ene izmed ključnih novih digitalnih tehnologij (Expert Workshop on Interactive Technologies). V kombinaciji z vrhunsko tehnološko opremo, izdelavo vsebin in storitev ter zagotavljanjem uporabniške izkušnje, omogočajo realizacijo inovativnih in ekonomsko konkurenčnih rešitev.

Partnerji projekta:

 • ŠC Slovenske Konjice, Slovenija
 • Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Slovenija

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija

 • Univerza na Primorskem, Slovenija

 • Hashnet d.o.o., Slovenija

 • Unior, kovaška industrija, Zreče, Slovenija

 • Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Norveška

Šifra projekta: ATP140

Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024

Cilji projekta:

Projekt Think XR je usmerjen v vzpostavitev kurikuluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti.
Tehnologije razširjene resničnosti predstavljajo nov, sodoben digitalen in interaktiven medij ter so v Evropi prepoznane kot ene izmed ključnih novih digitalnih tehnologij (Expert Workshop on Interactive Technologies). V kombinaciji z vrhunsko tehnološko opremo, izdelavo vsebin in storitev ter zagotavljanjem uporabniške izkušnje, omogočajo realizacijo inovativnih in ekonomsko konkurenčnih rešitev.

Faze projekta in njegova realizacija:

 1. Povečanje digitalnih kompetenc ciljnih skupin (učitelji, mentorji, dijaki, študentje, strokovno osebje) na področju razvoja vsebin, uporabe in poučevanja s pomočjo razširjene resničnosti – inovativno poučevanje za 21. stoletje,
 2. Razvoj novih inovativnih pedagoških pristopov in didaktičnih orodij, skozi vzpostavitev XR akademije in
 3. Vzpostavitev inovativnega, odprtega in ustvarjalnega učnega okolja skozi sodelovanje izobraževanja in industrije (XR partnerstvo), ki predstavlja osnovo tudi za neformalno in vseživljenjsko izobraževanje.

Financiranje:

Finančni mehanizem EGP 2014 -2021 in pripadajoča sloveska udeležba

Vrednost projekta: 702.596 €

Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.  Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno Univerza na Primorskem in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Spletna stran projekta Think XR: https://think-xr.si/

DEMO PILOT VITEOR

Ime projekta: NAPREDNI VERTIKALNI MODULARNI OBDELOVALNI CENTER S KRIOGENSKIM HLAJENJEM - VITEOR

Akronim projekta: VITEOR

Naročnik projekta: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Časovni okvir: 1.1.2023 - 31.12.2025

Vrednost projekta: 2.364.700,40 €

Višina sofinanciranja: 963.834,27 €

Vodilni partner projekta: UNIOR Kovaška industrija d.d.

Konzorcijski partnerji: VIAR, inženiring in razvoj programske opreme, d.o.o., INKOLTEH, svetovanje, projektiranje, razvoj in inženiring d.o.o. in MODERNE TEHNOLOGIJE, proizvodnja in druge storitve d.o.o.

 

OPIS PROJEKTA:

Projekt VITEOR predstavlja povezavo podjetja UNIOR d.d., globalno prepoznanega proizvajalca obdelovalnih strojev za obdelavo kovin, z MSP-ji kot razvijalci inovativnih digitalnih in tehničnih rešitev (VIAR d.o.o., Inkolteh d.o.o., Moderne tehnologije d.o.o.), na področju povezovanja znanj in izkušenj, ki jih bomo uporabili pri razvoju naprednega vertikalnega obdelovalnega centra VITEOR. Pridobljeno znanje in učinke projekta pa bomo v nadaljevanju prenesli tudi na ostale tipe strojev in izdelkov.

 

NAMEN PROJEKTA:

Je izdelava modernega obdelovalnega stroja, ki bo vseboval napredne tehnične rešitve s katerimi bomo izboljšali procese obdelave kovin in naslovili izzive podnebnih sprememb. V projektu bomo razvili izdelek s katerim bo UNIOR pridobil konkurenčno prednost na svetovnem trgu, partnerji pa bodo razširili svojo prepoznavnost na domačem in tujem trgu. Z razvitimi rešitvami bomo trgu ponudili edinstven obdelovalni stroj, ki združuje tehnične in digitalne rešitve, ki jih v takšni kombinaciji na trgu še ni. Z uporabo navedenih rešitev bomo v projektu dosegli učinke, ki naslavljajo izboljšanje kakovosti in produktivnosti ter prispevajo blaženju podnebnih sprememb z/s:

 • Večjo natančnostjo obdelave in manjšim deležem izmeta.
 • Nadomestitvijo emulzije za hlajenje z ekološko nevtralnim hladilnim medijem CO2, s čimer nadomestimo medij, ki je pri uporabi obremenjujoč za okolje in ljudi, ter je energetsko zahteven sistem hlajenja.
 • Boljšo snovno in energetsko učinkovitostjo stroja z daljšo življenjsko dobo orodij za obdelavo.
 • Uporabo novih materialov pri gradnji strojev, (polimerni beton, ki bo uporabljen za podstavek stroja).
 • Modulno gradnjo in uporabo digitalnega dvojčka.
 • Večjim izkoristkom obratovanja stroja z uporabo uporabniku prijaznejših interaktivnih digitalnih rešitev pri spremljanju delovanja in stanja stroja.
 • Možnostjo izvedbe hitrih menjav s pomočjo prilagodljive robotske celice.

 

REZULTAT PROJEKTA:

Rezultat projekta bo tehnološko dovršen, vertikalni modularni obdelovalni center, ki bo opremljen s kriogenskim hlajenjem, s podstavkom iz polimernega betona, z mobilno posluževalno celico in podprt z digitalnimi rešitvami: digitalni dvojček, MES-MOM sistem z IoT, diagnostika stanja stroja podprta z blockchain, vizualizacija podatkov in navodil stroja s 3D modeli in obogateno resničnostjo.

Operacijo ”Financira Evropska unija – NextGenerationEU.” Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost. 

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost noo.gov.si

Evropska sredstva evropskasredstva.si