Zaradi neprestane želje po napredku smo vse, s čimer se lahko pohvalimo, dosegli zaradi inovacij. Te lahko nastanejo iz majhnih ali velikih zamisli in prav vsaka je pomembna za naš razvoj. Zato verjamemo v svoje zaposlene ter zaupamo njihovi motiviranosti in ustvarjalnosti ter želji po izboljšanju proizvodnih postopkov, delovnih razmer in kakovosti ponudbe.Pri tem jih spodbujamo na vse možne načine, tudi prek notranjega sistema za predloge, imenovanega Sugi. Predloge lahko da kdor koli, neodvisno od vrste in stopnje izobrazbe ali dela ter nalog, ki jih opravlja – to velja tudi za študente in tiste, ki pri nas opravljajo prakso.

Poslanstvo

Kot razvojni partner zaradi krepitve ustvarjalnosti, inovativnosti in družbene odgovornosti podjetja ter soustvarjanja učinkovitega in uspešnega podjetniškega okolja organizirano spodbujamo:

 • pripravo (skupnih) RR-projektov za prijavo na javne razpise ter pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev, upravljanje skupnih RR in drugih strateških projektov,
 • vzpostavitev ustvarjalne, inovacijske in podjetniške kulture zaposlenih,
 • povezovanje med organizacijskimi enotami podjetja in tudi z
  drugimi organizacijami zaradi doseganja dopolnjevalnih učinkov,
 • spremljanje novosti in globalnih poslovnih trendov industrije ter
 • obvladovanje tveganj.

Razvojni projekti

V okviru JAVNEGA RAZPIS »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2« delniška družba Unior izvaja projekt Podpora aplikativnih raziskav za razvoj inovativnih proizvodov (PARRIZ).

RRI projekt je razdeljen na dva podprojekta,s katerima razvijamo in izdelujemo dva sklopa proizvodov: (1) odkovki iz Al-zlitin na osnovi tehnologije preoblikovanja v toplem stanju in (2) nova ročna orodja. Projektne dejavnosti obsegajo pet RRI faz: (a) razvoj koncepta tehnologij in proizvodov, (b) razvoj tehnologije in proizvodov, (c) uvedba tehnologij in izdelava prototipov, (d) potrjevanje prototipov in (e) komercializacija proizvodov.  

RRI projekt PARRIZ je v celoti usklajen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa, saj

 1. spodbuja, krepi in širi raziskovalno-razvojno-inovativno dejavnost v podjetju, in sicer tako, da bodo zaradi tehnoloških, organizacijskih in metodoloških inovacij v prihodnjem dveletnem obdobju razviti in uvedeni na tržišče novi inovativni proizvodi,
 2. krepi konkurenčnost podjetja UNIOR v obstoječih in novih verigah vrednosti z vidika pred razvojnega dobavitelja, ki se je sposoben pravočasno odzvati na želje in zahteve kupcev in odjemalcev. Pri tem bo največji poudarek na krepitvi ključnih pristojnosti podjetja,
 3. se bodo naložbe v RRI dejavnost okrepile v skladu s srednjeročnim poslovnim načrtom in trenutno ugodnimi gospodarskimi trendi,
 4. bomo z novo razvitimi proizvodi vstopili na nova tržišča in v nove tržne niše, kar pomeni širitev tržnega potenciala v smeri, ki še niso bile raziskane z namenom ugotavljanja razvojnih poslovnih priložnosti,
 5. gre za uveljavljanje srednjeročnih poslovnih strategij, ki imajo pretežno opravka z diferenciacijo in diverzifikacijo proizvodov,
 6. se nanaša na tri prednostna področja Pametne specializacije: (1) mobilnosti, (2) tovarne prihodnosti in (3) razvoj materialov kot končnih produktov,
 7. bodo cilji RRI projekta ne zgolj razviti in uvesti na trg nove proizvode, pač pa prav tako razviti in uvesti nove izdelovalne procese in sodobne tehnologije,
 8. bodo potekale dejavnosti RRI projekta tako v okviru raziskovalno-razvojnih oddelkov v podjetju, kakor tudi v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami zunaj.

 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj« 

http://www.eu-skladi.si