Z namenom minimiziranja protipravnih in neetičnih ravnanj pri poslovanju družbe UNIOR d.d., ki bi lahko vplivale na poslovanje, pozivamo vse posameznike (notranje in zunanje prijavitelje), ki so pri poslovanju zaznali sume nepravilnosti oziroma protipravnih dejanj, da podajo ustrezno prijavo.

Prijavo lahko podajo vsi zaposleni, pogodbeni partnerji ali druge osebe, ki na podlagi dejstev menijo, da zaposleni v družbi UNIOR d.d. svoje delo opravljajo v nasprotju s pravili službe, pri svojem delu izvršujejo neetična, nezakonita, kazniva ali koruptivna dejanja oziroma kako drugače kršijo korporativno integriteto.

V prijavi navedite čim več konkretnih dejstev in okoliščin posameznega nepravilnega, nezakonitega ravnanja in priložite morebitno dokumentacijo, ki bo pripomogla k razumevanju in ugotavljanju naznanjenih nepravilnosti oziroma nezakonitih ravnanj ter omogočila učinkovito in uspešno izvedbo nadaljnjih postopkov. Vse prijave in posredovano dokumentacijo bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali.

Prijavo lahko podate anonimno (obrazec spodaj), ali pa se odločite za razkrijete svoje identitete, kar omogoča lažjo nadaljnjo komunikacijo. Vaša identiteta bo poznana le pristojnemu za obravnavo prijav in jo ne sme razkriti, razen v posebnih primerih, ki jih določa zakon.

V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), sprejet dne 22. 2. 2023.

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile, oziroma, da se preprečijo prihodnje kršitve.

Komu prijaviti nepravilnost?

Zaupnica za notranjo prijavo pri družbi UNIOR je:

Andreja Očko (pooblaščenka za korporativno integriteto in prevare), v primeru odsotnosti jo nadomešča namestnica zaupnice Ana Štifter (Sektor za splošne zadeve).

Prijavo z dokumentacijo lahko pošljete na zaupnico:

 • po elektronski pošti: [email protected];
 • po klasični pošti v zaprti pisemski ovojnici, s pripisom:

            »NE ODPIRAJ«, »ZAUPNO« ali »V ROKE NASLOVNIKU«

              na naslednji naslov: UNIOR d.d., Prijava kršitev – Zaupnik, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče;

 • Ustno - prijavitelj kontaktira zaupnika.
 • Neanonimno na telefonsko številko: 03 75 78 387.
 • Anonimno na telefonsko številko: 080 10 90.

Vse prijete prijave, ne glede na način ali obliko, prejme oziroma preizkusi pooblaščenec za korporativno integriteto in prevare (v nadaljevanju: pooblaščenec).

Pooblaščenec prijave pregleda in oceni, skladno z internimi postopki in določi način nadaljnje obravnave skladno z zakonom ZZPri.

Vsem prijaviteljem priporočamo, da v primeru želje po popolni anonimnosti pri posredovanju prijave, uporabljajo spletni obrazec »Anonimna prijava« (spodaj), ki je objavljen na spletni strani.

Pogoji za uveljavljanje pravice do zaščite po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Prijavitelj je upravičen do zaščite po ZZPri, če:

 • Prijavitelj ali prijaviteljica (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) je fizična oseba, ki prijavi ali javno razkrije informacije o kršitvi, pridobljene v svojem delovnem okolju.
 • Prijavitelj je do zaščite po tem zakonu upravičen, če je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene informacije o kršitvah ob prijavi resnične, in je podal notranjo prijavo v skladu z 8. členom tega zakona, zunanjo prijavo v skladu s 13. členom tega zakona ali javno razkril informacije o kršitvah v skladu z 18. členom tega zakona.
 • Prijavitelj do zaščite po tem zakonu ni upravičen, če je prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve.
 • Do zaščite po tem zakonu so upravičeni tudi posredniki in povezane osebe, če je verjetno, da so ali bi lahko bili zaradi povezanosti s prijaviteljem zoper njih uvedeni povračilni ukrepi.
 • Do zaščite po tem zakonu je upravičen tudi prijavitelj, ki je prijavo podal anonimno, pa je bila kasneje njegova identiteta razkrita.
 • Osebe, ki prijavijo informacije o kršitvah, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2019/1937/EU, ustreznim institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije, so upravičene do zaščite po tem zakonu pod enakimi pogoji kot osebe, ki podajo zunanjo prijavo.
 • Prijavitelj, ki je naznanil kaznivo dejanje policiji ali državnemu tožilstvu, je upravičen do zaščite v skladu z določbami od 19. do 25. člena tega zakona; podporne ukrepe in pomoč pri uveljavljanju zaščitnih ukrepov pa nudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Zlonamerna prijava se obravnava kot prekršek.

V prilogi: