Naziv družbe: UNIOR Kovaška industrija d.d.
Sedež družbe: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče
Skrajšan naziv: UNIOR d.d.
Matična številka družbe: 5042437
Davčna številka: SI72461721
Šifra dejavnosti: 25. 500 - Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
Registracija družbe: Okrožno sodišče v Celju s sklepom
Srg 199801297 z dne 01.12.1999
pod vložno številko 10024800
Leto ustanovitve: 1919
Osnovni kapital družbe: 23. 688. 983, 48 EUR
Število zaposlenih: 1.614 na dan 31.12.2023