2023 2022 2021 2020
Stopnja lastniškosti financiranja
(kapital / obveznosti do virov sredstev)
0,412 0,416 0,482 0,415
Stopnja dolgoročnosti financiranja
((kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne rezervacije) / obveznosti do virov sredstev)
0,788 0,484 0,733 0,764
Stopnja osnovnosti investiranja 
(osnovna sredstva po neodpisani vrednosti / sredstva)
0,442 0,378 0,504 0,415
Stopnja dolgoročnosti investiranja
((osnovna sredstva po neodpisani vrednosti + naložene nepremičnine + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve) / sredstva)
0,571 0,511 0,566 0,567
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
(kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti)
0,933 1,101 0,956 1,000
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti - hitri koeficient
(likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti)
0,074 0,026 0,113 0,057
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti - pospešeni koeficient
((likvidna sredstva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne obveznosti)
0,638 0,255 0,639 0,462
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti - kratkoročni koeficient
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)
1,882 0,894 1,561 1,724
Koeficient gospodarnosti poslovanja
(poslovni prihodki / poslovni odhodki)
1,028 1,018 1,043 0,952
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
(čisti dobiček poslovnega leta / povprečni kapital brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
0,002 0,054 0,068 - 0,080
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
(vsota dividend za poslovno leto / povprečni osnovni kapital matične družbe)
0,000 0,000 0,000 0,000