2017 2018 2019 2020
Stopnja lastniškosti financiranja
(kapital / obveznosti do virov sredstev)
0,363 0,380 0,397 0,415
Stopnja dolgoročnosti financiranja
(kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne rezervacije / obveznosti do virov sredstev)
0,765 0,745 0,708 0,764
Stopnja osnovnosti investiranja 
(osnovna sredstva po neodpisani vrednosti / sredstva)
0,341 0,353 0,369 0,415
Stopnja dolgoročnosti investiranja
((osnovna sredstva po neodpisani vrednosti + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve) / sredstva)
0,548 0,545 0,561 0,567
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
(kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti)
1,065 1,077 1,077 1,000
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti - hitri koeficient
(likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti)
0,112 0,093 0,080 0,057
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti - pospešeni koeficient
((likvidna sredstva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne obveznosti)
0,712 0,603 0,450 0,462
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti - kratkoročni koeficient
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)
1,839 1,719 1,458 1,724
Koeficient gospodarnosti poslovanja
(poslovni prihodki / poslovni odhodki)
1,059 1,045 1,043 0,952
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
(čisti dobiček poslovnega leta / povprečni kapital brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
0,080 0,076 0,065 0,080
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
(vsota dividend za poslovno leto / povprečni osnovni kapital)
0,000 0,000 0,000 0,000