2021 2020 2019 2018
Stopnja lastniškosti financiranja
(kapital / obveznosti do virov sredstev)
0,482 0,415 0,397 0,380
Stopnja dolgoročnosti financiranja
((kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne rezervacije) / obveznosti do virov sredstev)
0,733 0,764 0,708 0,745
Stopnja osnovnosti investiranja 
(osnovna sredstva po neodpisani vrednosti / sredstva)
0,504 0,415 0,369 0,353
Stopnja dolgoročnosti investiranja
((osnovna sredstva po neodpisani vrednosti + naložene nepremičnine + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve) / sredstva)
0,566 0,567 0,561 0,545
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
(kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti)
0,956 1,000 1,077 1,077
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti - hitri koeficient
(likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti)
0,113 0,057 0,080 0,093
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti - pospešeni koeficient
((likvidna sredstva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne obveznosti)
0,639 0,462 0,450 0,603
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti - kratkoročni koeficient
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)
1,561 1,724 1,458 1,719
Koeficient gospodarnosti poslovanja
(poslovni prihodki / poslovni odhodki)
1,043 0,952 1,043 1,045
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
(čisti dobiček poslovnega leta / povprečni kapital brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
0,068 - 0,080 0,065 0,076
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
(vsota dividend za poslovno leto / povprečni osnovni kapital matične družbe)
0,000 0,000 0,000 0,000