Nerevidirani rezultati poslovanja Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. v letu 2023

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je pripravila nerevidirane rezultate poslovanja Skupine UNIOR  in družbe UNIOR d.d. v letu 2023 in objavlja strnjene izkaze ter ključne kazalnike poslovanja:

 

Skupina UNIOR

družba UNIOR d.d.

(v tisoč EUR)

leto 2023

leto 2023

Izkaz poslovnega izida

 

 

Čisti prihodki od prodaje

293.538

204.612

EBITDA

31.120

14.438

EBIT

14.174

5.624

Čisti poslovni izid pred davki

5.077

(306)

Čisti poslovni izid

3.768

(832)

Izkaz finančnega položaja

 

 

Sredstva

390.262

243.894

Kapital

185.304

99.898

Finančne obveznosti

121.710

97.163

Kazalniki poslovanja

 

 

ROE (v %)

2,06

(0,83)

EBITDA marža (v %)

10,60

7,06

Neto finančni dolg / EBITDA

3,16

6,46

Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)

41.700

44.665

_____________________

ROE v % - donosnost kapitala = čisti poslovni izid / povprečni kapital (izračunamo ga kot povprečje med začetnim in končnim stanjem kapitala brez upoštevanja čistega poslovnega izida tekočega leta v poslovnem letu) x 100

EBITDA marža v % = EBITDA / čisti prihodki od prodaje x 100

Neto finančni dolg / EBITDA = (finančne obveznosti - denarna sredstva) / EBITDA

Bruto dodana vrednost na zaposlenega = (kosmati donos iz poslovanja - stroški blaga, materiala in storitev - drugi poslovni odhodki) / povprečno število zaposlenih iz ur

Nerevidirani rezultati poslovanja Skupine UNIOR in družbe UNIOR v letu 2023 vključujejo vsa do trenutka objave znana dejstva, ki se nanašajo na poslovanje skupine in družbe v poslovnem letu 2023. Podatki še niso revidirani in vsaka ugotovitev oziroma zahteva revizijske družbe do drugačnega izkazovanja postavk, predvsem iz naslova prodajnih postopkov za prodajo odvisnih družb UNITUR d.o.o. iz Zreč, UNIOR Components d.o.o. iz Kragujevca v Srbiji in deleža v družbi Štore Steel d.o.o. iz Štor, v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija, lahko pomembno vpliva na končne revidirane rezultate poslovanja Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. v letu 2023 in na morebitno odstopanje od objavljenih nerevidiranih podatkov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 29. 2. 2024