Nerevidirana ocena poslovanja Skupine UNIOR v letu 2023

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je pripravila nerevidirano oceno poslovanja Skupine UNIOR v letu 2023 in objavlja strnjene izkaze ter ključne kazalnike poslovanja:

(v tisoč EUR)

Leto 2022

Ocena 2023

Izkaz poslovnega izida

 

 

Čisti prihodki od prodaje

287.653

295.279

EBITDA

28.267

32.387

EBIT

10.120

15.461

Čisti poslovni izid

10.232

6.084

Izkaz finančnega položaja

 

 

Sredstva

381.111

390.750

Kapital

184.645

188.753

Finančne obveznosti

104.467

117.239

Kazalniki poslovanja

 

 

ROE (v %)

5,83

3,31

EBITDA marža (v %)

9,83

10,97

Neto finančni dolg / EBITDA

2,89

2,83

Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)

39.139

41.790

_____________________

ROE v % - donosnost kapitala = čisti poslovni izid / povprečni kapital (izračunamo ga kot povprečje med začetnim in končnim stanjem kapitala brez upoštevanja čistega poslovnega izida tekočega leta v poslovnem letu) x 100

EBITDA marža v % = EBITDA / čisti prihodki od prodaje x 100

Neto finančni dolg/EBITDA = (finančne obveznosti - denarna sredstva) / EBITDA

Bruto dodana vrednost na zaposlenega = (kosmati donos iz poslovanja - stroški blaga, materiala in storitev - drugi poslovni odhodki) / število zaposlenih iz ur

Ocena poslovanja Skupine UNIOR v letu 2023 je pripravljena ob predpostavki, da do konca leta ne bo večjih tržnih in valutnih nihanj, nepredvidenih dogodkov ali večjega oblikovanja popravkov vrednosti in rezervacij, prav tako pa v oceni do konca leta ni predvidena prodaja katere izmed družb v Skupini UNIOR. Vsak izmed navedenih dejavnikov lahko pomembno vpliva na končni rezultat poslovanja Skupine UNIOR v letu 2023 in na morebitno odstopanje od objavljene ocene.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe