Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-11. redni seji, dne 30. 5. 2023 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2023 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d., ki bo skladno z veljavnim finančnim koledarjem javno objavljeno 31. 5. 2023;
  • nadzorni svet se je seznanil iz informacijo o tekočem poslovanju in sicer so prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. v obdobju januar – april 2023 znašali 70,8 milijona evrov, kar je 6,1 odstotka več kot v primerljivem obdobju preteklega leta in 5 odstotkov več kot je bilo načrtovano za to obdobje;
  • nadzorni svet se je seznanil s Poročilom Sveta delavcev UNIOR d.d. za leto 2022;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil spremenjeno Dividendno politiko družbe UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je obravnaval ravnanje člana nadzornega sveta dr. Subotiča, ki je neposredno in posredno preko povezane osebe trgoval z delnicami UNIOR d.d. v prepovedanem obdobju. Na podlagi skrbne preučitve in razprave članov Nadzornega sveta UNIOR d.d. ter pridobljenega strokovnega mnenja z dne 16. 5. 2023 je Nadzorni svet soglasno sprejel odločitev, da skupščini družbe UNIOR d.d. predlaga glasovanje in s tem odločitev o razrešitvi dr. Subotiča kot člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil dnevni red 27. redne seje skupščine družbe UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet je podal soglasje upravi družbe za izvedbo naknadnega vplačila v odvisno družbo UNITUR d.o.o. v višini 7.098.550,43 evrov v obliki stvarnega vložka (s terjatvami, ki jih ima družba UNIOR d.d. do družbe UNITUR d.o.o.).

Prihodki od prodaje Skupine UNIOR so znašali 80,5 milijona evrov, s čimer smo uspešno nevtralizirali negativne vplive povišanja cen materialov, storitev, energentov in dviga stroškov dela. V tem obdobju smo v Skupini UNIOR zabeležili 6,7 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo zabeležili 7,1 milijona evrov čistega poslovnega izida, zmanjšanje rezultata za 531 tisoč evrov zaradi višjih stroškov financiranja in nižjih rezultatov pridruženih družb. Izid iz poslovanja (EBIT) je v prvem četrtletju leta 2023 dosegel 8,2 milijona evrov in je za 449 tisoč evrov oziroma 5,8 odstotka višji od doseženega v enakem obdobju leta 2022. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je v prvih treh mesecih 2023 dosegel 12,5 milijona evrov, kar je 2,9 odstotka oziroma 349 tisoč evrov več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. so v treh mesecih leta 2023 znašali 55,6 milijona evrov in so za 9 odstotkov višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Dobiček družbe UNIOR d.d. je v prvem četrtletju dosegel 1,5 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je v primerjavi z enakim in uspešnim obdobjem preteklega leta za 220 tisoč evrov manj zaradi višjih stroškov financiranja. Izid iz poslovanja (EBIT) v treh mesecih leta 2023 znaša 2,5 milijona evrov in za 267 tisoč evrov presega doseženega v primerjalnem obdobju leta 2022. Za 6 odstotkov se je povečal tudi EBITDA družbe, ki je v prvem četrtletju dosegel 4,7 milijona evrov in je glede na primerjalno obdobje lani višji za 267 tisoč evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

 

Datum: 31. 5. 2023