Korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-1. korespondenčni seji, dne 17. 2. 2023 sprejel naslednji sklep:

  • Na podlagi sprejetega sklepa na VII-9. redni seji, dne 2. 2. 2023 za dopolnitev Poslovnega načrta UNIOR za leto 2023, je Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. obravnaval in potrdil Poslovni načrt UNIOR za leto 2023.

Skupina UNIOR v poslovnem letu 2023 načrtuje 295,7 milijona evrov konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 2,5 odstotno povečanje glede na oceno prodaje v letu 2022. Rezultat Skupine UNIOR iz poslovanja (EBIT) bo v letu 2023 dosegel 16 milijonov evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa bo dosegel 34 milijonov evrov, kar je 12,5 odstotka več, kot je ocena za leto 2022. Dobiček Skupine UNIOR se načrtuje v višini 11,1 milijona evrov. Zaradi predvidenih investicijskih vlaganj v višini 30 milijonov evrov je v letu 2023 načrtovano povečanje finančnih obveznosti Skupine UNIOR za 11,7 milijona evrov.

V družbi UNIOR d.d. se v letu 2023 načrtuje 208,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 1,7 odstotno povečanje v primerjavi z oceno leta 2022. Rezultat družbe UNIOR d.d. iz poslovanja (EBIT) bo v letu 2023 dosegel 8,1 milijona evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa bo dosegel 17,2 milijona evrov, kar je 18,1 odstotka več, kot je ocena za leto 2022. V letu 2023 se načrtuje dobiček v družbi UNIOR d.d. v višini 3,6 milijona evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 20. 2. 2023