Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet obžaluje, da je prišlo do izrednega dogodka in poznega obveščanja javnosti. Hkrati pojasnjuje, da je bil predsednik nadzornega sveta s strani uprave o nesreči obveščen šele 15. 11. 2022 in je nemudoma sklical 1. izredno sejo NS dne 16. 11. 2022, kjer so se prisotni nadzorniki seznanili z dogodkom in sicer s vsebino, kot je bila predstavljena javnosti. Uprava je seznanila nadzorni svet, da je dne 26. 10. 2022 v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem obvestila pristojni inšpektorat. Hkrati pa nadzorni svet izraža veliko skrb nad bistveno prepoznim obveščanjem javnosti in nadzornega sveta, ter tudi pozno izvedbo meritev vplivov s strani družbe UNIOR d.d., s ciljem zaščititi zdravje ljudi in zmanjševanja vplivov na okolje. Nadzorni svet poudarja, da je skrb za življenje in zdravje ljudi ter varstvo okolja in ohranjanje narave na prvem mestu.

S strani uprave je bilo zagotovljeno, da so prvi izsledki meritev pokazali, da ni bilo preseženih vplivov na okolje in zdravje ljudi, ki so se nahajali v bližnji okolici.

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-7. redni seji, dne 24. 11. 2022 sprejel naslednje sklepe:

  • Nadzorni svet je v zvezi z izrednim dogodkom zahteval izvedbo neodvisnega revizijskega pregleda dogodka;
  • Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2022 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d., ki bo v skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2022 javno objavljeno 30. 11. 2022.

Skupina UNIOR je v devetih mesecih leta 2022 dosegla 214,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 33,7 milijona evrov oziroma za 18,7 odstotka več kot v primerjalnem obdobju leta 2021. Doseženi prihodki so presegli načrtovane prihodke od prodaje za to obdobje za 5,5 odstotka in so bili za 11,3 odstotka višji od doseženih v devetih mesecih predkoronskega leta 2019. V devetmesečju letos smo v Skupini UNIOR zabeležili 10,4 milijona evrov dobička, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo dosegli 8,1 milijona evrov dobička, izboljšanje rezultata za 2,3 milijona evrov oziroma za 27,7 odstotka. V juniju smo prodali 49-odstotni delež v pridruženi družbi UNIOR Tepid v Romuniji, kar je imelo negativen učinek na čisti poslovni izid Skupine UNIOR v višini 1,1 milijona evrov. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v tem obdobju dosegel 24,8 milijona evrov, kar je 15,7 odstotka oziroma 3,4 milijona evrov več kot v lanskem primerljivem obdobju.

Prihodki od prodaje v družbi UNIOR d.d. so v devetih mesecih leta 2022 znašali 151,8 milijona evrov in so bili za 21,5 milijona evrov oziroma za 16,5 odstotka višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Doseženi prihodki od prodaje so presegli načrtovane prihodke za 8,3 odstotka in so bili za 14,2 odstotka višji od doseženih v primerjalnem obdobju leta 2019. Dobiček družbe UNIOR d.d. je v devetmesečju dosegel 5,3 milijona evrov, kar je za 3,2 milijona evrov oziroma 155,3 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta, vključuje pa tudi pozitivni učinek prodaje naložbe v pridruženo družbo UNIOR Tepid v višini 1,7 milijona evrov. Za 12,1 odstotka se je povečal tudi EBITDA družbe, ki je v devetih mesecih dosegel 11,1 milijona evrov in je glede na primerjalno obdobje lani višji za 1,2 milijona evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 25. 11. 2022