Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-6. redni seji, dne 29. 8. 2022 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano polletno poročilo za leto 2022 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d., ki bo v skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2022 javno objavljeno 31. 8. 2022;
  • nadzorni svet se je seznanil iz informacijo o tekočem poslovanju in sicer so prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. v obdobju januar – julij 2022 znašali 118,2 milijona evrov, kar je 4 odstotke več kot v primerljivem obdobju preteklega leta in 8,7 odstotka več kot je bilo načrtovano za to obdobje.

Skupina UNIOR je v prvih šestih mesecih leta 2022 dosegla 141,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 19,5 milijona evrov oziroma za 16 odstotkov več kot v primerjalnem obdobju leta 2021 in presegla načrtovane prihodke od prodaje za to obdobje za 5 odstotkov. V prvem polletju letos smo v Skupini UNIOR zabeležili 8,1 milijona evrov dobička, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo dosegli 6,4 milijona evrov dobička, izboljšanje rezultata za 1,7 milijona evrov oziroma za 26,5 odstotka. V juniju smo prodali 49-odstotni delež v pridruženi družbi UNIOR Tepid v Romuniji, kar je imelo negativen učinek na čisti poslovni izid Skupine UNIOR v višini 1,1 milijona evrov. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Unior je v tem obdobju dosegel 18,6 milijona evrov, kar je 24,5 odstotka oziroma 3,7 milijona evrov več kot v lanskem primerljivem obdobju.

Prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. so v prvih šestih mesecih leta 2022 znašali 102,4 milijona evrov in so bili za 12 milijonov evrov oziroma za 13,3 odstotka višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Doseženi prihodki od prodaje so presegli načrtovane prihodke za 8,7 odstotka. Dobiček družbe UNIOR d.d. je v prvem polletju dosegel 5 milijonov evrov, kar je za 2,5 milijona evrov oziroma 101,1 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta, vključuje pa tudi pozitivni učinek prodaje naložbe v pridruženo družbo UNIOR Tepid v višini 1,7 milijona evrov. Za 13,7 odstotka se je povečal tudi EBITDA družbe, ki je v prvem polletju dosegel 8,5 milijona evrov in je glede na primerjalno obdobje lani višji za en milijon evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe