Sklic 26. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), sklicuje

  1. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki bo v sredo, 6. 7. 2022 ob 12. uri v Rdeči in Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah.

Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ter obrazec prijave udeležbe in obrazec pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe UNIOR d.d. Sklic 26. seje skupščine je objavljen tudi na spletni strani Ajpes.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 3. 6. 2022

Pripeti dokumenti: Sklic 26. seje skupščine družbe UNIOR d.d., Gradivo za delničarje, Prijava
udeležbe, Pooblastilo