Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-4. redni seji, dne 26. 5. 2022 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet se je seznanil s poročilom o VII-4. seji revizijske komisije nadzornega sveta;
  • nadzorni svet se je seznanil s poročilom o VII-2. in VII-3. sej kadrovske komisije nadzornega sveta;
  • nadzorni svet je obravnaval in se seznanil z Nerevidiranim medletnim poročilom za obdobje januar – marec 2022 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d., ki bo v skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2022 javno objavljeno 31. 5. 2022;
  • nadzorni svet se je seznanil iz informacijo o tekočem poslovanju in sicer so prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. v obdobju januar – april 2022 znašali 66,7 milijona evrov, kar je 9,2 odstotka več kot v primerljivem obdobju preteklega leta in 9 odstotkov več kot je bilo načrtovano za to obdobje;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil dnevni red 26. redne seje skupščine družbe UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet je za člana uprave UNIOR d.d. za mandatno obdobje od 15. 11. 2022 do 14. 11. 2027 imenoval g. Branka Bračka.

 

Skupina UNIOR je v prvih treh mesecih leta 2022 dosegla 73,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 10,1 milijona evrov oziroma za 16 odstotkov več kot v primerjalnem obdobju leta 2021. Doseženi prihodki so presegli načrtovane prihodke za to obdobje za 9,4 odstotka in so bili za 7,4 odstotka višji od doseženih v prvem trimesečju predkoronskega leta 2019. V prvem četrtletju letos smo v Skupini UNIOR zabeležili 7,2 milijona evrov dobička, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo dosegli 3,9 milijona evrov dobička, izboljšanje rezultata za 3,3 milijona evrov, v primerjavi z doseženim dobičkom v treh mesecih predkoronskega leta 2019 pa le tega presegamo za 0,4 milijona evrov oziroma za 5,8 odstotka. Izid iz poslovanja (EBIT) Skupine UNIOR je v treh mesecih letošnjega leta dosegel 7,7 milijona evrov in je za 3,4 milijona evrov oziroma za 76,6 odstotka višji od doseženega v enakem obdobju leta 2021, medtem ko je izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v tem obdobju dosegel 12,2 milijona evrov, kar je 38 odstotkov oziroma 3,3 milijona evrov več kot v lanskem primerljivem obdobju.

Prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. so v prvih treh mesecih leta 2022 znašali 50,1 milijona evrov in so bili za 3,7 milijona evrov oziroma za 6,5 odstotka višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Doseženi prihodki so presegli načrtovane prihodke za 9,2 odstotka in so bili za 13 odstotkov višji od doseženih v primerjalnem obdobju leta 2019. Dobiček družbe UNIOR d.d. je v prvem četrtletju dosegel 1,7 milijona evrov, kar je za 94 tisoč evrov oziroma 5,9 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta ter 73 tisoč evrov oziroma 4,6 odstotka višje, kot je bilo doseženo v prvem trimesečju predkoronskega leta 2019. EBIT družbe UNIOR d.d je v treh mesecih letošnjega leta dosegel 2,2 milijona evrov in za 171 tisoč evrov oziroma 8,4 odstotka presega doseženega v primerljivem obdobju leta 2021. Za 4,3 odstotka se je povečal tudi EBITDA družbe, ki je v prvem četrtletju dosegel 4,5 milijona evrov in je glede na primerjalno obdobje lani višji za 185 tisoč EUR.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe