Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-2. redni seji, dne 27. 1. 2022 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom VII-1. seje revizijske komisije nadzornega sveta;
  • Nadzorni svet je za zunanjega/o strokovnega/o člana/ico revizijske komisije imenoval go. Blanko Vezjak za obdobje od 27.1.2022 do izteka mandata članov nadzornega sveta;
  • Nadzorni svet se je seznanil s predhodnimi podatki o poslovanju v letu 2021. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 169 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 22,4 odstotka več kot v primerjalnem obdobju preteklega leta ter 3 odstotke več kot je bilo načrtovano;
  • Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Poslovni načrt družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022;
  • Nadzorni svet se je seznanil z razvojnimi možnostim programa Strojegradnja ter stanjem projekta vzpostavitve obrata za preoblikovanje aluminija.

 

Skupina UNIOR v poslovnem letu 2022 načrtuje 272 milijonov evrov konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 13,6 odstotno povečanje glede na oceno prodaje v letu 2021. Rezultat Skupine UNIOR iz poslovanja (EBIT) bo v letu 2022 dosegel 12,6 milijona evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa bo dosegel 31,1 milijona evrov, kar je 13,5 odstotka več, kot je ocena za leto 2021. Dobiček Skupine UNIOR se načrtuje v višini 11,5 milijona evrov. To nam bo omogočilo nadaljevanje trenda zniževanja zadolženosti Skupine UNIOR, saj se bo razmerje neto finančni dolg / EBITDA v letu 2022 znižalo na 2,85.

 

V družbi UNIOR d.d. se v letu 2022 načrtuje čistih prihodkov od prodaje v višini 193,5 milijona evrov, kar predstavlja 14,4 odstotno povečanje v primerjavi z oceno leta 2021. Rezultat družbe UNIOR d.d. iz poslovanja (EBIT) bo v letu 2021 dosegel 5,1 milijona evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa bo dosegel 14,9 milijona evrov, kar je 25,1 odstotka več, kot je ocena za leto 2021. V letu 2022 se načrtuje dobiček v družbi UNIOR d.d. v višini 4,8 milijona evrov.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 28. 1. 2022