Družba UNIOR d.d. sklenila sodno poravnavo

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana ter veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je dne 24. 9. 2021 z družbo Rhydcon d.o.o. kot tožečo stranko v gospodarskem sporu, ki se vodi pod opr. št. I Pg 602/2019 pred Okrožnim sodiščem v Celju, sklenila sodno poravnavo, v kateri se je dogovorila za plačilo zadnjega obroka kupnine za lastne delnice, ki jih je družba UNIOR d.d. pridobila dne 19.12.2019 kot izpolnitev svojih obveznosti na podlagi sodb Višjega sodišča v Celju opr. št. Cpg 64/2019 z dne 24. 9. 2019 in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opr. št. III Ips 48/2019 z dne 19. 11. 2019.

Na podlagi navedene sodne poravnave bo družba UNIOR d.d. tožeči stranki Rhydcon d.o.o. plačala znesek 700.000,00 EUR, s čimer bodo izpolnjene vse obveznosti družbe UNIOR d.d. iz predmetnega gospodarskega spora.

Na podlagi sklenjene sodne poravnave se število lastnih delnic, ki jih ima v lasti družba UNIOR d.d. ne bo spremenilo in znaša 69.784 delnic, kar predstavlja 2,4586% vseh izdanih delnic.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum:  27. 9. 2021