UNIOR Kovaška industrija d.d., prejela odločbo ATVP o prekršku

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, objavlja naslednje sporočilo:

UNIOR Kovaška industrija d.d., je 3. marca 2021 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) št. 014-1080-19/2020, s katero je ATVP odločila, da je UNIOR Kovaška industrija d.d. odgovorna za storitev prekrška po 3. točki prvega odstavka 528. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, odgovorna oseba Darko Hrastnik pa je odgovoren za storitev prekrška po tretjem odstavku v zvezi s 3. točko prvega odstavka 528. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov s tem, ko vmesno poročilo, ki je del Nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju za obdobje januar – junij 2019 za družbo UNIOR Kovaška industrija d.d. in Skupino UNIOR za prvih šest mesecev poslovnega leta, torej od 1.1.2019 do 30.6.2019 ni vsebovalo podatkov iz petega odstavka 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov o bistvenih vrstah tveganj in negotovosti v zvezi s preostalimi šestimi meseci poslovnega leta ali navedbe, da bistvenih tveganj ni.

ATVP je s citirano odločbo družbi UNIOR Kovaška industrija d.d. naložila plačilo globe na spodnjem delu predpisanega razpona v višini 115.000,00 EUR in odgovorni osebi, Darku Hrastniku, predsedniku uprave, naložila plačilo globe na spodnjem delu predpisanega razpona globe v višini 2.800,00 EUR ter odločila tudi, da se informacije o izrečeni sankciji zaradi prekrška objavijo na spletni strani ATVP.

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d. je odločbo ATVP preučila in po skrbni presoji sporoča, da zoper odločbo o prekršku ne bo vložila zahteve za sodno varstvo, prav tako ne bo vložila ugovora zoper odločitev o objavi informacije o izrečeni sankciji na spletnih straneh ATVP. Družba UNIOR Kovaška industrija d.d. bo izrečeno globo skladno z določili Zakona o prekršku plačala v polovičnem znesku v predpisanem roku.

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d. je izostanek podatkov iz petega odstavka 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov o bistvenih vrstah tveganj in negotovosti v zvezi s preostalimi šestimi meseci poslovnega leta 2019 odpravila tako, da je podatke o ustreznem opisu bistvenih tveganj in negotovosti objavila v polletnem poročilu za prvih šest mesecev leta 2020. S tem je družba UNIOR Kovaška industrija d.d. v celoti sledila tudi odredbi ATVP in je odpravila neskladje v vmesnem poročilu, ki je del Nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju za obdobje januar – junij 2019 za družbo UNIOR Kovaška industrija d.d. in Skupino UNIOR za prvih šest mesecev poslovnega leta, torej od 1.1.2019 do 30.6.2019, kar je ATVP tudi potrdila v ugotovitveni odločbi o odpravljeni kršitvi z dne 17.9.2020, št. 06000-40/2020-8.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 10. 3. 2021