VI-19 Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

 

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-19. redni seji, dne 21. 1. 2021, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih enajstih mesecih leta 2020. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 125,6 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 23,3 odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta.
  • Nadzorni svet je podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2021.

Skupina UNIOR v poslovnem letu 2021 načrtuje 237 milijonov evrov konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 13,2 odstotno povečanje glede na oceno prodaje v letu 2020. Rezultat Skupine UNIOR iz poslovanja (EBIT) bo v letu 2021 dosegel 11,8 milijona evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa bo dosegel 29,5 milijona evrov, kar je 23,3 odstotka več, kot je ocena za leto 2020. Dobiček Skupine UNIOR se načrtuje v višini 8,2 milijona evrov. To nam bo omogočilo nadaljevanje trenda zniževanja zadolženosti Skupine UNIOR, saj se bo razmerje neto finančni dolg / EBITDA v letu 2021 znižalo na 3,09.

V družbi UNIOR d.d. v letu 2021 načrtujemo čiste prihodke od prodaje v višini 164 milijonov evrov, kar predstavlja 18,6 odstotno povečanje v primerjavi z oceno leta 2020. Rezultat družbe UNIOR d.d. iz poslovanja (EBIT) bo v letu 2021 dosegel 4,4 milijona evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa bo dosegel 13,6 milijona evrov, kar je 61,6 odstotka več, kot je ocena za leto 2020. Ob zaključku leta 2020 se načrtuje dobiček v višini 3 milijone evrov.

Predstavljen poslovni načrt ne upošteva učinkov morebitnih prodaj poslovno nepotrebnega premoženja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 22. 1. 2021