17. Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-17.redni seji, dne 27. 8. 2020, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
· Nadzorni svet se je seznanil s potekom 24. redne seje skupščine družbe UNIOR d.d.
· Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 17. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
· Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2020 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2020 bo javno objavljeno 28. 8. 2020.
· Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih sedmih mesecih leta 2020. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 70,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 33,8 odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta.
· Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o stanju prodajnega postopka nepremičnine v Mariboru.
· Nadzorni svet je obravnaval pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti.


Skupina UNIOR deluje globalno, zato se je vpliv epidemije koronavirusa na poslovanje Skupine začel odražati že veliko pred dogajanjem v Evropi. Na Kitajskem, kjer imamo podjetje za kovanje odkovkov za avtomobilsko industrijo, so že januarja razglasili epidemijo, kateri je s strani lokalnih skupnosti sledila 14-dnevna uradna prepoved proizvodnje. Šele 10. marca 2020 smo ponovno dosegli polno zaposlenost te družbe, trenutna proizvodnja pa je nivoju planiranega obsega prodaje.

Izrazito negativni vpliv ima epidemija tudi na poslovanje turistične dejavnosti v Skupini UNIOR, saj je podjetje Unitur d.o.o. zaradi razglasitve epidemije moralo 15. marca za vse goste in obiskovalce zapreti vse svoje turistične zmogljivosti. Zdravstvene in gostinske storitve so se ponovno začele izvajati v maju, prenočitvene zmogljivosti pa so se odprle šele v juniju, in sicer Terme Zreče 3. junija, hoteli na Rogli pa 13. junija.

Skupina UNIOR je v prvem polletju leta 2020 dosegla 92,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta nižje za 39,5 milijona evrov oziroma za 29,9 odstotka zaradi posledic izbruha epidemije koronavirusa, ki smo jo v Skupini UNIOR zelo občutili v vseh odvisnih družbah.

V prvem polletju leta 2020 smo v Skupini UNIOR tako zabeležili 2,7 milijona evrov čiste poslovne izgube, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo ustvarili 9,4 milijona evrov dobička, za 12,1 milijona evrov nižji poslovni izid. Kljub izrazitemu poslabšanju poslovanja pa sta EBIT in EBITDA skupine ostala pozitivna. Izid iz poslovanja (EBIT) skupine je dosegel 0,3 milijone evrov, kar je 10,8 milijona evrov manj kot v prvem polletju 2019, izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je dosegel 8,8 milijona evrov in je glede na lansko obdobje nižji za 10,2 milijona evrov, za planom pa je zaostal za 8,8 milijona evrov.

Glede poslovanja Skupine UNIOR je potrebno poudariti, da smo glede na stanje pred enim letom znižali zadolženost pri bankah za 1,4 milijona evrov, pri čemer redno izpolnjujemo obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnjujemo vse zaveze do bank, ki so opredeljene v Sindiciranih kreditnih pogodbah.

Leto 2020 se je v družbi UNIOR d.d. začelo v skladu s poslovnimi načrti za prva dva meseca in kljub rahlemu upadu konjukture v avtomobilski industriji je še v prvi polovici marca kazalo, da bomo do konca junija v celoti izpolnili prodajni načrt in dosegli načrtovane ključne kazalnike poslovanja za prvo polletje. Vendar je zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom po celem svetu, Svetovna zdravstvena organizacija 11. marca 2020 razglasila pandemijo virusne bolezni COVID-19, čemur je naslednji dan sledila tudi Slovenija.

Zaradi delnega zaprtja številnih proizvodnih obratov in podjetij v avtomobilski industriji in nekaterih drugih industrijskih panogah, kakor tudi tehničnih trgovin, je sredi marca prišlo do sunkovitega in drastičnega upada naročil s strani naših kupcev. Tako smo bili 23. marca 2020 prisiljeni omejiti obseg proizvodnje in ga prilagoditi novemu naročilnemu stanju, več kot polovico zaposlenih pa smo bili primorani poslati domov na čakanje na delo.

Zaradi posledic epidemije koronavirusa smo že prvo četrtletje imeli 14,5-odstotni upad čistih prihodkov od prodaje, v drugem četrtletju pa so bili padci prodaje še bolj drastični, saj smo v aprilu dosegli za 70,7 odstotka manj, v maju za 52,2 odstotka manj in v juniju za 43,5 odstotka manj čistih prihodkov od prodaje kot v enakem mesecu preteklega leta.

V družbi UNIOR d.d. smo v prvem polletju leta 2020 ustvarili 59,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 32,6 milijona evrov manj kot v enakem obdobju preteklega leta in predstavlja 35,6-odstotno znižanje.

V prvem polletju leta 2020 smo v družbi UNIOR d.d. zabeležili 5,3 milijona evrov čiste poslovne izgube, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo ustvarili 5,3 milijona evrov dobička, za 10,6 milijona evrov nižji poslovni izid.

Izid iz poslovanja (EBIT) družbe UNIOR d.d. je v šestih mesecih leta 2020 negativen v višini 3,8 milijona evrov, pri čemer za 9,4 milijona evrov zaostaja za doseženim v šestih mesecih leta 2019.

Kljub tako velikem padcu prodaje in neizogibno precej slabšemu poslovanju je izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) ob polletju še vedno pozitiven in znaša 0,7 milijona evrov. Za doseženim v enakem obdobju preteklega leta zaostaja za 9,1 milijona evrov oziroma za 92,7 odstotka.

Za omilitev posledic epidemije koronavirusa smo v družbi UNIOR d.d. nemudoma aktivno pristopili k obsežnemu projektu obvladovanja stroškov, s katerim smo do junija uspeli prihraniti več kot 3 milijone evrov na področju fiksnih stroškov materiala in storitev ter variabilnih stroškov dela. Velik pomen za vzdrževanje likvidnosti družbe in ohranitev delovnih mest so imele tudi državne podpore za sofinanciranje stroškov dela v skladu s sprejeto interventno zakonodajo v višini 4,6 milijona evrov do konca prvega polletja.

Vse obveznosti do bank iz naslova odplačil kreditov smo redno odplačevali do konca maja, ko smo v skladu z obstoječo zakonodajo zaprosili za enoletni odlog odplačila glavnic, ki je pri bankah delno že odobren, delno pa še v postopku odobravanja.

V šestih mesecih leta 2020 smo v družbi UNIOR d.d. izvedli za 2,5 milijona evrov investicij v nova osnovna sredstva, kar je za 2,5 milijona evrov manj v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in predstavlja samo polovico investiranega zneska v prvih šestih mesecih lanskega leta. Pri tem gre pretežno za dokončanje in dobavo investicij, ki so bile začete in naročene konec preteklega leta in v začetku leta 2020 pred izbruhom epidemije.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe


Datum: 28. 8. 2020