Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-16.redni seji, dne 28. 5. 2020, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 16. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim trimesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2020 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2020 bo javno objavljeno 29. 5. 2020.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih štirih mesecih leta 2020. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 42,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 28,7 odstotkamanj kot v enakem obdobju preteklega leta.

Skupina UNIOR deluje globalno, zato se je vpliv epidemije koronavirusa na poslovanje Skupine začel odražati že veliko pred dogajanjem v Evropi. Na Kitajskem, kjer imamo podjetje za kovanje odkovkov za avtomobilsko industrijo, so že januarja razglasili epidemijo, z dnem 29. 1. 2020 pa je sledila uradna prepoved proizvodnje s strani lokalnih skupnosti, ko smo morali v celoti zaustaviti poslovanje našega podjetja za 14 dni. Šele 10. 3. 2020 smo ponovno dosegli polno zaposlenost te družbe, trenutna proizvodnja je nivoju planiranega obsega prodaje.

Pomemben negativni vpliv ima epidemija tudi na poslovanje turistične dejavnosti v Skupini UNIOR, saj je podjetje Unitur d.o.o. zaradi razglasitve epidemije moralo do nadaljnjega za vse goste in obiskovalce zapreti svoje turistične centre. Terme Zreče so tako zaprte od 15. 3. 2020, smučišče in hoteli na Rogli pa od 16. 3. 2020.

Skupina UNIOR je v prvem trimesečju leta 2020 dosegla 56,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta nižje za 11,9 milijona evrov oziroma za 14,5 odstotka.

Čisti poslovni izid Skupine UNIOR za prve tri mesece znaša 2,7 milijona evrov dobička, kar je 4,1 milijona evrov manj kot lani v tem obdobju, za poslovnim načrtom prvega trimesečja pa je zaostal za 1,8 milijona evrov. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je dosegel 8,3 milijona evrov in je glede na lansko obdobje nižji za 3,1 milijona evrov, za planom pa je zaostal za 1,7 milijona evrov. Izid iz poslovanja (EBIT) skupine je dosegel 4 milijone evrov, kar je 3,4 milijona evrov manj kot v prvem četrtletju 2019.

V družbi UNIOR d.d. smo že 2. marca 2020 med prvimi v državi sprejeli več ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in zmanjševanje tveganj.

Zaradi začasnega ali delnega zaprtja številnih proizvodnih obratov in podjetij v avtomobilski industriji ter tudi v nekaterih drugih industrijskih panogah, kakor tudi tehničnih trgovin, je posledično prišlo do sunkovitega in drastičnega upada naročil s strani naših kupcev. Tako smo bili 23. marca 2020 prisiljeni omejiti obseg proizvodnje. Med drugim smo pretežno ustavili proizvodnjo na programu Odkovki, na programu Ročno orodje se je v zmanjšanem obsegu nadaljevalo delo z namenom izgotovitve že naročenih izdelkov, medtem ko je na programu Strojegradnja, kjer izdelujemo investicijsko opremo za avtomobilsko industrijo, proizvodnja zaradi nespremenjenega naročniškega stanja ostala normalna.

V družbi UNIOR d.d. smo v prvih treh mesecih leta 2020 ustvarili 37,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,4 milijona evrov manj kot v enakem obdobju preteklega leta in predstavlja 14,5-odstotno znižanje.

Programa Odkovki in Ročno orodje sta zaradi vpliva epidemije koronavirusa v drugi polovici marca dosegla nižjo prodajo, in sicer program Odkovki za 11,4 odstotka, program Ročno orodje pa za 13,3 odstotka glede na prvo četrtletje preteklega leta. Program Strojegradnja sicer ni beležil odpovedi s strani kupcev, vendar je bila prodaja nižja za 45,5 odstotka zaradi z epidemijo povzročeno nezmožnostjo prevzemov strojev s strani kupcev iz tujine vsled prepovedi potovanj med državami. Ker ni bilo opravljenih prevzemov strojev, se je zamaknila tudi odprema izgotovljenih strojev.

V prvem četrtletju leta 2020 smo v družbi UNIOR d.d. zabeležili 386 tisoč evrov čiste poslovne izgube, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo ustvarili 1,6 milijona evrov dobička, za 2 milijona evrov nižji poslovni izid. Ta rezultat je za 0,5 milijona evrov slabši od načrtovanega zaradi posledic izbruha epidemije, ki smo jo v družbi UNIOR d.d. zelo občutili že v drugi polovici meseca marca.

Izid iz poslovanja (EBIT) družbe UNIOR d.d. je v treh mesecih leta 2020 pozitiven in znaša 421 tisoč evrov, pri čemer za 1,9 milijona evrov zaostaja za doseženim v treh mesecih leta 2019. V prvem četrtletju leta 2020 je za 15,1 odstotka upadel kosmati donos iz poslovanja, medtem ko so se poslovni odhodki v enakem obdobju znižali za 11,9 odstotka. Zaostajanje padca poslovnih odhodkov za padcem kosmatega donosa v višini 3,2-odstotne točke je posledica tega, da v zadnjih dveh tednih meseca marca kljub številnim naporom nismo uspeli v enakem obsegu kot je upadla prodaja, prilagoditi vseh stroškov in odhodkov, predvsem fiksnih.

Podobno lahko ugotovimo za izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki je dosegel 2,7 milijona evrov in po treh mesecih zaostaja za doseženim v enakem obdobju preteklega leta za 1,6 milijona evrov oziroma za 32,2 odstotka, za poslovnim načrtom prvega trimesečja pa zaostaja za 0,5 milijona evrov.

Konec marca je bilo v družbi UNIOR d.d. 1.791 zaposlenih, kar je 29 manj kot pred enim letom, od začetka leta pa se je število znižalo za 6 zaposlenih. Vsi odhodi zaposlenih so bili sporazumni, večino pa predstavljajo upokojitve delavcev oz. potek zaposlitve za določen čas.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 29. 5. 2019