15. Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-15. redni seji, dne 30. 3. 2020 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 14. in 15. seje revizijske komisije nadzornega sveta ter s poročilom 7. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
  • Na podlagi poročila revizijske komisije nadzornega sveta je nadzorni svet obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR 2019 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.
  • Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju družbe, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju.
  • Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR 2019. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju družbe, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju, ki so tudi sestavni del Letnega poročila družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR 2019. Javne objave navedenega bodo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, 31. 3. 2020.
  • Nadzorni svet je sprejel odločitev, da se ne izplača spremenljivi prejemek uprave družbe za poslovno leto 2019.
  • Nadzorni svet je potrdil dnevni red 24. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana predvidoma dne 08.05.2020, skupščina pa se izvede dne 10. 06. 2020, v primeru neizvedljivosti zaradi ukrepov vsled koronavirusa, pa bo prestavljena na kasnejše obdobje.
  • Nadzorni svet se je seznanil s stanjem poslovanja družbe ter ukrepi sprejetimi v obdobju izbruha epidemije Covid-19. Prav tako se je glede na posledice izbruha epidemije in njenim vplivanjem na poslovanje družbe in skupine seznanil z realnostjo doseganja poslovnega načrta za leto 2020.
  • Nadzorni svet je obravnaval in sprejel spremembe oz. dopolnila Poslovnika o delu revizijske komisije nadzornega sveta ter Poslovnika o delu nadzornega sveta UNIOR d.d.
  • Nadzorni svet se je seznanil z rezultati vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta UNIOR d.d.
  • Člani nadzornega sveta so se samoiniciativno odpovedali najmanj 30 odstotkov vseh prejemkom iz naslova dela v NS od 1.4.2020 dalje do obdobja končanja epidemije COVID-19.

Skupina UNIOR je tudi v letu 2019 nadaljevala s trendom rasti zadnjih let, kar je posledica smotrne naložbene politike v preteklosti in številnih aktivnosti za izboljševanje poslovanja povezanih podjetij. Zadolženost skupine se je v letu 2019 zmanjšala za 1,1 odstotka, pri čemer smo redno izpolnjevali obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnili vse zaveze do bank opredeljene v Sindicirani kreditni pogodbi.

Prihodki skupine UNIOR so se v letu 2019 povečali za 3,9 odstotka in dosegli 256 milijonov evrov, s čemer nadaljujemo večletni trend rasti. Tudi v letu 2019 smo bili aktivni pri izboljševanju poslovanja podjetij v skupini. Dosegli smo EBITDA v višini 32 milijonov evrov, kar je 5,9 odstotkov več kot v letu 2018. Kazalnik NFD/EBITDA se je iz doseženih 3,67 v letu 2018 zmanjšal na 3,32. Dosežena EBITDA marža v višini 12,49% je za dva odstotka višja kot dosežena v letu 2018. Čisti poslovni izid skupine UNIOR v letu 2019 je znašal 10,4 milijona evrov, kar je 14,2 odstotka manj od doseženega v letu 2018, ko smo dosegli 12,1 milijona evrov čistega poslovnega izida. Skupina UNIOR je tako kot matično podjetje pretežni del leta poslovala pod pogoji nepredvidljive in spremenljive konjunkture, ki se je še posebej odrazila pri poslovanju kovačnic na Hrvaškem in Kitajskem, kjer smo po prihodkih in še posebej po doseženi donosnosti zaostali za letom 2018 in za načrtom. Unitur je nadaljeval z izboljševanjem doseženih poslovnih rezultatov in po mnogo letih dosegel pozitivno poslovanje.

Družba UNIOR d.d. je v letu 2019 povečala prihodke od prodaje za 1,7 odstotka na 175,4 milijona evrov in s tem ponovno dosegla rekordno prodajo v svoji 100 letni zgodovini.

Z bruto dodano vrednostjo na zaposlenega v višini 37.337 evrov smo presegli doseženo v letu 2018 za 2,6 odstotka. EBITDA je leta 2019 znašala 15,9 milijona evrov, kar je 0,4 milijona evrov oziroma 2,6 odstotka manj od doseženega v letu 2018. Dosežen poslovni izid UNIOR d.d., in sicer brez upoštevanja odloženih davkov, v višini 6,8 milijona evrov, za doseženim v letu 2018 zaostaja za 0,7 milijona evrov oziroma 10,4 odstotka. V letu 2018 so prodaja RTC Krvavec, prodaja deleža v Rhydconu in prodaja nepremičnine pozitivno vplivali na poslovni izid v skupni višini 2 milijona evrov, medtem ko večjih pozitivnih učinkov iz naslova prodaj premoženja v letu 2019 ni bilo.

Posebno pozornost je delniška družba UNIOR v letu 2019 namenila obogatitvenemu programu v znamenju 100-letne tradicije podjetja, v okviru katerega je bilo izvedenih mnogo dogodkov in komunikacijskih kampanj, namenjenih zaposlenim, delničarjem, medijem, kupcem, poslovni, lokalni in državni javnosti. Z namenom približati dejavnost družbe UNIOR ljudem se je delniška družba UNIOR za en dan (13. 6. 2019) odločila odpreti svoja vrata obiskovalcem. 14. 6. 2019 se je v hotelu Vital na slavnostnem dogodku zbralo okrog 150 povabljencev, 16. 6. 2019 pa je delniška družba UNIOR s posebno pozornostjo v krogu svojih zaposlenih in bivših zaposlenih na Rogli zaznamovala 100-letno tradicijo. Na tradicionalnem družinskem dnevu na Rogli se je zbralo več kot 3000 zaposlenih in njihovih družinskih članov ter upokojencev družbe UNIOR d.d. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 31.03.2020