14. Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-14. redni seji, dne 19.12.2019, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih enajstih mesecih leta 2019. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 163,8 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,5 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta.
  • Nadzorni svet je podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2020.

Predstavljen poslovni načrt ne upošteva učinkov morebitnih prodaj poslovno nepotrebnega premoženja.

Skupina UNIOR v poslovnem letu 2020 načrtuje 255 milijonov evrov konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 0,2 odstotno povečanje glede na oceno prodaje v letu 2019. Rezultat Skupine UNIOR iz poslovanja (EBIT) se bo glede na prve ocene leta 2019 zmanjšal za 5 odstotkov na 14 milijonov evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za se bo povečal za 0,4 odstotka na 31,3 milijona evrov. Dobiček Skupine UNIOR se načrtuje v višini 9 milijonov evrov. To nam bo omogočilo nadaljevanje trenda zniževanja zadolženosti Skupine UNIOR, saj se bo razmerje neto finančni dolg / EBITDA v letu 2020 znižalo na 3,27.

V družbi UNIOR d.d. v letu 2020 v primerjavi s prvo oceno leta 2019 načrtujemo 1,1 odstotno znižanje čistih prihodkov od prodaje, ki bodo dosegli 174,5 milijona evrov. Rezultat družbe UNIOR d.d. iz poslovanja (EBIT) se bo glede na oceno leta 2019 zmanjšal za 16,6 odstotka na 6,5 milijona evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za 5,2 odstotka na 15,6 milijona evrov. Ob zaključku leta 2020 se načrtuje dobiček v višini 4,2 milijona evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 20.12.2019