Pridobivanje lastnih delnic

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, zlasti 148. člena ZTFI-1, družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je dne 19.12.2019 na podlagi izpolnitve svojih obveznosti do tožeče stranke Rhydcon d.o.o., izhajajoč iz prejete sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije  v Ljubljani št. III Ips 48/2019 z dne 19. 11. 2019, s strani tožeče stranke Rhydcon d.o.o. prejela v last 3.978 lastnih delnic, kar predstavlja prenos delnic skladno z navedeno sodbo.

Družba UNIOR d.d. je pred prejemom zgoraj navedenih lastnih delnic imela v lasti 65.806 lastnih delnic, kar je predstavljalo 2,3184% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po zgoraj navedeni transakciji v lasti družbe UNIOR d.d. je 69.784 delnic, kar predstavlja 2,4586% vseh izdanih delnic.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 19.12.2019