13. seja nadzornega sveta družbe UNIOR

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče
Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-13.redni seji, dne 28.11.2019, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 12. in 13. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2019 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2019 bo javno objavljeno 29.11.2019.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju desetih mesecih leta 2019. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 147,8 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3 odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta.
  • Nadzorni svet se je seznanil s smernicami za izdelavo Poslovnega načrta UNIOR d.d. za leto 2020.
  • Nadzorni svet se je seznanil in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2020.

Skupina UNIOR je glede na stanje pred enim letom znižala zadolženost pri bankah za 4,5 milijona evrov, pri čemer redno izpolnjujemo obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnjujemo vse zaveze do bank opredeljene v Sindiciranih kreditnih pogodbah.

Skupina UNIOR je v devetih mesecih leta 2019 dosegla 192,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta višje za 8,6 milijona evrov oziroma za 4,7 odstotka. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine UNIOR je bil v devetih mesecih glede na lani višji za 1,7 milijona evrov oziroma za 7,5 odstotka, pri čemer je bilo doseženih 24,9 milijonov evrov, medtem ko smo lani dosegli 23,1 milijona evrov. Izid iz poslovanja (EBIT) je v tem obdobju dosegel 12,5 milijona evrov, kar je za 1,7 odstotka oziroma 209 tisoč evrov več kot v enakem obdobju lani, pri čemer pa je bila amortizacija za 1,5 milijona evrov višja kot lani. Čisti poslovni izid Skupine UNIOR v devetih mesecih leta 2019 znaša 9,7 milijona evrov, kar pa je 4,1 odstotka oziroma 413 tisoč evrov manj kot v enakem obdobju lani zaradi nekoliko nižjih rezultatov poslovanja pridruženih družb, ki so vrednoteno po kapitalski metodi v prvih devetih mesecih prispevale za 1,1 milijona evrov manj finančnih prihodkov iz deležev v teh družbah kot v lanskih devetih mesecih. Skupina UNIOR, ki je v devetih mesecih ustvarila za 11,3 milijona evrov novih investicij v zgradbe in opremo, je konec septembra zaposlovala 3.002 zaposlena, kar je 4,5 odstotka oziroma 140 zaposlenih manj kot pred enim letom predvsem zaradi znižanja števila zaposlenih v kovačnicah na Kitajskem in na Hrvaškem. Posledično se je tudi stanje zaposlenih skupaj s pridruženimi družbami znižalo za 4,1 odstotka na 3.640 zaposlenih.

V družbi UNIOR d.d., ki v letošnjem letu praznuje častitljivo 100. obletnico svojega obstoja, smo v devetih mesecih leta 2019 ustvarili 132,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 4,9 milijona evrov več kot v enakem obdobju preteklega leta in predstavlja 3,8-odstotno rast glede na preteklo leto.

Na programu Odkovki, ki dobavlja svoje proizvode skoraj izključno v avtomobilsko industrijo, smo se tekom vseh devetih mesecev, nekoliko izraziteje pa v prvem četrtletju, soočali z nekoliko nižjim stanjem naročil, ki je posledica 5-odstotnega upada prodaje avtomobilov v svetu. Posledično smo proizvedli 4,5 odstotka manj ton odkovkov v primerjavi z rekordnim lanskim devetmesečjem. Dosegli smo 87,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju preteklega leta, saj smo v prvem polletju višje cene vhodnega materiala kot v lanskem prvem polletju prenesli v višje prodajne cene do kupcev. Program Ročno orodje je imel v prvih devetih mesecih dobro naročniško stanje in je dosegel 27 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Največje povečanje prodaje smo dosegli na programu Strojegradnja, kjer je letos povsem drugačna dinamika prodaje kot lani, ko nam je v prvem polletju 2018 primanjkovalo naročil. Tako smo v devetih mesecih letos na tem programu dosegli 14,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 67,1 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) družbe UNIOR d.d. je v prvih devetih mesecih dosegel 12,6 milijona evrov in je bil višji kot v primerljivem obdobju lani za 648 tisoč evrov oziroma za 5,4 odstotka. Izid iz poslovanja (EBIT) pa se je v tem obdobju povečal za en odstotek in dosegel 6,2 milijona evrov, kar je 61 tisoč evrov več kot v enakem obdobju lani. V prvih devetih mesecih leta 2019 smo tako v družbi UNIOR d.d. ustvarili 5 milijonov evrov čistega poslovnega izida, kar je za 18,9 odstotka oziroma 1,2 milijona evrov manj kot v enakem obdobju preteklega leta, ko smo zabeležili 6,2 milijona evrov čistega poslovnega izida. Pri tem je pomembno poudariti dejstvo, da smo v lanskem aprilu ustvarili 1,1 milijona evrov pozitivnega učinka iz naslova prodaje družbe RTC Krvavec d.d., v letošnjih devetih mesecih pa smo glede na lani imeli tudi za 93 tisoč evrov nižje finančne prihodke iz deležev v pridruženih podjetjih, tako da je izid iz samega poslovanja kot že omenjeno en odstotek boljši kot v enakem obdobju lani. Konec septembra je bilo v družbi UNIOR d.d. 1.812 zaposlenih, kar je sedem manj kot pred enim letom. Na področju zaposlovanja novih delavcev se je stanje glede na preteklo leto nekoliko umirilo, še vedno pa na trgu dela primanjkuje ustrezno usposobljenih kadrov. V devetih mesecih leta 2019 smo v družbi UNIOR d.d. izvedli za 6,9 milijona evrov investicij v nova osnovna sredstva, kar je za 2 milijona evrov manj v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. V posodobitev proizvodnih prostorov je bilo vloženih 1,5 milijona evrov, 5 milijonov evrov pa je bilo namenjenih v vlaganja v novo opremo za povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet, od katerih je najpomembnejša postavitev prve povsem robotizirane kovaške linije.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 29.11.2019