Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-11.redni seji, dne 29.08.2018, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 11. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o 23. redni seji skupščine družbe.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2019 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2019 bo javno objavljeno 30.8.2019.
  • Nadzorni svet je seznanil s poročilom revizijske komisije o obravnavi pogodbe z revizorjem za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih sedmih mesecih leta 2019. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 106,5 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Skupina UNIOR je  v prvem polletju pri pomembnejših kazalnikih poslovanja poslovala v okviru zastavljenih ciljev in je v šestih mesecih letošnjega leta znižala zadolženost pri bankah za 1,6 milijona evrov, pri čemer redno izpolnjujemo obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnjujemo vse zaveze do bank opredeljene v Sindicirani kreditni pogodbi.

Skupina UNIOR je v prvem polletju leta 2019 dosegla 132,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta višje za 6,2 milijona evrov oziroma za 4,9 odstotka. Čisti poslovni izid Skupine UNIOR v prvem polletju leta 2019 znaša 9,4 milijona evrov, kar  je 4,1 odstotka oziroma 399 tisoč evrov manj kot v enakem obdobju lani predvsem zaradi nekoliko nižjih rezultatov poslovanja pridruženih družb. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine UNIOR je bil v prvih šestih mesecih glede na lani višji za 411 tisoč evrov oziroma za 2,2 odstotka, pri čemer je bilo doseženih 19 milijonov evrov, medtem ko smo lani dosegli 18,6 milijona evrov. Izid iz poslovanja (EBIT) je v tem obdobju dosegel 11,2 milijona evrov, kar je za 1,2 odstotka oziroma 135 tisoč evrov manj kot v enakem obdobju lani, pri čemer pa je bila amortizacija za 762 tisoč evrov višja kot lani. Skupina UNIOR je konec junija zaposlovala 3.051 zaposlenih, kar je 3,8 odstotka oziroma 121 zaposlenih manj kot pred enim letom predvsem zaradi znižanja števila zaposlenih v kovačnicah na Kitajskem in na Hrvaškem. Posledično se je tudi stanje zaposlenih skupaj s pridruženimi družbami znižalo za 3,3 odstotka na 3.697 zaposlenih.

V družbi UNIOR d.d., ki v letošnjem letu praznuje častitljivo 100. obletnico svojega obstoja, smo v prvem polletju leta 2019 ustvarili 91,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 4,9 milijona evrov več kot v enakem obdobju preteklega leta in predstavlja 5,7-odstotno rast.

Na programu Odkovki, ki dobavlja skoraj izključno v avtomobilsko industrijo, smo se tekom celotnega polletja, nekoliko izraziteje pa v prvem četrtletju, soočali z nekoliko nižjim stanjem naročil, ki je posledica 7-odstotnega upada prodaje avtomobilov v svetu. Kljub 4,8 odstotka nižjemu obsegu proizvodnje v primerjavi z rekordnim lanskim prvim polletjem smo dosegli 60,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je le 0,8 odstotka manj kot v prvih šestih mesecih preteklega leta, saj smo v prvem polletju višje cene vhodnega materiala tako kot v lanskem prvem polletju prenesli v višje prodajne cene do kupcev. Čeprav smo za prodajnim načrtom programa zaostali za 3 odstotke, pa trenutno stanje naročil kaže na solidno nadaljevanje leta. Program Ročno orodje je imel v prvem polletju dobro naročniško stanje in je dosegel 18,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani in 1,8 odstotka nad planom za to obdobje. Največje povečanje prodaje smo dosegli na programu Strojegradnja, kjer je letos povsem drugačna dinamika prodaje kot lani, ko nam je v prvem polletju 2018 primanjkovalo naročil. Tako smo v prvem polletju letos dosegli 9,9 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 96,4 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta in 0,8 odstotka manj, kot je bilo načrtovano.

V prvem polletju leta 2019 smo tako v družbi UNIOR d.d. ustvarili 5,3 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 3,8 odstotka oziroma 191 tisoč evrov več kot smo načrtovali za prvo polletje letošnjega leta. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta smo sicer dosegli za 1,2 milijona evrov manj čistega poslovnega izida, vendar smo v lanskem aprilu zabeležili 1,1 milijona evrov pozitivnega učinka iz naslova prodaje družbe RTC Krvavec d.d., v letošnjih šestih mesecih pa smo glede na lani imeli tudi za 93 tisoč evrov nižje finančne prihodke iz deležev v pridruženih podjetjih. Izid iz poslovanja (EBIT) družbe UNIOR d.d. je v šestih mesecih za 6,9 odstotka višji od lanskega v primerljivem obdobju. Doseženih je bilo 5,6 milijona evrov, kar je 117 tisoč evrov več kot v enakem obdobju lani. To je bilo 3,6 odstotka oziroma 211 tisoč evrov pod planom zaradi višje amortizacije, ki je za 213 tisoč evrov presegla načrtovano za prvo polletje. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v prvem polletju višji kot v primerljivem obdobju lani za 370 tisoč evrov oziroma za 3,9 odstotka, pri čemer je bilo doseženih 9,8 milijona evrov, kar je v skladu s poslovnim načrtom. Konec junija je bilo v družbi UNIOR d.d. 1.815 zaposlenih, kar je dva manj kot pred enim letom in 23 manj, kot smo načrtovali. Na področju zaposlovanja novih delavcev se je stanje glede na preteklo leto nekoliko umirilo, še vedno pa na trgu dela za določene poklice primanjkuje ustrezno usposobljenih kadrov.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 30.08.2019