Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-10.redni seji, dne 30.05.2019, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 10. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim trimesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2019 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2019 bo javno objavljeno 31.5.2019.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih štirih mesecih leta 2019. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 59,2 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 7,2 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Skupina UNIOR posluje po načrtih za prvo trimesečje in je v glede na stanje pred enim letom znižala zadolženost pri bankah za 2,9 milijona evrov, pri čemer redno izpolnjujemo obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnjujemo vse zaveze do bank opredeljene v sindiciranih kreditnih pogodbah.

Skupina UNIOR je v prvem trimesečju leta 2019 dosegla 68,2 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta višje za 5 milijonov evrov oziroma za 8 odstotkov. Čisti poslovni izid Skupine UNIOR za prve tri mesece znaša 6,8 milijonov evrov, kar je 18,4 odstotke oziroma 1,1 milijona evrov več kot lani v tem obdobju. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je bil v tem obdobju glede na lani višji za 1,4 milijone evrov oziroma za 14,1 odstotkov, pri čemer je bilo doseženih 11,3 milijone evrov, medtem ko smo lani dosegli 9,9 milijonov evrov. Izid iz poslovanja (EBIT) skupine je dosegel 7,4 milijonov evrov, kar je višje za 13,8 odstotkov oziroma 0,9 milijonov evrov, pri čemer pa so bili odpisi vrednosti za 0,5 milijona evrov višji glede na lansko primerljivo obdobje. Skupina UNIOR je konec marca zaposlovala 3.160 zaposlenih, kar je 0,5 odstotka manj kot pred enim letom, medtem ko se je skupaj s pridruženimi družbami zaposlenost znižala za 0,9 odstotka na 3.797 zaposlenih.

V družbi UNIOR d.d., ki v letošnjem letu praznuje 100. obletnico svojega obstoja, smo v prvih treh mesecih leta 2019 ustvarili 44,3 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju preteklega leta in predstavlja 5,5-odstotno rast.

Na programu Odkovki, ki dobavlja skoraj izključno v avtomobilsko industrijo, se v začetku leta soočamo z nekoliko nižjim stanjem naročil, ki je posledica znižanja prodaje avtomobilov v svetu. Kljub 5 odstotkov nižjemu obsegu proizvodnje smo dosegli 30,1 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je na enakem nivoju kot v prvih treh mesecih preteklega leta zaradi višjih cen vhodnega materiala, ki smo jih uspeli prenesti v prodajne cene do kupcev.

Program Ročno orodje je imel v prvem kvartalu dobro naročniško stanje in je dosegel 8,7 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar 5,5 odstotkov nad planom za to obdobje.

Največje povečanje prodaje smo dosegli na programu Strojegradnja, kjer je letos povsem drugačna dinamika prodaje kot v preteklem letu, tako da smo v prvem trimesečju dosegli 3,9 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,6 milijonov evrov več kot v enakem obdobju preteklega leta.

V prvem četrtletju leta 2019 smo v družbi UNIOR d.d. ustvarili 1,6 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 514 tisoč evrov več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo zabeležili 1,1 milijon evrov čistega poslovnega izida. Izid iz poslovanja (EBIT) družbe UNIOR d.d. je v treh mesecih za 33,5 odstotkov višji od lanskega v primerljivem obdobju. Doseženih je bilo 2,3 milijona evrov, kar je 580 tisoč evrov več kot v enakem obdobju lani, ko smo dosegli 1,7 milijonov evrov. Glavni razlog je v drugačni dinamiki prodaje na programu Strojegradnja in povečanju kosmatega donosa ter obvladovanju poslovnih odhodkov, ki so imeli v primerjavi s preteklim letom nižjo rast kot kosmati donos. Iz zgoraj naštetih razlogov je tudi izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prvem kvartalu višji kot v primerljivem obdobju lani za 734 tisoč evrov oziroma za 20,5 odstotkov, pri čemer je bilo doseženih 4,3 milijone evrov, medtem ko smo lani dosegli 3,6 milijonov evrov. Konec marca je bilo v družbi UNIOR d.d. 1.820 zaposlenih, kar je 10 več kot pred enim letom in 21 manj, kot smo načrtovali. Na področju zaposlovanja novih delavcev se je stanje glede na preteklo leto nekoliko umirilo, še vedno pa na trgu dela primanjkuje ustrezno usposobljenih kadrov.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d. 
Uprava družbe
Datum: 31.05.2019