Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-8. redni seji, dne 28.3.2019 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 7. in 8. seje revizijske komisije nadzornega sveta ter s poročilom 6. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
  • Na podlagi poročila revizijske komisije nadzornega sveta je nadzorni svet obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo za leto 2018 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2018 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.
  • Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju družbe, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju.
  • Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Revidirano letno poročilo za leto 2018 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2018. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju družbe, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju, ki so tudi sestavni del Revidiranega letnega poročila za leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2018. Javne objave navedenega bodo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, 29.3.2019.
  • Nadzorni svet je sprejel odločitev o spremenljivem prejemku uprave družbe za poslovno leto 2018.
  • Nadzorni svet je potrdil dnevni red 23. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana za dan 5.6.2018.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih dveh mesecih leta 2019. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 28,2 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,8% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Skupina UNIOR je tudi v letu 2018 nadaljevala s trendom rasti zadnjih let, kar je posledica smotrne naložbene politike v preteklosti, konjunkture in številnih aktivnosti za izboljševanje poslovanja povezanih podjetij. Zadolženost skupine se je v letu 2018 zmanjšala za 4,7 milijonov evrov, pri čemer smo redno izpolnjevali obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnili vse zaveze do bank opredeljene v Sindicirani kreditni pogodbi.

Skupina UNIOR je v letu 2018 dosegla 246,5 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 odstotka več kot smo dosegli v letu 2017 in ustvarila 12,2 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 6,5 milijonov evrov več od doseženega v letu 2017 in predstavlja 113,4 odstotno povečanje. EBITDA je znašal 30,2 milijona evrov, kar je 7,5 odstotka manj kot v letu 2017. Pri primerjavi rezultatov Skupine UNIOR med letoma 2017 in 2018 pojasnjujemo, da je bil čisti poslovni izid v letu 2017 nižji, ker smo zaradi načrtovane prodaje družbe RTC Krvavec ob koncu leta 2017 prevrednotili sredstva te družbe in jih prenesli med kratkoročna sredstva za prodajo, kar je negativno vplivalo na izid iz poslovanja in čisti poslovni izid leta 2017 v višini 10,4 milijone evrov. Ker je poslovanje družbe RTC Krvavec v letu 2017 imelo pomemben pozitiven vpliv na poslovanje Skupine UNIOR, v letu 2018 pa teh vplivov več ni bilo, je zabeležila Skupina UNIOR iz tega naslova v letu 2018 za 4,7 milijonov evrov nižje prihodke od prodaje, 1,7 milijonov evrov nižji EBITDA in 474 tisoč evrov nižji čisti poslovni izid.

Družba UNIOR d.d. je v letu 2018 povečala prihodke od prodaje za 4,3 odstotke na 172,4 milijonov evrov, kar je 7,1 milijonov evrov več kot v tem obdobju lani.

Glavno vlogo pri tem ima največji program Odkovki, ki dobavlja skoraj izključno v avtomobilsko industrijo, saj je zabeležil 10,4-odstotno rast prihodkov. Tudi program Ročno orodje je imel v letu 2018 dobro naročniško stanje in je dosegel v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 2,1-odstotno povečanje prodaje. Prodaja na programu Strojegradnja je bila za 20,9 odstotkov manjša kot v preteklem letu zaradi manjšega obsega projektov v prvi polovici leta in projektov, ki so bili proti koncu leta v zaključni fazi izdelave in bodo odpremljeni v poslovnem letu 2019.

V letu 2018 je družba UNIOR d.d. ustvarila 6,8 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 952 tisoč evrov manj kot v preteklem letu, ko smo zabeležili 7,7 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Poslovni izid pred izračunanimi odloženimi davki je na enakem nivoju kot leta 2017, prav tako je dosežen EBITDA v poslovnem letu 2018, ki znaša 16,3 milijona evrov, skoraj enak, kot je bil dosežen v poslovnem letu 2017.

Glavni razlogi za doseganje enakih poslovnih rezultatov kot v preteklem letu kljub višjim prihodkom od prodaje so rast cen jekla, rast stroškov dela in neenakomerna naročila na vseh programih skozi celotno poslovno leto.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 29.03.2019