7. Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-7. redni seji, dne 18.12.2018, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 5. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih enajstih mesecih leta 2018. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 159,8 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3,7 odstotke več kot je bilo načrtovano in 3 odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta.
  • Nadzorni svet je podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2019.
  • Nadzorni svet se je seznanil z benchmarkingom programov UNIOR d.d.: Odkovki, Ročno orodje in Strojegradnja.

Skupina UNIOR v poslovnem letu 2019 glede na prve ocene prodaje v letu 2018 načrtuje 7 odstotno povečanje čistih prihodkov od prodaje, ki bodo konsolidirano dosegli 259,9 milijonov evrov. Rezultat Skupine UNIOR iz poslovanja (EBIT) se bo glede na prve ocene leta 2018 povečal za 13 odstotkov na 18 milijonov evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za 7 odstotkov na 32,4 milijone evrov. Dobiček Skupine UNIOR se načrtuje v višini 14,6 milijonov evrov. To nam bo omogočilo nadaljevanje trenda zniževanja zadolženosti Skupine UNIOR, saj se bo razmerje neto finančni dolg / EBITDA v letu 2019 znižalo na 3,05.

V družbi UNIOR d.d. v letu 2019  v primerjavi s prvo oceno leta 2018 načrtujemo 6,5 odstotno rast čistih prihodkov od prodaje, ki bodo dosegli 184,3 milijone evrov. Rezultat družbe UNIOR d.d. iz poslovanja (EBIT) se bo glede na oceno 2018 povečal za 9,7 odstotkov na 9,6 milijonov evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za 6,1 odstotkov na 17,5 milijonov evrov. Ob zaključku leta 2019 se načrtuje dobiček v višini 8,1 milijon evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 19.12.2018