6. redna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-6.redni seji, dne 29.11.2018, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 3. in 4. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 5. in 6. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2018 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2018 bo javno objavljeno 30.11.2018.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v desetih mesecih leta 2018. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 143,4 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3,6 odstotke več kot je bilo načrtovano in 2,7 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta.
  • Nadzorni svet se je seznanil z benchmarkingom programov UNIOR d.d.
  • Nadzorni svet se je seznanil in potrdil Srednjeročni poslovni načrt UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za obdobje od leta 2018 do 2022.
  • Nadzorni svet se je seznanil s smernicami Poslovnega načrta UNIOR d.d. za leto 2019.
  • Nadzorni svet se je seznanil in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2019.
  • Nadzorni svet je predsedniku uprave g. Darku Hrastniku podelil nov petletni mandat, ki začne teči 1.6.2019.

Skupina UNIOR posluje po načrtih za devetmesečje in je v devetih mesecih letošnjega leta znižala zadolženost pri bankah za 8,2 milijonov evrov, pri čemer redno izpolnjujemo obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnjujemo vse zaveze do bank opredeljene v Sindicirani kreditni pogodbi.

Skupina UNIOR je v devetih mesecih leta 2018 dosegla 183,8 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta višje za 3,1 milijon evrov oziroma za 1,7 odstotka, pri tem pa je pomembno dodati, da je imela družba RTC Krvavec, ki je letos več ni v Skupini UNIOR, lani v devetih mesecih 3,7 milijonov evrov prihodkov.

Za UNIOR d.d. je imelo neugodno gibanje dodatkov na cene jekla negativen vpliv v višini 620 tisoč evrov. Povečanje cen jekla je imelo negativen vpliv tudi na rezultat v naših kovačnicah na Kitajskem in na Hrvaškem v skupni višini okrog 1,5 milijona evrov.

EBITDA Skupine UNIOR po devetih mesecih je za 12,1 odstotka oziroma 3,2 milijona evrov je nižji kot v enakem obdobju lani in je dosegel 23,1 milijonov evrov. Izid iz poslovanja (EBIT) skupine je dosegel 12,3 milijonov evrov in je nižji za 22,8 odstotkov oziroma 3,6 milijonov evrov, pri čemer pa so bili odpisi vrednosti za 454 tisoč evrov višji glede na lansko primerljivo obdobje. Na doseganje rezultatov so v prvih devetih mesecih najbolj vplivali bistveno manjša prodaja programa Strojegradnja kot lani, ki pa je bila planirana, višje nabavne cene jekla in dejstvo, da je lani RTC Krvavec bil del skupine Unior, letos pa ne.

Družba UNIOR d.d. je v devetih mesecih leta 2018 povečala prihodke od prodaje za 2,2 odstotka na 128,1 milijonov evrov, kar je 2,8 milijonov evrov več kot v tem obdobju lani, s tem pa je presegla devetmesečni plan za 4,3 odstotke.

Glavno vlogo pri tem ima največji program Odkovki, ki dobavlja skoraj izključno v avtomobilsko industrijo, saj je v devetih mesecih zabeležil 14,1-odstotno rast prihodkov od prodaje oziroma 11 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani, z doseženimi 89,2 milijoni evrov prodaje pa predstavlja kar 70-odstotni delež v družbi UNIOR d.d.

Tudi program Ročno orodje je imel je v devetih mesecih dobro naročniško stanje in je dosegel v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 2,3-odstotno povečanje prodaje, kar predstavlja 0,58 milijonov evrov večje prihodke.

Prodaja na programu Strojegradnja je bila za 9,3 milijone evrov manjša kot po treh četrtinah preteklega leta zaradi projektov, ki so šele v fazi izdelave, zato je bilo v dosedanjem delu leta manj večjih odprem strojev kot lani, kar pa je bilo tudi načrtovano. Dinamika prodaje izdelkov programa Strojegradnja v letošnjem letu predvideva večino realizacije v drugi polovici leta, predvsem v zadnjem kvartalu, ko načrtujemo več kot polovico celoletne prodaje, medtem ko je bilo lani 85 odstotkov prodaje Strojegradnje realizirano v prvih devetih mesecih.

Takšna dinamika bistveno vpliva na medletne primerjave ključnih kazalnikov poslovanja, kot sta EBIT in EBITDA. Po treh četrtinah leta 2018 je družba UNIOR d.d. ustvarila 6,2 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 762 tisoč evrov manj v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo zabeležili 7 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Kljub temu smo 942 tisoč evrov oziroma 17,8 odstotkov nad devet mesečnim planom.

Razlog je v finančnih prihodkih, ki so za 1,3 milijone evrov višji od načrtovanih zaradi ustvarjene pozitivne razlike pri prodaji naložbe RTC Krvavec v višini 1,07 milijona evrov ter višjih izplačil dobičkov družb v Skupini UNIOR od planiranih za to obdobje.

Izid iz poslovanja (EBIT) družbe UNIOR d.d. je po devetih mesecih za 25,5 odstotkov nižji od lanskega v primerljivem obdobju. Doseženih je bilo 6,2 milijona evrov, kar je 2,1 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani, ko smo dosegli 8,3 milijonov evrov.

Glavni razlog je v drugačni dinamiki prodaje na programu Strojegradnja, kar se je odrazilo tudi v nižjem izidu iz poslovanja. Dodaten negativen vpliv na rezultat je imelo neugodno gibanje dodatkov za staro železo in legirne elemente na ceno jekla v višini 620 tisoč evrov, ki je nastalo zaradi kvartalnega zamika uveljavljanja višjih cen pri naših kupcih. S tem smo za 11,7 odstotkov oziroma za 818 tisoč evrov zaostali za planiranim EBIT za to obdobje, pri čemer je amortizacija višja od načrtovane za 290 tisoč evrov.

Iz zgoraj naštetih razlogov je tudi izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) po treh kvartalih nižji kot v primerljivem obdobju lani za 1,4 milijone evrov oziroma za 10,7 odstotkov, pri čemer je bilo doseženih 12 milijonov evrov, medtem ko smo lani dosegli 13,4 milijone evrov. Za poslovnim načrtom za to obdobje smo zaostali za 3,6 odstotkov oziroma 445 tisoč evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 29.11.2018