Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-5.redni seji, dne 30.08.2018, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 2. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 4. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2018 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2018 bo javno objavljeno 31.8.2018.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih sedmih mesecih leta 2018. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 98,6 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3,1 odstotke več kot je bilo načrtovano in 1,3 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Skupina UNIOR posluje po načrtih za prvo polletje in je v šestih mesecih letošnjega leta znižala zadolženost pri bankah za 4,9 milijonov evrov, pri čemer redno izpolnjujemo obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnjujemo vse zaveze do bank opredeljene v Sindicirani kreditni pogodbi.

Skupina UNIOR je v prvem polletju leta 2018 dosegla 125,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta višje za 3,2 milijona evrov oziroma za 2,6 odstotka, pri tem pa je pomembno dodati, da je imela družba RTC Krvavec, ki je letos več ni v skupini UNIOR, lani ob polletju 3,3 milijone evrov prihodkov.

Tako kot je imelo gibanje dodatkov na cene jekla negativen vpliv v višini 500 tisoč evrov na rezultat družbe UNIOR d.d., je imelo povečanje stroškov jekla negativen vpliv na rezultat tudi v naših kovačnicah na Kitajskem in na Hrvaškem v skupni višini več kot 1 milijon evrov.

Zaradi prej navedenega sta EBIT in EBITDA Skupine UNIOR ob polletju za 2,2 milijona evrov nižja kot v prvem polletju lani. Izid iz poslovanja (EBIT) je tako dosegel 11,3 milijonov evrov in je nižji za 16 odstotkov, EBITDA pa je dosegel 18,6 milijonov evrov in je nižji za 10,4 odstotke glede na lansko primerljivo obdobje.

Družba UNIOR d.d. je v prvem polletju presegla načrtovane prihodke od prodaje za 4,7 odstotke.

Družba UNIOR d.d. je povečala prihodke od prodaje v prvem polletju 2018 za 4,3 odstotke na 86,6 milijonov evrov, kar je 3,6 milijone evrov več kot v tem obdobju lani.

Glavno vlogo pri tem ima naš največji program Odkovki, ki dobavlja skoraj izključno v avtomobilsko industrijo, saj je v prvem polletju zabeležil 13,1-odstotno rast prihodkov od prodaje oziroma 7 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani, z doseženimi 60,7 milijoni evrov prodaje pa predstavlja kar 70-odstotni delež v družbi UNIOR d.d.

Tudi program Ročno orodje je imel je v prvem polletju dobro naročniško stanje in je dosegel 3,8-odstotno povečanje prodaje, kar predstavlja 0,7 milijonov evrov večje prihodke.

Prodaja na programu Strojegradnja je bila za 4,4 milijone evrov manjša kot ob polletju preteklega leta zaradi projektov, ki so šele v fazi izdelave, zato je bilo v prvem polletju manj večjih odprem strojev kot lani, kar pa je bilo tudi načrtovano. Dinamika prodaje izdelkov programa Strojegradnja v letošnjem letu predvideva večino realizacije v drugi polovici leta, medtem ko je bila lani večina realizacije v prvi polovici leta.

Takšna dinamika bistveno vpliva na polletne primerjave ključnih kazalnikov poslovanja, kot sta EBIT in EBITDA. V prvem polletju leta 2018 je družba UNIOR d.d. ustvarila 6,4 milijone evrov čistega poslovnega izida, kar je za 579 tisoč evrov več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo zabeležili 5,9 milijonov evrov čistega poslovnega izida. S tem smo 1,9 milijonov evrov oziroma 43,3 odstotkov nad polletnim planom.

Razlog je v finančnih prihodkih, ki so za 1,7 milijonov evrov višji kot lani v tem obdobju zaradi ustvarjene pozitivne razlike pri prodaji naložbe RTC Krvavec v višini 1,07 milijona evrov ter višjih izplačil dobičkov družb v Skupini UNIOR v prvi polovici leta 2018.

Izid iz poslovanja (EBIT) družbe UNIOR d.d. je ob polletju za 16,8 odstotkov nižji od lanskega. Doseženih je bilo 5,5 milijonov evrov, kar je 1,1 milijon evrov manj kot v enakem obdobju lani, ko smo dosegli 6,6 milijonov evrov.

Glavni razlog je v drugačni dinamiki prodaje na programu Strojegradnja, kar se je odrazilo tudi v nižjem izidu iz poslovanja. Dodaten negativen vpliv na rezultat je imelo neugodno gibanje dodatkov za staro železo in legirne elemente na ceno jekla v višini 500 tisoč evrov.

Pri tem pa je pomembno poudariti, da smo za prvo polletje načrtovali 5,4 milijone evrov izida iz poslovanja, tako da smo z doseženim rezultatom za 2,3 odstotka oziroma 122 tisoč evrov presegli planirani EBIT za to obdobje.

Iz zgoraj naštetih razlogov je tudi izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) ob polletju nižji kot v primerljivem obdobju lani za 746 tisoč evrov oziroma za 7,3 odstotke, pri čemer je bilo doseženih 9,4 milijonov evrov, medtem ko smo lani dosegli 10,1 milijon evrov, vendar je tudi tu potrebno omeniti, da smo planirani EBITDA za to obdobje presegli za 4,1 odstotka oziroma za 373 tisoč evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.sinajmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 31.08.2018