Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-4.redni seji, dne 30.05.2018, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 3. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim trimesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2018 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2018 bo javno objavljeno 31.5.2018.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih štirih mesecih leta 2018. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 55,3 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,6 odstotka več kot je bilo načrtovano in 1,4 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta.
  • Nadzorni svet se je seznanil z zaključnim poročilom podajnega postopka 98,56 % deleža v družbi RTC Krvavec d.d.

Skupina UNIOR posluje po načrtih za prvo trimesečje in je v treh mesecih letošnjega leta znižala zadolženost pri bankah za 503 tisoč evrov, pri čemer redno izpolnjujemo obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnjujemo vse zaveze do bank opredeljene v sindiciranih kreditnih pogodbah.

Skupina UNIOR je v prvem trimesečju leta 2018 dosegla 63,1 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta nižje za 1,4 milijona evrov oziroma za 2,2 odstotka. Razlog je v prenosu naložbe v družbo RTC Krvavec med kratkoročna sredstva za prodajo po stanju 31.12.2017 zaradi česar v letu 2018 podatki o poslovanju družbe RTC Krvavec niso več vključeni v konsolidirane računovodske izkaze, medtem ko so v poslovnem letu 2017 še bili vključeni. Tako se v letošnje prihodke ne štejejo več prihodki družbe RTC Krvavec, ki so v lanskem prvem četrtletju znašali 2,9 milijona evrov. Ker je imelo poslovanje družbe RTC Krvavec zaradi učinkov zimske sezone izrazito velik vpliv na poslovanje Skupine UNIOR v prvem četrtletju minulega leta, so v letošnjem letu zaradi izločitve RTC Krvavca iz postavk izkaza poslovnega izida nižji tudi izid iz poslovanja (za 1,1 milijona evrov), EBITDA (za 1,7 milijona evrov) in čisti poslovni izid (za 1 milijon evrov).Čisti poslovni izid Skupine UNIOR za prve tri mesece znaša 5,7 milijonov evrov, kar je 30,5 odstotkov oziroma 2,5 milijonov evrov manj kot lani v tem času. Poleg že omenjenih in pojasnjenih znižanj rezultata zaradi RTC Krvavca (za 1 milijon evrov) in družbe UNIOR d.d. (za 798 tisoč evrov) je imelo negativen vpliv na rezultat Skupine UNIOR predvsem tudi povečanje stroškov jekla v naših kovačnicah na Kitajskem in na Hrvaškem v skupni višini 400 tisoč evrov ter negativne tečajne razlike v Rusiji v višini 100 tisoč evrov.

Družba UNIOR d.d. je v prvem trimesečju presegla načrtovane prihodke od prodaje za 5 odstotkov.

Družba UNIOR d.d. je povečala prihodke od prodaje v prvih treh mesecih za 3,5 odstotkov na 42 milijonov evrov. Pri tem je ključno vlogo odigral naš največji program Odkovki, ki dobavlja skoraj izključno v avtomobilsko industrijo, saj je v prvem trimesečju postavljal prodajne rekorde in zabeležil 14,4-odstotno rast prihodkov od prodaje oziroma 3,8 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani, z doseženimi 30,1 milijoni evrov prodaje pa predstavlja kar 72-odstotni delež v družbi UNIOR d.d.

Tudi program Ročno orodje je imel v prvih treh mesecih leta 2018 dobro naročniško stanje in je dosegel 9,3-odstotno povečanje prodaje, kar predstavlja 0,8 milijonov evrov večjo prodajo.

Prodaja na programu Strojegradnja je bila za 3,6 milijonov evrov manjša kot v treh mesecih preteklega leta zaradi projektov, ki so šele v fazi dokončevanja, zato v prvih treh mesecih ni bilo večjih odprem strojev, kar pa je bilo tudi načrtovano. Dinamika prodaje izdelkov programa Strojegradnja v letošnjem letu predvideva večino realizacije v drugi polovici leta, medtem ko je bila lani večina realizacije v prvi polovici leta. Takšna dinamika bistveno vpliva na kvartalne primerjave vseh ključnih kazalnikov poslovanja. V prvem četrtletju leta 2018 je družba UNIOR d.d. ustvarila 1,1 milijon evrov čistega poslovnega izida, kar je za 798 tisoč evrov manj v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo zabeležili 1,9 milijona evrov čistega poslovnega izida. Glavni razlog je v nižji dinamiki prodaje na programu Strojegradnja, kar se je odrazilo tudi v nižjem poslovnem izidu.

Dodaten negativen vpliv na rezultat je imelo povišanje cen jekla za kovanje, ki ga v prvem kvartalu še nismo uspeli prenesti na naše kupce, vendar smo z njimi že dosegli dogovor, da nam to povišanje vhodnih cen jekla priznajo v drugem kvartalu z veljavnostjo od začetka leta, tako da bomo za to obdobje prejeli še 300 do 400 tisoč EUR dobropisov.

Pri tem pa je pomembno poudariti, da smo za prvo trimesečje načrtovali 895 tisoč evrov dobička, tako da smo z doseženim rezultatom za 22,9 odstotkov oziroma 204 tisoč evrov presegli planirani čisti poslovni izid za to obdobje.

Iz zgoraj naštetih razlogov je tudi izid iz poslovanja (EBIT) nižji, doseženih je bilo 1,7 milijona evrov, kar je za 817 tisoč evrov manj kot v enakem obdobju lani, ko smo dosegli 2,5 milijona evrov, vendar je tudi tu potrebno omeniti, da smo planirani EBIT za to obdobje presegli za 1,5 odstotkov. Podobno lahko ugotovimo za izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki po treh mesecih presega načrte za to obdobje za 3,3 odstotke. EBITDA je v prvem četrtletju dosegel 3,6 milijonov evrov in je zaradi prej naštetih razlogov za 731 tisoč evrov nižji kot v enakem obdobju lani, ko smo dosegli 4,3 milijone evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 Datum: 31.05.2018