UNIOR d.d. prodal 98,56% lastniški delež v družbi RTC Krvavec d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.),  objavlja naslednje sporočilo:


Družba UNIOR d.d. obvešča, da je kupec ALPSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana na podlagi dne 11.12.2017 podpisane pogodbe o prodaji 98,56% lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d. izpolnil vse v pogodbi navedene odložne pogoje za izpolnitev pravnega posla.

Prenos delnic, ki predstavljajo 98,56% lastništva družbe RTC Krvavec d.d., na novega imetnika ALPSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.o.o., je bil v KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. izveden 9. aprila 2018.

S prodajo lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d., ki je bil opredeljen kot poslovno nepotrebno premoženje, je družba UNIOR d.d. uresničila zavezo dano bankam upnicam v skladu s sindicirano kreditno pogodbo.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 10.4.2018