Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-3. redni seji, dne 29.3.2018 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil z Letnim načrtom dela Službe notranje revizije za poslovno leto 2018.
  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o delu revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Na podlagi poročila revizijske komisije nadzornega sveta je nadzorni svet obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo za leto 2017 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2017 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.
  • Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju družbe, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju.
  • Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Revidirano letno poročilo za leto 2017 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2017. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju družbe, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju, ki so tudi sestavni del Revidiranega letnega poročila za leto 2017 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2017. Javne objave navedenega bodo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, 30.3.2018.
  • Nadzorni svet je sprejel odločitev o spremenljivem prejemku uprave družbe za poslovno leto 2017.
  • Nadzorni svet je sprejel odločitev, da za revidiranje poslovanja za leto 2018, skupščini družbe predlaga imenovanje revizijske družbe Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
  • Nadzorni svet je potrdil dnevni red 22. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana za dan 6.6.2018.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih dveh mesecih leta 2018. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 26,4 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3,9% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 1,7% več kot je bilo načrtovano.

Skupina UNIOR je v letu 2017 dosegla 239 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 9,1% več kot v preteklem letu. Izid iz poslovanja je znašal 8 milijonov evrov in je manjši kot v letu 2016 zaradi prevrednotenja osnovnih sredstev v višini 10,4 milijone evrov zaradi prenosa družbe RTC Krvavec med sredstva za prodajo. Čisti poslovni izid Skupine UNIOR za leto 2017 je iz istega razloga manjši kot v preteklem letu in znaša 5,7 milijonov evrov. Sredstva skupine so se povečala za 4,6%, kapital skupine pa je v letu 2017 za 4% večji kot v preteklem letu. Odstotek kapitala v celotnih sredstvih znaša 43,6%, kazalnik Neto finančni dolg / EBITDA Skupine UNIOR pa 3,47.

Družba UNIOR d.d. je v poslovnem letu 2017 dosegla 165,3 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 9,9% rast. Izid iz poslovanja družbe je znašal 9,4 milijonov evrov, čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d. pa je znašal 7,7 milijonov evrov kar predstavlja izboljšanje v primerjavi s preteklim letom za 0,7 milijona evrov ali za 10,7%. Celotna sredstva družbe znašajo 245,2 milijona evrov in so za 5,2% večja kot v preteklem letu. Kapital družbe je na dan 31.12.2017 znašal 89,1 milijonov evrov in je za 8,3% večji kot v letu 2016, predstavlja pa 36,3% celotnih sredstev družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 30.03.2018