Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-1. redni seji, dne 19.12.2017, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet je za predsednika nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. imenoval g. BrankaPavlin in za namestnico predsednika nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. go. Simono Razvornik Škofič.
  • Nadzorni svet je oblikoval Revizijsko komisijo nadzornega sveta in sicer je za predsednico imenoval go. Simono Razvornik Škofič, za člana Revizijske komisije pa g. Rajka Stanković in go. Sašo Artnak.
  • Nadzorni svet je oblikoval Kadrovsko komisijo nadzornega sveta in sicer je za predsednika imenoval g. Jožeta Golobič, za člana Kadrovske komisije pa g. Branka Pavlin in g. Borisa Brdnik.
  • Nadzorni svet je podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2018.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih enajstih mesecih leta 2017. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 154 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5 odstotkov več kot je bilo načrtovano in 11,2 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta.


Skupina UNIOR v poslovnem letu 2018 načrtuje 3,5 odstotno povečanje čistih prihodkov od prodaje, ki bodo konsolidirano dosegli 245,3 milijonov evrov. Rezultat Skupine UNIOR iz poslovanja (EBIT) se bo povečal za 11,8 odstotkov na 18,6 milijonov evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za 3,4 odstotkov na 32 milijonov evrov. Dobiček Skupine UNIOR se načrtuje v višini 13,5 milijonov evrov.To nam bo omogočilo nadaljevanje trenda zniževanja zadolženosti Skupine UNIOR, saj se bo razmerje neto finančni dolg / EBITDA v letu 2018 znižalo na 3,42.

V družbi UNIOR d.d. v letu 2018 načrtujemo 3,2 odstotno rast čistih prihodkov od prodaje, ki bodo dosegli 168,6 milijonov evrov. Rezultat družbe UNIOR d.d. iz poslovanja (EBIT) se bo povečal za 7,1 odstotkov na 9,7 milijonov evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za 7 odstotkov na 17,5 milijonov evrov. Ob zaključku leta 2018 se načrtuje dobiček v višini 7,7 milijona evrov, pri čemer bomo že šesto leto zapored nadaljevali s trendom izboljševanja poslovanja in doseganja vedno boljših poslovnih rezultatov.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d. 
Uprava družbe

Datum: 20.12.2017