Sporočilo za javnost – Informacije o izpodbojni tožbi

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

 

Sporočilo za javnost – Informacije o izpodbojni tožbi

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe je v zvezi z vloženo tožbo Zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) zoper sklep skupščine o soglasju k izčlenitvi prejela več vprašanj delničarjev in tudi novinarjev, zato podaja naslednja pojasnila:

Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev je v lastnem imenu, kot imetnik zgolj 2 delnic, vložilo izpodbojno in ničnostno tožbo zoper sklep skupščine Unior d.d. o soglasju za izčlenitev dejavnosti turizma. Skupno število delnic družbe Unior d.d. je 2.838.414 in delež VZMD, ki izpodbija sklep skupščine, v osnovnem kapitalu znaša 0,0007%.

V tožbi se družbi Unior d.d. očita predvsem kršitev pravice do obveščenosti VZMD, med drugim, da delničarju na skupščini niso bila dana zadostna ali dovolj natančna pojasnila. Slednje po mnenju Unior d.d. nikakor ne drži, saj med drugim iz zapisnika skupščine izhaja, da je uprava Unior d.d. na postavljena vprašanja podala obširna pojasnila, poleg tega pa je bil pooblaščenec VZMD na koncu razprave o izčlenitvi vprašan, ali ima še kakšna dodatna vprašanja v zvezi s pojasnili, na kar je bil odgovor nikalen.

Unior d.d. in njegova uprava tako ocenjujeta, da vložena tožba pomeni zlorabo pravice do pravnega sredstva, saj jo je vložil delničar, ki je imetnik 2 delnic, iz popolnoma neutemeljenih razlogov. Na drugi strani je za izčlenitev glasovalo kar 2.127.013 delnic oziroma 99,123% oddanih glasov. Z vloženo tožbo se povzroča škoda tako Unior d.d. kot tudi vsem preostalim delničarjem. Uprava bo odgovorila na vloženo tožbo v zakonskem roku in v okviru pravnih možnosti skušala doseči čim prejšnjo izvedbo izčlenitve.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 25.09.2017