Objava nadzorovane informacije: Prejetje izpodbojne oziroma ničnostne tožbe

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Objava nadzorovane informacije: Prejetje izpodbojne oziroma ničnostne tožbe

Skladno z določbo 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI«, Uradni list RS, št. 108/10 - uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 - ZBan-1J, 63/13 - ZS-K, 30/16, 44/16 - ZRPPB in 9/17) ter skladno s 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., s sedežem v Zrečah, poslovnim naslovom Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ter matično številko 5042437000 (v nadaljevanju: Družba) objavlja naslednje obvestilo:

Družba javnost obvešča, da ji je bila preko Okrožnega sodišča v Celju dne 15. 09. 2017 v zadevi z opravilno številko I Pg 433/2017 vročena izpodbojna oziroma ničnostna tožba tožnika VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka 2301962000, zaradi razveljavitve ter podrejeno zaradi ničnosti sklepa skupščine Družbe, sprejetega na skupščini Družbe dne 23. 08. 2017 pod točko drugič dnevnega reda.

Družba bo skladno s pozivom Okrožnega sodišča v Celju na prejeto tožbo odgovorila v postavljenem roku.

Ta objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Družbe: http://www.unior.si/, in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 20.09.2017