Delitveni načrt prenosne družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

 

Delitveni načrt prenosne družbe UNIOR d.d. z dne 04.07.2017

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, matična številka 5042437000, davčna številka: SI 7246172 (v nadaljevanju: »UNIOR d.d.«), kot prenosna družba, v skladu s prvim odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z določbami 586. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja, da je dne 19.07.2017 predložila registrskemu sodišču – Okrožnemu sodišču v Celju Delitveni načrt prenosne družbe UNIOR d.d. z dne 04.07.2017 v zvezi z nameravano izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe. S pričujočo objavo se delničarje prenosne družbe obvešča, da lahko na sedežu prenosne družbe UNIOR d.d., to je na naslovu Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 10. in 12. uro v času do 23.08.2017, ko bo zasedala skupščina prenosne družbe, ki bo odločala o soglasju za izčlenitev, pregledajo Delitveni načrt z dne 04.07.2017 z vsemi prilogami, akt o ustanovitvi nove družbe, letna poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta, vmesno bilanco stanja na dan 30.06.2017 sestavljeno v skladu z določili 629. člena v zvezi s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah, Poročilo poslovodstva o delitvi z dne 04.07.2017, Poročilo neodvisnega revizorja o reviziji delitve v postopku izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe z dne 04.07.2017, Poročilo neodvisnega revizorja o reviziji ustanovitve nove družbe v postopku izčlenitve z dne 04.07.2017 in Poročilo nadzornega sveta prenosne družbe o pregledu delitve z dne 12.07.2017. Pri tem se delničarje prenosne družbe obvešča tudi o tem, da mora prenosna družba UNIOR d.d. vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin, poleg tega pa bodo navedene listine predložene tudi na sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo njeno poslovodstvo ustno razložilo vsebino delitvenega načrta ter delničarje obvestilo o vseh pomembnih spremembah premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Vse upnike in svet delavcev prenosne družbe UNIOR d.d. se obvešča in opozarja, da jim je prenosna družba dolžna na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis delitvenega načrta.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 19.07.2017