Korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je na IV-5. korespondenčni seji, ki je potekala dne 6.6 in 7.6.2014 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet je ugotovil, da dne 12.12.2017 štirim članom nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. – predstavnikom kapitala, preneha mandat. Na podlagi tega, nadzorni svet na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet) objavi Vabilo k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta, s katerim povabi zainteresirane kandidate k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta UNIOR d.d. – predstavnike kapitala. Člani nadzornega sveta – predstavniki kapitala bodo v skladu s statutom družbe izvoljeni za 4 leta s pričetkom mandata z dnem 13.12.2017. Nadzorni svet družbe UNIOR d. d. je na V-24. redni seji oblikoval Nominacijsko komisijo, ki bo vodila postopke nominiranja in presoje kandidatov. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe. Kot merilo pri izboru bodo upoštevani tudi kriteriji iz Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Kandidature z ustreznimi dokazili naj kandidati v e-obliki pošljejo na naslov [email protected] ali v  pisni obliki priporočeno na naslov: UNIOR d.d. – Sekretar nadzornega sveta, Kovaška cesta 10, Zreče najkasneje do 5.7.2017 do 13. ure.
  • Nadzorni svet je ugotovil, da Nominacijski komisiji nadzornega sveta Unior d.d. pripada sejnina in povračilo stroškov prevoza, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v Nominacijski komisiji, kot velja za ostale komisije nadzornega sveta.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe