23. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-23. redni seji, dne 30.3.2017 in V-4. korespondenčni seji dne 31.3.2017 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 12., 13. in 14. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
• Na podlagi poročila o 14. seji revizijske komisije nadzornega sveta je nadzorni svet obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo za leto 2016 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2016 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.
• Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
• Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Revidirano letno poročilo za leto 2016 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2016. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je tudi sestavni del Revidiranega letnega poročila za leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2016. Javne objave navedenega bodo, v skladu z objavljenim in spremenjenim finančnim koledarjem, 31.3.2017.
• Nadzorni svet je sprejel odločitev, da za revidiranje poslovanja za leto 2017, skupščini družbe, predlaga imenovanje revizijske družbe Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
• Nadzorni svet je potrdil dnevni red 21. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana za dan 7.6.2017.
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih dveh mesecih leta 2017. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 30,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,9% več kot v enakem obdobju preteklega leta. V prvih dveh mesecih je bil dosežen pozitiven izid iz poslovanja v višini 2,9 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 2,2 milijona evrov.

Skupina UNIOR je v letu 2016 dosegla 219,1 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 5,6% več kot v preteklem letu. Izid iz poslovanja je znašal 16,6 milijonov evrov in je za 30,6% večji kot v letu 2015. EBITDA je znašala 31,6 milijonov evrov in je za 12,3% oziroma za 3,5 milijone evrov večja kot dosežena v preteklem letu. Čisti poslovni izid skupine v letu 2016 je znašal 10,2 milijonov evrov in je za 4 milijone evrov boljši kot dosežen v letu 2015. Rast čistega poslovnega izida je znašala 64,7%.

Družba UNIOR d.d. je v poslovnem letu 2016 dosegla 167,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 5,1% rast. Izid iz poslovanja družbe je znašal 8,5 milijonov evrov in je za 7,6% boljši kot v letu 2015. Dosežena EBITDA v letu 2016 znaša 18,7 milijonov evrov in je v primerjavi s preteklim letom za 1 milijon evrov oziroma za 5,9% boljša. Čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d. je znašal 5,1 milijonov evrov kar predstavlja izboljšanje v primerjavi s preteklim letom za 1,5 milijon evrov ali za 40,9%.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe