19. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-19. redni seji, dne 30.08.2016, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 12. seje revizijske komisije nadzornega sveta.

• Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2016 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2016 bo javno objavljeno 31.8.2016.

• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih sedmih mesecih leta 2016. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 98,3 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skladno z načrtovanim in 3,1 odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Skupina UNIOR je v polletju leta 2016 dosegla 111 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 3,3 odstotke več kot enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 12,7 milijonov evrov kar je za 21,7 odstotkov več kot v polletju preteklega leta, EBITDA pa 20,7 milijonov evrov, kar je 18,4 odstotkov oziroma 3,2 milijona evrov več kot v prvem polletju leta 2015. Čisti poslovni izid za obdobje šestih mesecev skupine znaša 9,5 milijonov evrov in za 2,4 milijona evrov oziroma 33 odstotkov presega doseženega v polletju preteklega leta.

Družba UNIOR d.d. je v prvem polletju leta 2016 dosegla 84,8 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 3,7 odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja znaša 7,1 milijonov evrov, oziroma je večji za 20,4 odstotkov. EBITDA znaša 12,2 milijonov evrov in je za 14,9 odstotkov večja kot v polletju preteklega leta. Dosežen čisti poslovni izid polletja znaša 5,1 milijonov evrov in je za 46,8 odstotkov večji kot v primerljivem obdobju leta 2016.

Družba UNIOR d.d. izpolnjuje vse kazalnike, ki so določeni z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju. Prav tako družba tudi odplačuje vse z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju določene glavnice in obresti ter se s tem, tako kot v letih 2014 in 2015, tudi v prvem polletju leta 2016 razdolžuje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe