18. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-18. redni seji, dne 30.05.2016, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 11. seje revizijske komisije nadzornega sveta.

• Nadzorni svet je imenoval vodjo službe Notranje revizije, podal soglasje k aktom, letnemu načrtu dela ter prejemkom skladno z 281.a členom ZGD-1.

• Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim trimesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2016 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2016 bo javno objavljeno 31.5.2016.

• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih štirih mesecih leta 2016. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 56 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skladno z načrtovanim in 0,5 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Skupina UNIOR je v prvih treh mesecih leta 2016 dosegla 58,6 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 2,2 odstotka več kot enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 8,5 milijonov evrov kar je za 15,6 odstotkov več kot v tromesečju preteklega leta, EBITDA pa 12,8 milijonov evrov, kar je 15 odstotkov oziroma 1,7 milijon evrov več kot v prvem kvartalu leta 2015. Čisti poslovni izid za obdobje treh mesecev skupine znaša 6,9 milijonov evrov in za 1,2 milijon evrov oziroma 22 odstotkov presega doseženega v treh mesecih preteklega leta.

Družba UNIOR d.d. je v treh mesecih leta 2016 dosegla 43,8 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 0,3 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja znaša 5,1 milijonov evrov, oziroma je večji za 17,2 odstotkov. EBITDA znaša 7,7 milijonov evrov in je za 14,1 odstotkov večja kot v treh mesecih preteklega leta. Dosežen čisti poslovni izid prvega kvartala znaša 3,8 milijone evrov in je za 22,6 odstotkov večji kot v primerljivem obdobju leta 2015.

Družba UNIOR d.d. izpolnjuje vse kazalnike, ki so določeni z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, ki jo je družba z vsemi poslovnimi bankami podpisala v juliju leta 2013. Prav tako družba tudi odplačuje vse z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju določene glavnice in obresti ter se s tem, tako kot v letih 2014 in 2015, tudi v prvem kvartalu leta 2016 razdolžuje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe