17. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-17. redni seji, dne 22.04.2016, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 11. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.

• Na podlagi poročila o 10. seji revizijske komisije nadzornega sveta je nadzorni svet obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo za leto 2015 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2015 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.

• Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

• Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Revidirano letno poročilo za leto 2015 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2015. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je tudi sestavni del Revidiranega letnega poročila za leto 2015 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2015. Javne objave navedenega bodo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, 29.4.2016.

• Nadzorni svet je sprejel odločitev, da za revidiranje poslovanja za leto 2016, skupščini družbe, predlaga imenovanje revizijske družbe Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
• Nadzorni svet je potrdil dnevni red 20. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana za dan 8.6.2016.

• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih treh mesecih leta 2016. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 43,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,3% več kot v enakem obdobju preteklega leta. V prvih treh mesecih je bil dosežen pozitiven izid iz poslovanja v višini 5,1 milijonov evrov, kar je 17,2% več kot v preteklem letu in 4,6% več od načrtovanega. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 3,8 milijone evrov, kar je 22,6% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 7,9% nad načrtovanim.

Skupina UNIOR je v letu 2015 dosegla 207,4 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 1,1% več kot v preteklem letu. Izid iz poslovanja je znašal 12,7 milijonov evrov in je za 1,6% zaostal za doseženim v letu 2014, EBITDA pa je znašala 28,1 milijonov evrov in je za 6,8% oziroma za 1,8 milijon evrov večja kot dosežena v preteklem letu. Čisti poslovni izid skupine v letu 2015 je znašal 6,2 milijonov evrov in je za 2,1 milijona evrov boljši kot dosežen v letu 2014. Rast čistega poslovnega izida je znašala 52,6%.

Družba UNIOR d.d. je v poslovnem letu 2015 dosegla 159,8 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 0,2% rast. Izid iz poslovanja družbe je znašal 7,9 milijonov evrov in je za 8% boljši kot v letu 2014. Dosežena EBITDA v letu 2015 znaša 17,6 milijonov evrov in je v primerjavi s preteklim letom za 1,2 milijon evrov oziroma za 7,5% boljša. Čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d. je znašal 3,6 milijone evrov kar predstavlja izboljšanje v primerjavi s preteklim letom za 1,4 milijon evrov ali za 62,6%.

Družba UNIOR d.d. izpolnjuje vse z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju določene ključne kazalnike poslovanja. Prav tako družba tudi odplačuje vse z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju določene glavnice in obresti, ter se je s tem tudi v poslovnem letu 2015, tako kot v letu 2014, razdolžila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe