15. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-15. redni seji, dne 17.12.2015, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet je obravnaval in dal soglasje za Poslovni načrt UNIOR d.d. za leto 2016.

• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih enajstih mesecih leta 2015. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 147,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 87,9 odstotno realizacijo letnega načrta in je za 0,8 odstotka več kot v enajstih mesecih leta 2014.

• Nadzorni svet je obravnaval in potrdil spremembe Poslovnika o delu nadzornega sveta UNIOR d.d.

• Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Politiko korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR d.d..

Skupina UNIOR predvideva v poslovnem letu 2016 7,4 odstotno povečanje čistih prihodkov od prodaje, ki bodo konsolidirano dosegli 223,9 milijonov evrov. Rezultat Skupine UNIOR iz poslovanja (EBIT) se bo povečal za 7,9 odstotkov na 15,3 milijona evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za 7,1 odstotkov na 29,8 milijona evrov. Dobiček Skupine UNIOR se načrtuje v višini 9 milijonov evrov, kar je za 20,5 odstotkov oziroma 1,5 milijona evrov boljše kot v letu 2015. To nam bo omogočilo nadaljevanje trenda zniževanja zadolženosti Skupine UNIOR, saj se bo razmerje neto finančni dolg / EBITDA v letu 2016 znižalo na 4,3.

V družbi UNIOR d.d. v letu 2016 načrtujemo 171,1 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar bo 6,9 odstotkov več kot v letu 2015. Rezultat iz poslovanja (EBIT) se bo povečal za 9,1 odstotkov na 8,6 milijona evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za 6,2 odstotkov na 18,3 milijonov evrov, kar bi pomenilo najvišjo doseženo vrednost v celotni zgodovini družbe UNIOR d.d.. Ob zaključku leta 2016 se načrtuje dobiček v višini 4,2 milijona evrov, s čimer se nadaljuje trend izboljševanja poslovanja v zadnjih treh letih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe