13. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-13. redni seji, dne 27.08.2015, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 7. seje revizijske komisije.
• Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2015 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2015 bo javno objavljeno 31.8.2015.
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih sedmih mesecih leta 2015. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 95,4 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 56,7 odstotno realizacijo letnega načrta.

Skupina UNIOR je v šestih mesecih leta 2015 dosegla 107,5 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 2,6 odstotka manj kot enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 10,5 milijonov evrov kar je za 12,6 odstotka več kot v polletju preteklega leta, EBITDA pa 17,5 milijonov evrov, kar je 5,5 odstotka oziroma 0,9 milijona evrov več kot v polletju leta 2014. Čisti poslovni izid za obdobje šestih mesecev skupine znaša 7,2 milijona evrov in za 1,3 milijona evrov oziroma 21,4 odstotka presega doseženega v šestih mesecih preteklega leta.

Družba UNIOR d.d. je v šestih mesecih leta 2015 dosegla 81,7 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 4,6 odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja znaša 5,9 milijona evrov in je za 2,3 odstotka manjši kot v šestih mesecih leta 2014. EBITDA znaša 10,6 milijonov evrov in je za 2,2 odstotka manjša kot v šestih mesecih preteklega leta. Dosežen čisti poslovni izid polletja znaša 3,5 milijone evrov in je za 6,8 odstotka večji kot v primerljivem obdobju leta 2014.

Družba UNIOR d.d. izpolnjuje vse kazalnike, ki so določeni z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, ki jo je družba z vsemi poslovnimi bankami podpisala v juliju leta 2013. Prav tako družba tudi odplačuje vse z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju določene glavnice in obresti ter se s tem, tako kot v letu 2014, tudi v prvem polletju leta 2015 zmanjšuje zadolženost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe