Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l.RS št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur.l.RS št. 106/2007 in 33/2008) ter na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba UNIOR d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako UKIG dne 21.07.2015 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od Slovenskega državnega holdinga d.d. (SDH d.d.), Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. Iz obvestila družbe SDH d.d. izhaja, da je ta dne 1.7.2015 pripojila družbo PDP, Posebna družba za podjetniško poslovanje d.d. (PDP d.d.) in je kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja in prevzela vse pravice in obveznosti PDP d.d. proti tretjim osebam. S 1.7.2015 je tako postala tudi imetnik delnic, katerih imetnica je bila PDP d.d. in sicer 1.053.418 delnic in ima skupaj v lasti 1.119.079 delnic, kar predstavlja 39,4262% vseh delnic UKIG. Pred pripojitvijo družbe PDP d.d. je imela družba SDH d.d. v lasti 65.661 delnic UKIG, kar je predstavljalo 2,3133% vseh delnic UKIG.

Obrazec P-DEL SDH d.d., se nahaja v priponki tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Obrazec P-DEL