12. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-12. redni seji, dne 29.06.2015, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s Srednjeročnim poslovnim načrtom skupine UNIOR za obdobje 2015 – 2020 in ga potrdil.
• Nadzorni svet se je seznanil s sprejetimi sklepi 19. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki je bila 10.6.2015.

S srednjeročnim poslovnim načrtom skupine UNIOR za obdobje 2015–2020 smo si zadali ambiciozne cilje in sicer želimo biti v letu 2020 prepoznavni kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko predelovalni in turistični dejavnosti. Unior d.d. bo leta 2020 dosegel 199 mio evrov čistih prihodkov od prodaje s 2200 zaposlenimi. Skupina Unior bo leta 2020 dosegla 255 mio evrov prihodkov od prodaje s 4195 zaposlenimi. Z načrtovano razdolžitvijo bomo dosegli 4 – kratnik razmerja med finančnimi obveznostmi in EBITDA za družbo UNIOR d.d. in 2,6 – kratnik za skupino UNIOR. Čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d. bomo dosegli v višini 7,2 milijona evrov, EBIT pa bo znašal 11 milijonov evrov. Skupina UNIOR bo dosegla čisti poslovni izid v višini 15 milijonov evrov in EBIT v višini 19,7 milijonov evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe