11. seja nadzornega sveta družbe UNIOR

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-11. redni seji, dne 22.05.2015, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 6. seje revizijske komisije in 9. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
• Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim trimesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2015 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2015 bo javno objavljeno 29.5.2015.
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih štirih mesecih leta 2015. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 55,7 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skladno z načrtovanim.

Skupina UNIOR je v prvih treh mesecih leta 2015 dosegla 57,4 milijone evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 0,8 odstotka več kot enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 7,4 milijone evrov kar je za 16,9 odstotka več kot v tromesečju preteklega leta, EBITDA pa 11,1 milijona evrov, kar je 10,7 odstotka oziroma 1,1 milijona evrov več kot v prvem kvartalu leta 2014. Čisti poslovni izid za obdobje treh mesecev skupine znaša 5,7 milijona evrov in za 1,2 milijona evrov oziroma 27,2 odstotka presega doseženega v treh mesecih preteklega leta.

Družba UNIOR d.d. je v treh mesecih leta 2015 dosegla 43,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 0,8 odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Vendar pa je kljub temu izid iz poslovanja večji za 7,1 odstotka in znaša 4,4 milijona evrov. EBITDA znaša 6,8 milijona evrov in je za 3,9% večja kot v treh mesecih preteklega leta. Dosežen čisti poslovni izid prvega kvartala znaša 3,1 milijona evrov in je za 18,7 odstotka večji kot v primerljivem obdobju leta 2014.

Družba UNIOR d.d. izpolnjuje vse kazalnike, ki so določeni z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, ki jo je družba z vsemi poslovnimi bankami podpisala v juliju leta 2013. Prav tako družba tudi odplačuje vse z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju določene glavnice in obresti ter se s tem, tako kot v letu 2014, tudi v prvem kvartalu leta 2015 razdolžuje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe