10. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-10. redni seji, dne 24.04.2015, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Na podlagi poročila revizijske komisije je nadzorni svet obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo za leto 2014 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2014 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.
• Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
• Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Revidirano letno poročilo za leto 2014 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2014. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je tudi sestavni del Revidiranega letnega poročila za leto 2014 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2014. Javne objave navedenega bodo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, 30.4.2015.
• Nadzorni svet je sprejel odločitev, da za revidiranje poslovanja za leto 2015, skupščini družbe, predlaga imenovanje revizijske družbe Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
• Nadzorni svet je potrdil dnevni red 19. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana za dan 10. junija 2015 – sklic bo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, objavljen 8.5.2015.
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih treh mesecih leta 2015. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 43,7 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,8% manj kot v enakem obdobju preteklega leta in 1,6% več kot smo načrtovali za prve tri meseca leta 2015. V prvih treh mesecih je bil dosežen pozitiven izid iz poslovanja v višini 4,4 milijonov evrov, kar 7,1% več kot v preteklem letu in 3% več kot načrtovano. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 3,1 milijonov evrov, kar je 18,7% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 15,1% nad načrtovanim.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe