8. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je sestal na V-8. redni seji, dne 18.12.2014, in sprejel naslednje sklepe:

• Nadzorni svet družbe je obravnaval in podal soglasje za Poslovni načrt delniške družbe UNIOR za leto 2015.

• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v enajstih mesecih leta 2014. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 147 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje.

Delniška družba UNIOR predvideva 168,3 milijonov evrov prihodkov v letu 2015, kar predstavlja 5 odstotno rast glede na oceno prihodkov v letu 2014. Predvidene prihodke bo družba dosegla s povprečno 2097 zaposlenimi, kar pa predstavlja 2 odstotno rast glede na leto 2014. Delniška družba Unior v letu 2015 predvideva doseči EBITDA v višini 18,5 milijonov evrov in čisti poslovni izid v višini 4 milijone evrov.

Z aktivno prodajno politiko in nadaljnjo optimizacijo vseh poslovnih procesov si bo delniška družba Unior prizadevala za zmanjšanje negativnih gospodarskih vplivov na poslovanje in tako dosegati zastavljene cilje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe