Sklic 18. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), sklicuje

 18. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki bo v sredo, 11. 6. 2014 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah.

 Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ter obrazec prijave udeležbe in obrazec pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe UNIOR d.d.. Sklic 18. seje skupščine bo objavljen tudi v časopisu Delo dne 9.5.2014.

 Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Gradivo za delničarje, Pooblastilo, Prijava udeležbe