4. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-4. redni seji, dne 24.04.2014, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

Na podlagi poročila revizijske komisije je nadzorni svet obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo za leto 2013 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2013 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.
Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Revidirano letno poročilo za leto 2013 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2013. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Javne objave navedenega bodo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, 30.4.2014,
Nadzorni svet je sprejel odločitev, da za revidiranje poslovanja za leto 2014, skupščini družbe, predlaga imenovanje revizijske družbe Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Nadzorni svet je potrdil dnevni red 18. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana za dan 11. junija 2014 – sklic bo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, objavljen 9.5.2014.
Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih treh mesecih leta 2014. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 44 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,2% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 0,9% več kot smo načrtovali za prve tri meseca leta 2014. V prvih treh mesecih je bil dosežen pozitiven izid iz poslovanja v višini 4,1 milijona evrov, kar 29,1% več kot v preteklem letu in 1% več kot načrtovano. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 2,6 milijona evrov, kar je 28,8% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 1% nad načrtovanim.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe